◄ Deel III
 
Hoofdpagina   
Deel IV

Het Leven en Onderricht van Jezus

{ Verhandeling  0   20  |  40  |  60  80  100  |  120  140  160  180 }

Verhandeling 120 - De zelfschenking van Michael op Urantia

1. De commissie inzake de zevende zelfschenking

2. De beperkingen van de zelfschenking

3. Verdere raad en adviezen

4. De incarnatie—het maken van twee tot een

Verhandeling 121 - De tijd van de zelfschenking van Michael

1. Het Westen in de eerste eeuw na Christus

2. Het Joodse volk

3. Onder de niet-Joden

4. De filosofie van de niet-Joden

5. De Religies van de niet-Joden

6. De Hebreeuwse godsdienst

7. De Joden en de niet-joden

8. Vroegere beschreven verslagen

Verhandeling 122 - De geboorte en het eerste levensjaar van Jezus

1. Jozef en Maria

2. Gabriël verschijnt aan Elisabet

3. Gabriëls aankondiging aan Maria

4. Jozefs droom

5. De aardse ouders van Jezus

6. Het huis in Nazaret

7. De tocht naar Betlehem

8. De geboorte van Jezus

9. De presentatie in de tempel

10. Herodes handelt

Verhandeling 123 - De vroege kinderjaren van Jezus

1. Terug in Nazaret

2. Het vijfde jaar (2 v.Chr.)

3. De gebeurtenissen in het zesde jaar (1 v.Chr.)

4. Het zevende jaar (A.D. 1)

5. De Sshooldagen in Nazaret

6. Zijn achtste jaar (A.D. 2)

Verhandeling 124 - De latere kinderjaren van Jezus

1. Jezus’ negende jaar (A.D. 3)

2. Het tiende jaar (A.D. 4)

3. Het elfde jaar (A.D. 5)

4. Het twaalfde jaar (A.D. 6)

5. Zijn dertiende jaar (A.D. 7)

6. De reis naar Jeruzalem

Verhandeling 125 - Jezus in Jeruzalem

1. Jezus bezichtigt de tempel

2. Jezus en het Pascha

3. Het vertrek van Jozef en Maria

4. De eerste en tweede dag in de tempel

5. De derde dag in de tempel

6. De vierde dag in de tempel

Verhandeling 126 - De twee cruciale jaren

1. Zijn veertiende jaar (A.D. 8)

2. De dood van Jozef

3. Het vijftiende Jjar (A.D. 9)

4. De eerste preek in de synagoge

5. De financiële worsteling

Verhandeling 127 - De jongelingsjaren

1. Het zestiende jaar (A.D. 10)

2. Het zeventiende jaar (A.D. 11)

3. Het achttiende jaar (A.D. 12)

4. Het negentiende jaar (A.D. 13)

5. Rebekka, de dochter van Ezra

6. Zijn twintigste jaar (A.D. 14)

Verhandeling 128 - Jezus als jongeman

1. Het eenentwintigste jaar (A.D. 15)

2. Het tweeëntwintigste jaar (A.D. 16)

3. Het drieëntwintigste jaar (A.D. 17)

4. De episode in Damascus

5. Het vierentwintigste jaar (A.D. 18)

6. Het vijfentwintigste jaar (A.D. 19)

7. Het zesentwintigste jaar (A.D. 20)

Verhandeling 129 - Het latere volwassen leven van Jezus

1. Het zevenentwintigste jaar (A.D. 21)

2. Het achtentwintigste jaar (A.D. 22)

3. Het negenentwintigste jaar (A.D. 23)

4. De menselijke Jezus

boven

Verhandeling 130 - Op weg naar Rome

1. In Joppe—gesprek over Jona

2. In Caesarea

3. In Alexandrië

4. Een gesprek over de Werkelijkheid

5. Op het eiland Kreta

6. De jongen die bang was

7. In Carthago—gesprek over tijd en ruimte

8. Op weg naar Napels en Rome

Verhandeling 131 - De wereldreligies

1. Het Cynisme

2. Het Judaïsme

3. Het Boeddhisme

4. Het Hindoeïsme

5. De Leer van Zarathustra

6. Suduanisme (Jaïnisme)

7. Shinto

8. Het Taoïsme

9. Het Confucianisme

10. ‘Onze religie’

