◄ 44:2
Verhandeling 44
44:4 ►

De Hemelse Kunstenaars

3. De goddelijke bouwers

44:3.1

Er zijn steden ‘waarvan God de bouwer en maker is.’ Wij hebben het geest-equivalent van al datgene waarmee gij stervelingen bekend zijt en onbeschrijflijk veel meer. Wij hebben huizen, geest-comfort en morontia-noodzakelijke voorwerpen. Voor elk materieel genoegen dat mensen kunnen smaken, hebben wij duizenden geestelijke werkelijkheden die dienen om ons bestaan te verrijken en te verruimen. De goddelijke bouwers functioneren in zeven groepen:

44:3.2

1. De ontwerpers en bouwers van woningen—degenen die de verblijfplaatsen bouwen en veranderen die aan individuën en samenwerkende groepen worden toegewezen. Deze morontia- en geest-woningen zijn werkelijk. Voor uw ogen, met hun korte bereik, zouden ze onzichtbaar zijn, maar voor ons zijn ze zeer werkelijk en mooi. Tot op zekere hoogte mogen alle geest-wezens met de bouwers samenwerken bij bepaalde details van het ontwerpen en scheppen van hun morontia- of geest-verblijven. Deze woningen worden ingericht en gedecoreerd in overeenstemming met de behoeften van de morontia- of geest-schepselen die er zullen wonen. Er is een overvloed aan verscheidenheid en ruime gelegenheid voor individuele expressie in al deze bouwwerken.

44:3.3

2. De bouwers van werkplaatsen—degenen wier werkzaamheid bestaat uit het ontwerpen en assembleren van de verblijfplaatsen van de vaste, dagelijkse werkers in de gebieden van geest en morontia. Deze bouwers zijn vergelijkbaar met degenen die op Urantia de werkplaatsen en andere industriële gebouwen construeren. De overgangswerelden hebben een noodzakelijke economie van onderling dienstbetoon en gespecialiseerde werkverdeling. Wij doen niet allen alle dingen; de morontia-wezens en evoluerenende geest-wezens kennen een verscheidenheid van werkzaamheden, en deze beroepsbouwers bouwen niet alleen betere werkplaatsen, maar dragen ook bij tot de verheffing van de werkers in hun beroep.

44:3.4

3. De bouwers voor spelen. Er wordt gebruik gemaakt van enorme bouwwerken tijdens de perioden van rust die stervelingen recreatie zouden noemen, en in zekere zin, spel. Er wordt voorzien in een passende omgeving voor de reversie-leiders, de humoristen van de morontia-werelden, de overgangswerelden waar de opleiding plaatsvindt van opklimmende wezens die nog maar kort geleden van de evolutionaire planeten zijn weggevoerd. Zelfs de hogere geest-wezens doen mee aan een bepaalde vorm van reminiscentie-humor tijdens de perioden dat zij geestelijk opnieuw worden geladen.

44:3.5

4. De tempelbouwers—de ervaren architecten van de geest-tempels en morontia-tempels. Alle werelden via welke stervelingen opklimmen, hebben tempels voor godsverering, de meest verfijnde scheppingen in de morontia-gebieden en geest-werelden.

44:3.6

5. De bouwers voor het onderwijs—zij die de hoofdkwartieren bouwen voor morontia-opleidingen en gevorderde geest-geleerdheid. Altijd ligt de weg voor u open om meer kennis te vergaren, om extra informatie in te winnen aangaande uw huidige en uw toekomstige werk, alsmede universele culturele kennis—informatie die erop is gericht om opklimmende stervelingen intelligentere en meer effectieve burgers te maken van de morontia- en geest-werelden.

44:3.7

6. Morontia-planners—zij die bouwen ten bate van het coördinatieve verband van alle persoonlijkheden uit alle gebieden die te eniger tijd aanwezig zijn op een bepaalde wereld. Deze planners werken samen met de Morontia-Krachtsupervisoren ten einde de coördinatie van het voortschrijdende morontia-leven te verrijken.

44:3.8

7. De bouwers van openbare werken—de kunstenaars die de aangewezen vergaderplaatsen, anders dan degene die bedoeld zijn voor Godsverering, ontwerpen en bouwen. Groots en schitterend zijn de gebouwen voor algemene samenkomsten.

44:3.9

Hoewel noch deze gebouwen, noch hun decoratie, bepaald werkelijk zouden zijn voor het zintuiglijk begrip van materiële stervelingen, zijn zij zeer werkelijk voor ons. Gij zoudt niet in staat zijn deze tempels te zien indien ge daar in het vlees aanwezig zoudt kunnen zijn, maar niettemin bestaan al deze bovenmateriële scheppingen daar werkelijk, en wij kunnen ze duidelijk onderscheiden en er ook zeer van genieten.


◄ 44:2
 
44:4 ►