◄ Deel I   
Hoofdpagina
Deel III ►  
Deel II

Het Plaatselijk Universum

{ Verhandeling  0   20  |  40  |  60  80  100  |  120  140  160  180 }

Verhandeling 32 - De evolutie van Plaatselijke Universa

1. De fysische wording van universa

2. De organisatie van universa

3. De evolutionaire idee

4. Gods verhouding tot een Plaatselijk Universum

5. Het eeuwige, goddelijke voornemen

Verhandeling 33 - Het bestuur van het Plaatselijk Universum

1. Michael van Nebadon

2. De Soeverein van Nebadon

3. De Universum-Zoon en -Geest

4. Gabriël—De Gouverneur-Generaal

5. De ambassadeurs van de Triniteit

6. Het algemeen bestuur

7. De gerechtshoven van Nebadon

8. De wetgevende en uitvoerende functies

Verhandeling 34 - De Moeder-Geest van het Plaatselijk Universum

1. De personalisatie van de Scheppende Geest

2. De Natuur van de Goddelijke Hulp en Bijstand

3. De Zoon en de Geest in tijd en ruimte

4. De circuits van het Plaatselijk Universum

5. Het dienstbetoon van de Geest

6. De Geest in de mens

7. De Geest en het vlees

Verhandeling 35 - De Zonen van God in het Plaatselijk Universum

1. De Vader-Melchizedek

2. De Melchizedek-Zonen

3. De Melchizedek-werelden

4. Het speciale werk van de Melchizedeks

5. De Vorondadek-Zonen

6. De Constellatie-Vaders

7. De Vorondadek-werelden

8. De Lanonandek-Zonen

9. De Lanonandek-regeerders

10. De Lanonandek-werelden

Verhandeling 36 - De Levendragers

1. Oorsprong en natuur van de Levendragers

2. De werelden van de Levendragers

3. De transplantatie van Leven

4. De Melchizedek-Levendragers

5. De zeven assistent-bewustzijnsgeesten

6. Levende krachten

Verhandeling 37 - Persoonlijkheden van het Plaatselijk Universum

1. De Universum-Helpers

2. De Schitterende Avondsterren

3. De Aartsengelen

4. Meest Verheven Assistenten

5. De Hoge Commissarissen

6. De Hemelse Opzieners

7. Woningwereld-leraren

8. De hogere geestelijke aangestelde orden

9. Permanente burgers van het Plaatselijk Universum

10. Andere groepen in het Plaatselijk Universum

Verhandeling 38 - Dienende Geesten van het Plaatselijk Universum

1. De oorsprong van serafijnen

2. De natuur der engelen

3. Ongeopenbaarde engelen

4. De werelden der serafijnen

5. De opleiding der serafijnen

6. De serafijnse organisatie

7. De cherubijnen en sanobijnen

8. De evolutie van cherubijnen en sanobijnen

9. De Middenschepselen

Verhandeling 39 - De Heerscharen der Serafijnen

1. Allerhoogste serafijnen

2. De hogere serafijnen

3. De toezichthoudende serafijnen

4. Bestuursserafijnen

5. Planetaire helpers

6. Overgangsdienaren

7. Serafijnen van de toekomst

8. De bestemming der serafijnen

9. Het Korps der Serafijnse Voltooiing

boven

Verhandeling 40 - De Opklimmende Zonen van God

1. Evolutionaire serafijnen

2. Opklimmende Materiële Zonen

3. Overgebrachte middenwezens

4. Gepersonaliseerde Richters

5. Stervelingen in tijd en ruimte

6. De geloofszonen Gods

7. Met de Vader gefuseerde stervelingen

8. Met de Zoon gefuseerde stervelingen

9. Met de Geest gefuseerde stervelingen

10. Bestemmingen van opklimmende zonen

Verhandeling 41 - Fysische aspecten van het Plaatselijk Universum

1. De krachtcentra van Nebadon

2. De fysische controleurs van Satania

3. De sterren die met ons Zijn Verbonden

4. De dichtheid van de zon

5. Zonnestraling

6. Calcium—de zwerver door de ruimte

7. Bronnen van solaire energie

8. Reacties van solaire energie

9. De stabiliteit van zonnen

10. De oorsprong van bewoonde werelden

Verhandeling 42 - Energie—bewustzijn en materie

1. Paradijskrachten en -energieën

2. Universele niet-geestelijke energiesystemen (fysische energieën)

3. De klassificatie van materier

4. Transmutaties van energie en materie

5. Golf-energie-manifestaties

6. Ultimatonen, elektronen en atomen

7. Atomaire materie

8. Atomaire cohesie

9. De natuurkunde

10. Universele niet-geestelijke energiesystemen (materiële bewustzijnssystemen)

11. Universum-mechanismen

12. Patroon en vorm—de dominantie van bewustzijn

Verhandeling 43 - De Constellaties

1. Het Constellatie-hoofdkwartier

2. De regering van de Constellatie

3. De Meest Verhevenen van Norlatiadek

4. De Berg van Samenkomst—De Getrouwe der Dagen

5. De Vaders op Edentia sinds de opstand van Lucifer

6. De tuinen van God

7. De univitatia