Verhandeling 132 - Het verblijf te Rome

1. Ware waarden

2. Goed en kwaad

3. Waarheid en geloof

4. Persoonlijk dienstbetoon

5. Raadgevingen aan de rijke man

6. Sociaal hulpbetoon

7. Tochten van uit Rome

Verhandeling 133 - De terugreis uit Rome

1. Barmhartigheid en gerechtigheid

2. De Inscheping in Tarentum

3. In Korinte

4. Persoonlijk werk in Korinte

5. In Athene—een gesprek over wetenschap

6. In Efeze—een gesprek over de ziel

7. Het verblijf op Cyprus—het gesprek over bewustzijn

8. In Antiochië

9. In Mesopotamië

Verhandeling 134 - De overgangsjaren

1. Het Dertigste jaar (A.D. 24)

2. De Karavaantocht Naar de Kaspische Zee

3. De lezingen in Urmia

4. Goddelijke en menselijke soevereiniteit

5. Politieke soevereiniteit

6. Wetgeving, vrijheid en soevereiniteit

7. Het eenendertigste jaar (A.D. 25)

8. Het verblijf op de berg Hermon

9. De tijd van het wachten

Verhandeling 135 - Johannes de Doper

1. Johannes wordt Nazireeër

2. De dood van Zacharias

3. Het leven van een schaapherder

4. De dood van Elizabet

5. Het koninkrijk Gods

6. Johannes begint te prediken

7. Johannes reist noordwaarts

8. De ontmoeting tussen Jezus en Johannes

9. Veertig dagen van prediking

10. Johannes reist zuidwaarts

11. Johannes in de gevangenis

12. De dood van Johannes de Doper

Verhandeling 136 - De doop en de veertig dagen

1. Opvattingen aangaande de verwachte Messias

2. De doop van Jezus

3. De veertig dagen

4. De plannen voor het werk in het openbaar

5. De eerste grote beslissing

6. De tweede beslissing

7. De derde beslissing

8. De vierde beslissing

9. De vijfde beslissing

10. De zesde beslissing

Verhandeling 137 - De wachttijd in Galilea

1. De keuze van de eerste vier apostelen

2. Filippus en Natanael worden gekozen

3. Het bezoek aan Kafarnaüm

4. De bruiloft te Kana

5. Terug in Kafarnaüm

6. De gebeurtenissen op een Sabbatdag

7. Vier maanden in opleiding

8. De prediking over het koninkrijk

Verhandeling 138 - De opleiding der boodschappers van het Koninkrijk

1. De laatste instructies

2. Het uitkiezen van de zes

3. De roeping van Matteüs en Simon

4. De roeping van de tweelingbroers

5. De roeping van Tomas en Judas

6. Een week van intensieve training

7. Opnieuw teleurgesteld

8. Het eerste werk van de twaalf

9. Vijf maanden op de proef gesteld

10. De organisatie van de twaalf

Verhandeling 139 - De twaalf Apostelen

1. Andreas, de eerst gekozene

2. Simon Petrus

3. Jakobus Zebedeüs

4. Johannes Zebedeüs

5. Filippus de weetgierige

6. De eerlijke Natanael

7. Matteüs Levi

8. Tomas Didymus

9. en 10. Jakobus en Judas Alfeüs

11. Simon de Zeloot

12. Judas Iskariot

boven

Verhandeling 140 - De bevestiging van de Twaalf

1. Voorafgaande instructie

2. De bevestiging

3. De bevestigingsrede

4. Jullie bent het zout der aarde

5. Vaderlijke en broederlijke liefde

6. De avond van de bevestiging

7. De week na de bevestiging

8. Donderdagmiddag op het meer

9. De dag der inzegening

10. De avond na de inzegening

Verhandeling 141 - Het werk in het openbaar wordt aangevangen

1. Het vertrek uit Galilea

2. Gods wet en de wil van de Vader

3. Het verblijf in Amatus

4. Onderricht over de Vader

5. Geestelijke eenheid

6. De laatste week in Amatus

7. In Betanië over de Jordaan

8. Het werken in Jericho

9. Het vertrek naar Jeruzalem

Verhandeling 142 - Het Pascha te Jeruzalem

1. Het onderricht in de tempel

2. Gods toorn

3. De voorstelling van God

4. Flavius en de Griekse beschaving

5. De verhandeling over zekerheid

6. Gesprek met Nikodemus

7. Het onderricht over het gezin

8. In zuidelijk Judea

Verhandeling 143 - De tocht door Samaria

1. Prediken in Archelaïs

2. Het onderricht over zelfbeheersing

