◄ 35:1
Verhandeling 35
35:3 ►

De Zonen van God in het Plaatselijk Universum

2. De Melchizedek-Zonen

35:2.1

De Melchizedeks zijn de eerste orde der goddelijke Zonen die de lagere geschapen levensvormen dicht genoeg naderen om rechtstreeks te kunnen functioneren in het dienstbetoon van de verheffing van stervelingen, en om de evolutionaire rassen te kunen dienen zonder genoodzaakt te zijn te incarneren. Deze Zonen staan natuurlijkerwijze halverwege de grote afdalende reeks persoonlijkheden, want van oorsprong staan zij ongeveer in het midden tussen de hoogste Godheid en de laagste geschapen levensvormen die met wil begiftigd zijn. Aldus worden zij natuurlijke tussenpersonen tussen de hogere, goddelijke niveaus van levend bestaan en de lagere, zelfs materiële vormen van leven op de evolutionaire werelden. De serafijnse orden, de engelen, vinden het heerlijk om met de Melchizedeks samen te werken; in feite vinden alle vormen van intelligent leven in deze Zonen begripvolle vrienden, meevoelende leraren en wijze adviseurs.

35:2.2

De Melchizedeks zijn een orde die zichzelf bestuurt. Bij deze uitzonderlijke groep zien wij de eerste poging tot zelfbeschikking van de zijde van wezens van het plaatselijk universum en ook de hoogste vorm van echt zelfbestuur. Deze Zonen organiseren hun eigen bestuursapparaat voor hun groep en voor hun thuisplaneet, evenals voor de zes hiermee verbonden werelden en de werelden die deze ondersteunen. En wij dienen te vermelden dat zij nimmer misbruik hebben gemaakt van hun prerogatieven; nog nooit hebben deze Melchizedek-Zonen ook maar ergens in het superuniversum Orvonton het in hen gestelde vertrouwen beschaamd. Op hen is de hoop gevestigd van iedere groepering in het universum die naar zelfbestuur streeft; zij vormen het patroon van zelfbestuur voor alle werelden van Nebadon en onderrichten dit ook. Intelligente wezens van alle orden, zowel hun meerderen als hun ondergeschikten, zijn onverdeeld in hun lof voor het bestuur van de Melchizedeks.

35:2.3

De Melchizedek-orde van zonen bekleedt de positie en draagt de verantwoordelijkheid van de oudste zoon in een grote familie. Het werk van deze orde is grotendeels vast en enigszins routinematig van karakter, maar veel ervan doen zij vrijwillig en hebben zij zich geheel zelf opgelegd. De meeste speciale bijeenkomsten die van tijd tot tijd op Salvington worden gehouden, worden bijeengeroepen op initiatief van de Melchizedeks. Op eigen initiatief doorkruisen deze Zonen het universum waaruit zij afkomstig zijn. Zij kennen een autonome organisatie die optreedt als inlichtingendienst in het universum en periodiek rapporteert aan de Schepper-Zoon, los van alle andere informatie die het hoofdkwartier van het universum bereikt via de normale instanties die zich met het routine-bestuur van het betrokken gebied bezighouden. Zij zijn van nature onbevooroordeelde waarnemers; zij genieten het volle vertrouwen van de intelligente wezens van alle klassen.

35:2.4

De Melchizedeks fungeren als reizende, adviserende revisie-gerechtshoven in hun gebieden; deze universum-Zonen gaan in kleine groepen naar de werelden om daar als commissies van advies te dienen, getuigenverklaringen aan te horen, suggesties te ontvangen en als raadslieden op te treden, en op deze wijze helpen zij de belangrijkste moeilijkheden bij te leggen en de ernstige meningsverschillen te beslechten, die inzake de aangelegenheden van de evolutionaire gebieden van tijd tot tijd ontstaan.

35:2.5

Deze oudste Zonen in een universum zijn de voornaamste adjudanten van de Blinkende Morgenster bij de uitvoering van de mandaten van de Schepper-Zoon. Wanneer een Melchizedek namens Gabriël naar een verafgelegen wereld gaat, kan hij voor die speciale zending worden afgevaardigd als plaatsvervanger van degene door wie hij wordt gezonden, en in dit geval zal hij op de planeet van zijn opdracht verschijnen met het volle gezag van de Blinkende Morgenster. Dit geldt speciaal voor die werelden waar nog geen hogere Zoon is verschenen in de gelijkenis van de schepselen van het betrokken gebied.

35:2.6

Wanneer een Schepper-Zoon een zelfschenkingsloopbaan op een evolutionaire wereld aanvangt, gaat hij alleen; wanneer echter een van zijn Paradijs-broeders, een Avonal-Zoon, een zelfschenking onderneemt, wordt hij vergezeld door de twaalf Melchizedek-begeleiders die zo doeltreffend bijdragen aan het welslagen van de zelfschenkingsmissie. Zij ondersteunen ook de Paradijs-Avonals bij hun magistraatsmissies naar de bewoonde werelden, en bij deze opdrachten zijn de Melchizedeks zichtbaar voor de ogen van stervelingen indien de Avonal-Zoon ook aldus manifest is.

35:2.7

Er bestaat geen fase van geestelijke nood op een planeet waarbij zij niet van dienst zijn. Zij zijn de leraren die zeer dikwijls gehele werelden van gevorderd leven winnen voor de uiteindelijke, volledige erkenning van de Schepper-Zoon en diens Vader op het Paradijs.

35:2.8

De Melchizedeks zijn in het bezit van welhaast volmaakte wijsheid, maar zij zijn niet onfeilbaar in hun oordeel. Soms, wanneer zij alleen en op zichzelf aangewezen waren op planetaire missies, hebben zij gedwaald in minder belangrijke aangelegenheden, dat wil zeggen, hebben zij verkozen bepaalde dingen te doen die door hun supervisoren later niet werden goedgekeurd. Door zulk een beoordelingsfout wordt een Melchizedek tijdelijk gediskwalificeerd, totdat hij naar Salvington gaat en in audiëntie bij de Schepper-Zoon het onderricht ontvangt dat hem afdoend zuivert van de disharmonie waardoor het meningsverschil met zijn medebroeders was ontstaan, en na de correctionele rustperiode wordt hij dan op de derde dag in de dienst hersteld. Doch zulke minder belangrijke vormen van niet goed functioneren van een Melchizedek zijn in Nebadon zelden voorgekomen.

35:2.9

Deze Zonen zijn geen aangroeiende orde: hun aantal is stationair, ofschoon het in ieder plaatselijk universum anders is. Het aantal Melchizedeks dat staat geregistreerd op hun hoofdkwartierplaneet in Nebadon is meer dan tien miljoen.


◄ 35:1
 
35:3 ►