8. De opleidingswerelden van Edentia

9. Burgerschap op Edentia

Verhandeling 44 - De Hemelse Kunstenaars

1. De hemelse musici

2. De hemelse reproducenten

3. De goddelijke bouwers

4. De gedachten-registrators

5. De energie-manipulators

6. De ontwerpers en decorateurs

7. De harmonie-werkers

8. Sterfelijke aspiraties en morontia-prestaties

Verhandeling 45 - Het bestuur van het Plaatselijk Stelsel

1. De werelden van de overgangscultuur

2. De Soeverein van het Stelsel

3. De regering van het Stelsel

4. De vierentwintig raadslieden

5. De Materiële Zonen

6. De Adamische opleiding van wezens in opklimming

7. De scholen der Melchizedeks

Verhandeling 46 - Het hoofdkwartier van het Plaatselijk Stelsel

1. Materiële aspecten van Jerusem

2. Materiële kenmerken van Jerusem

3. De nieuwsdienst van Jerusem

4. Woongebieden en bestuursdistricten

5. De Jerusem-cirkels

6. De vierkanten van het Uitvoerend Bestuur

7. De rechthoeken—de spornagia

8. De driehoeken van Jerusem

Verhandeling 47 - De zeven woningwerelden

1. De wereld der volkomenen

2. De proef-kinderbewaarplaats

3. De eerste woningwereld

4. De tweede woningwereld

5. De derde woningwereld

6. De vierde woningwereld

7. De vijfde woningwereld

8. De zesde woningwereld

9. De zevende woningwereld

10. Het burgerschap van Jerusem

Verhandeling 48 - Het morontia-leven

1. Morontia-materialen

2. De Morontia-krachtsupervisoren

3. De Morontia-metgezellen

4. De Reversie-leiders

5. De Leraren van de Woningwerelden

6. Serafijnen van de morontia-werelden—overgangsdienaren

7. Morontia-mota

8. De Morontia-voortgaanden

Verhandeling 49 - De bewoonde werelden

1. Het planetaire leven

2. Planetaire fysieke soorten

3. De Werelden der niet-ademenden

4. Evolutionaire wilsschepselen

5. De planetaire reeksen van stervelingen

6. Het ontkomen aan de aarde

boven

Verhandeling 50 - De Planetaire Vorsten

1. De missie van de Vorsten

2. Het planetaire bestuur

3. De lichamelijke staf van de Vorst

4. Het planetaire hoofdkwartier en de scholen

5. Voortschrijdende civilisatie

6. De planetaire cultuur

7. De voordelen van het isolement

Verhandeling 51 - De planetaire Adams

1. De Oorsprong en natuur van de Materiële Zonen van God

2. Het Vervoer der planetaire Adams

3. De Adamische missies

4. De zes evolutionaire rassen

5. Raciale Vermenging—Schenking van het Adamische bloed

6. Het regime van Eden

7. Het verenigde bestuur

Verhandeling 52 - Planetaire tijdvakken van stervelingen

1. De primitieve mens

2. De mens na de Planetaire Vorst

3. De post-Adamische mens

4. De mens na de Magistraat-Zoon

5. De mens na de Zelfschenking-Zoon

6. Urantia in het tijdperk na de zelfschenking

7. De mens na de Leraar-Zonen

Verhandeling 53 - De opstand van Lucifer

1. De leiders van de opstand

2. De oorzaken van de opstand

3. Het manifest van Lucifer

4. Het uitbreken van de opstand

5. De aard van het conflict

6. Een getrouwe serafijnse bevelhebber

7. De geschiedenis van de opstand

8. De Zoon Des Mensen op Urantia

9. De huidige stand van zaken ten aanzien van de opstand

Verhandeling 54 - Problemen ten aanzien van de opstand van Lucifer

1. Ware en valse vrijheid

2. De ontvreemding der vrijheid

3. De vertraging van het recht

4. De vertraging der barmhartigheid

5. De wijsheid van het uitstel

6. De triomf der liefde

Verhandeling 55 - De werelden van licht en leven

1. De morontia-tempel

2. Dood en translatie

3. De gouden eeuwen

4. Aanpassingen in het bestuur

5. Het hoogtepunt der materiële ontwikkeling

6. De individuele sterveling

7. Het eerste of planetaire stadium

8. Het tweede of stelsel-stadium

9. Het derde of constellatie-stadium

10. Het vierde of plaatselijk universum-stadium

11. De stadia van de kleine sector en de grote sector

12. Het zevende of superuniversum-stadium

Verhandeling 56 - Universele eenheid

1. Fysische coördinatie

2. Intellectuele eenheid

3. Geestelijke unificatie

4. Persoonlijkheidsunificatie

5. Godheidseenheid

6. De Vvreniging van de evolutionaire Godheid

7. Universele evolutionaire repercussies

8. De Allerhoogste Vereniger

9. Universele absolute eenheid

10. Waarheid, schoonheid en goedheid

  ◄ Deel I   
Bovenkant
Deel III ►  
{ Verhandeling  0   20  |  40  |  60  80  100  |  120  140  160  180 }