3. Afleiding en ontspanning

4. De Joden en de Samaritanen

5. De vrouw uit Sichar

6. Het reveil in Samaria

7. Onderricht over gebed en aanbidding

Verhandeling 144 - Op Gilboa en in de Dekapolis

1. Het Kamp op Gilboa

2. De verhandeling over het gebed

3. Het gebed van de gelovige

4. Meer over gebed

5. Andere vormen van gebed

6. De conferentie met de apostelen van Johannes

7. In de steden van de Dekapolis

8. In het kamp bij Pella

9. De dood van Johannes de Doper

Verhandeling 145 - Vier bewogen dagen in Kafarnaüm

1. De vangst met het visnet

2. De middag in de synagoge

3. De genezing na zonsondergang

4. De verdere avond

5. Zondagmorgen vroeg

Verhandeling 146 - De eerste prediktocht door Galilea

1. De prediking te Rimmon

2. In Jotbata

3. Het oponthoud te Rama

4. Het evangelie in Iron

5. Terug in Kana

6. Naïn en de zoon van de weduwe

7. In Endor

Verhandeling 147 - Het tussentijdse bezoek aan Jeruzalem

1. De dienaar van de hoofdman over honderd

2. De reis naar Jeruzalem

3. Bij het bad Betesda

4. De levensregel

5. Op bezoek bij Simon de Farizeeër

6. De terugreis naar Kafarnaüm

7. Terug in Kafarnaüm

8. Het feest van geestelijke goedheid

Verhandeling 148 - Het opleiden van evangelisten in Betsaïda

1. Een nieuwe school voor profeten

2. Het ziekenhuis in Betsaïda

3. De zaken van de Vader

4. Kwaad, zonde en ongerechtigheid

5. Het doel van bezoeking

6. Het verkeerde begrip van lijden—De verhandeling over Job

7. De man met de verschrompelde hand

8. De laatste week in Betsaïda

9. De genezing van de Verlamde

Verhandeling 149 - De tweede prediktocht

1. De wijdverbreide faam van Jezus

2. De houding van het volk

3. De vijandigheid van de godsdienstige leiders

4. De voortgang van de prediktocht

5. Onderricht over tevredenheid

6. De ‘vreze des Heren’

7. De terugkeer naar Betsaïda

boven

Verhandeling 150 - De derde prediktocht

1. Het evangelistenkorps van de vrouwen

2. Het oponthoud in Magdala

3. De Sabbat te Tiberias

4. De apostelen worden twee aan twee uitgezonden

5. Wat moet ik doen om behouden te worden?

6. Het avondonderricht

7. Het verblijf in Nazaret

8. De Sabbatdienst

9. De verwerping in Nazaret

Verhandeling 151 - Het verblijf en onderricht aan de oever van het meer

1. De gelijkenis van de zaaier

2. De interpretatie van de gelijkenis

3. Meer over gelijkenissen

4. Meer gelijkenissen aan de oever van het meer

5. Het bezoek aan Keresa

6. De krankzinnige uit Keresa

Verhandeling 152 - De gebeurtenissen die tot de crisis in Kafarnaüm leidden

1. In het huis van Jaïrus

2. Het spijzigen van de vijfduizend

3. De episode van zijn uitroeping tot koning

4. Het nachtelijke visioen van Petrus

5. Terug in Betsaïda

6. In Gennesaret

7. In Jeruzalem

Verhandeling 153 - De crisis in Kafarnaüm

1. De inrichting van het toneel

2. De epochale predikatie

3. Het vervolg van de bijeenkomst

4. De laatste woorden in de synagoge

5. De zaterdagavond

Verhandeling 154 - De laatste dagen in Kafarnaüm

1. Een week van beraad

2. Een week rust

3. De tweede bespreking te Tiberias

4. De zaterdagavond in Kafarnaüm

5. De veelbewogen zondagmorgen

6. De familie van Jezus arriveert

7. De haastige vlucht

Verhandeling 155 - Op de vlucht door Noord-Galilea

1. Waarom woeden de heidenen?

2. De evangelisten in Chorazin

3. Te Caesarea-Filippi

4. Op weg naar Fenicië

5. De verhandeling over ware religie

6. De tweede verhandeling over religie

Verhandeling 156 - Het verblijf in Tyrus en Sidon

1. De Syrische vrouw

2. Het onderricht in Sidon

3. De tocht langs de kust

4. In Tyrus

5. Het onderricht van Jezus in Tyrus

6. De terugkeer uit Fenicië

Verhandeling 157 - In Caesarea-Filippi

1. De ontvanger van de tempelbelasting

2. Te Betsaïda-Julias

3. De belijdenis van Petrus

4. Het gesprek over het koninkrijk

5. Het nieuwe begrip

6. De volgende middag

7. De bespreking met Andreas

Verhandeling 158 - De Berg der Verheerlijking

1. De transfiguratie

2. De afdaling van de berg

3. De betekenis van de transfiguratie

4. De epileptische jongen

5. Jezus geneest de jongen

6. In de tuin van Celsus

7. Het protest van Petrus

8. Ten huize van Petrus

Verhandeling 159 - De rondreis door de Dekapolis

1. De toespraak over vergeving

2. De vreemde prediker

3. Instructie voor leraren en gelovigen

4. Het gesprek met Natanael

5. De positieve natuur van de religie van Jezus

6. De terugkeer naar Magadan

boven

Verhandeling 160 - Rodan van Alexandrië

1. De griekse filosofie van Rodan

2. De kunst des levens

3. De bekoring van volwassenheid

4. Het evenwicht van volwassenheid

5. De religie van het ideaal

Verhandeling 161 - Verdere discussies met Rodan

1. De persoonlijkheid van God

2. De goddelijke natuur van Jezus

3. Het menselijke en het goddelijke bewustzijn van Jezus

Verhandeling 162 - Op het Loofhuttenfeest

1. De gevaren van het bezoek aan Jeruzalem

2. De eerste toespraak in de tempel

3. De vrouw die op overspel was betrapt

4. Het loofhuttenfeest

5. De prediking over het licht der wereld

6. De toespraak over het water des levens

7. De toespraak over geestelijke vrijheid

8. Het gesprek met Marta en Maria

9. In Betlehem met Abner

Verhandeling 163 - De bevestiging van de Zeventig in Magadan

1. De bevestiging van de zeventig

2. De rijke jongeman en anderen

3. De discussie over rijkdom

4. Het afscheidswoord tot de zeventig

5. Het verplaatsen van het kamp naar Pella

6. De terugkeer van de zeventig

7. De voorbereiding voor de laatste zendingstocht

Verhandeling 164 - Op het Feest der Tempelvernieuwing

1. Het verhaal van de barmhartige Samaritaan

2. In Jeruzalem

3. De genezing van de blinde bedelaar

4. Josias voor het Sanhedrin

5. Het onderricht in de zuilengang van Salomo

Verhandeling 165 - De aanvang van de zendingstocht

1. In het kamp bij Pella

2. De toespraak over de goede herder

3. De sabbatstoespraak in Pella

4. Het verdelen van de erfenis

5. Gesprekken met de apostelen over rijkdom

6. Het antwoord op de vraag van Petrus

Verhandeling 166 - Het laatste bezoek aan het Noorden van Perea

1. De Farizeeën in Ragaba

2. De tien melaatsen

3. De toespraak te Gerasa

4. Onderricht over ongevallen

5. The Congregation at Philadelphia

Verhandeling 167 - Het bezoek aan Filadelfia

1. Ontbijt met de Farizeeën

2. De gelijkenis van het grote avondmaal

3. De vrouw met de geest van zwakheid

4. De boodschap uit Betanië

5. Op weg naar Betanië

6. Het zegenen van de kleine kinderen

7. Het gesprek over engelen

Verhandeling 168 - De opwekking van Lazarus

1. Bij het graf van Lazarus

2. De opwekking van Lazarus

3. De vergadering van het Sanhedrin

4. Het antwoord op gebed

5. Het verdere leven van Lazarus

Verhandeling 169 - Het laatste onderricht in Pella

1. De gelijkenis van de verloren zoon

2. De gelijkenis van de slimme rentmeester

3. De rijke man en de bedelaar

4. De vader en zijn koninkrijk

boven

Verhandeling 170 - Het koninkrijk des hemels

1. Opvattingen van het koninkrijk des hemels

2. Jezus’ opvatting van het koninkrijk

3. Het verband met rechtvaardigheid

4. Het onderricht van Jezus over het koninkrijk

5. Latere ideeën over het koninkrijk

Verhandeling 171 - Op weg naar Jeruzalem

1. Het vertrek uit Pella

2. Het berekenen van de kosten

3. De rondreis door Perea

4. Het onderricht in Livias

5. De blinde in Jericho

6. Het bezoek aan Zacheüs

7. ‘Terwijl Jezus voorbijging’

8. De gelijkenis van de ponden

Verhandeling 172 - Het binnengaan van Jeruzalem

1. De sabbat in Betanië

2. De zondagochtend met de apostelen

3. Het vertrek naar Jeruzalem

4. Een bezoek aan de tempel

5. De houding van de apostelen

Verhandeling 173 - Maandags in Jeruzalem

1. Het reinigen van de tempel

2. Het gezag van de Meester wordt betwist

3. De gelijkenis van de twee zonen

4. De gelijkenis van de afwezige landheer

5. De gelijkenis van het bruiloftsfeest

Verhandeling 174 - Dinsdagmorgen in de tempel

1. Goddelijke vergeving

2. Vragen van de Joodse oversten

3. De Sadduceeën en de opstanding

4. Het grote gebod

5. De Grieken die vragen kwamen stellen

Verhandeling 175 - De laatste redevoering in de tempel

1. De redevoering

2. De status van individuele Joden

3. De noodlottige vergadering van het Sanhedrin

4. De situatie in Jeruzalem

Verhandeling 176 - Dinsdagavond op de Olijfberg

1. De verwoesting van Jeruzalem

2. De tweede komst van de Meester

3. De latere bespreking in het kamp

4. De terugkomst van Michael

Verhandeling 177 - Woensdag, de rustdag

1. Een dag alleen met God

2. De vroege levensjaren in het gezin

3. De dag in het kamp

4. Judas en de overpriesters

5. Het laatste uur van gezelligheid

Verhandeling 178 - De laatste dag in het kamp

1. Verhandeling over zoonschap en burgerschap

2. Na het middagmaal

3. Op weg naar het avondmaal

Verhandeling 179 - Het laatste avondmaal

1. Het verlangen naar voorrang

2. Het avondmaal begint

3. Het wassen van de voeten der apostelen

4. De laatste woorden tot de verrader

5. De instelling van het avondmaal der gedachtenis

boven

Verhandeling 180 - De afscheidsrede

1. Het nieuwe gebod

2. De wijnstok en de ranken

3. De vijandschap van de wereld

4. De beloofde helper

5. De geest van waarheid

6. De noodzaak om heen te gaan

Verhandeling 181 - Laatste aansporingen en waarschuwingen

1. De laatste bemoedigende woorden

2. Persoonlijke aansporingen ten afscheid

Verhandeling 182 - In Getsemane

1. Het laatste groepsgebed

2. Het laatste uur voor het verraad

3. Alleen in Getsemane

Verhandeling 183 - Het verraad en de inhechtenis-neming van Jezus

1. De wil van de Vader

2. Judas in de stad

3. De inhechtenisneming van de Meester

4. De bespreking bij de olijfpers

5. Op weg naar het paleis van de hogepriester

Verhandeling 184 - Voor het gerecht van het Sanhedrin

1. De ondervraging door Annas

2. Petrus op de binnenplaats

3. Voor het gerecht van leden van het Sanhedrin

4. Het uur der vernedering

5. De tweede zitting van het gerecht

Verhandeling 185 - Het gerechtelijk onderzoek door Pilatus

1. Pontius Pilatus

2. Jezus verschijnt voor Pilatus

3. Het persoonlijke onderzoek door Pilatus

4. Jezus voor Herodes

5. Jezus gaat terug naar Pilatus

6. Het laatste beroep van Pilatus

7. Het laatste onderhoud met Pilatus

8. De tragische capitulatie van Pilatus

Verhandeling 186 - Kort voor de kruisiging

1. Het einde van Judas Iskariot

2. De houding van de Meester

3. De betrouwbare David Zebedeüs

4. Voorbereiding voor de kruisiging

5. De dood van Jezus in verband met het Pascha

Verhandeling 187 - De kruisiging

1. Op weg naar Golgota

2. De kruisiging

3. Zij die de kruisiging zagen

4. De dief aan het kruis

5. Het laatste uur aan het kruis

6. Na de kruisiging

Verhandeling 188 - De periode van het graf

1. De begrafenis van Jezus

2. Het beveiligen van het graf

3. Tijdens de Sabbatdag

4. De betekenis van de kruisdood

5. Lessen van het kruis

Verhandeling 189 - De opstanding

1. De morontia-overgang

2. Het materiële lichaam van Jezus

3. De dispensatie-opstanding

4. De ontdekking van het ledige graf

5. Petrus en johannes bij het graf

boven

Verhandeling 190 - Morontia-verschijningen van Jezus

1. Herauten van de opstanding

2. Jezus’ verschijning in Betanië

3. Ten huize van Jozef

4. Verschijning aan de Grieken

5. De wandeling met de twee broeders

Verhandeling 191 - Verschijningen aan de apostelen en andere leiders

1. De verschijning aan Petrus

2. De eerste verschijning aan de apostelen

3. Bij de morontia-schepselen

4. De tiende verschijning (in Filadelfia)

5. De tweede verschijning aan de apostelen

6. De verschijning in Alexandrië

Verhandeling 192 - Verschijningen in Galilea

1. De verschijning bij het meer

2. De apostelen praten twee aan twee met Jezus

3. Op de berg van de bevestiging

4. De bijeenkomst bij het meer

Verhandeling 193 - De laatste verschijningen en de hemelvaart

1. De verschijning in Sichar

2. De verschijning in Fenicië

3. De laatste verschijning in Jeruzalem

4. Oorzaken van de val van Judas

5. De hemelvaart van de Meester

6. Petrus roept een vergadering bijeen

Verhandeling 194 - De uitstorting van de Geest van Waarheid

1. De Pinksterprediking

2. De betekenis van Pinksteren

3. Wat er op Pinksteren Ggbeurde

4. Het prille begin van de Christelijke kerk

Verhandeling 195 - Na Pinksteren

1. De invloed van de Grieken

2. De Romeinse invloed

3. Onder het Romeinse Rijk

4. De duistere middeleeuwen in Europa

5. De opgave van de moderne tijd

6. Het materialisme

7. De kwetsbaarheid van het materialisme

8. Het geseculariseerde totalitarisme

9. De opgave van het Christendom

10. De toekomst

Verhandeling 196 - Het geloof van Jezus

1. Jezus—de mens

2. De religie van Jezus

3. De allerhoogste macht der religie

  ◄ Deel III
Bovenkant
Hoofdpagina   
{ Verhandeling  0   20  |  40  |  60  80  100  |  120  140  160  180 }