Hoofdpagina
 
Deel II ►  
Deel I

Het Centrale Universum en de Superuniversa

{ Verhandeling  0   20  |  40  |  60  80  100  |  120  140  160  180 }

Voorwoord

I. De Godheid en Goddelijkheid

II. God

III. De Eerste Bron en Centrum

IV. Universum-Werkelijkheid

V. Persoonlijkheidsrealiteiten

VI. Energie en Patroon

VII. De Allerhoogste

VIII. God de Zevenvoudige

IX. God de Ultieme

X. God de Absolute

XI. De Drie Absoluten

XII. De Triniteiten

Dankbetuiging

Verhandeling 1 - De Universele Vader

1. De naam van de Vader

2. De werkelijkheid van God

3. God is een Universele Geest

4. Het mysterie Gods

5. De persoonlijkheid van de Universele Vader

6. Persoonlijkheid in het Universum

7. De geestelijke waarde van het persoonlijkheidsbegrip

Verhandeling 2 - De natuur van God

1. De oneindigheid van God

2. De eeuwige volmaaktheid van de Vader

3. Gerechtigheid en Rechtvaardigheid

4. De goddelijke barmhartigheid

5. De liefde van God

6. De goedheid van God

7. Goddelijke waarheid en schoonheid

Verhandeling 3 - De eigenschappen van God

1. Gods alomtegenwoordigheid

2. Gods oneindige macht

3. Gods universele kennis

4. Gods onbeperktheid

5. De allerhoogste heerschappij van de Vader

6. Het primaat van de Vader

Verhandeling 4 - Gods betrekking tot het Universum

1. De instelling van de Vader ten opzichte van het Universum

2. God en de natuur

3. Gods onveranderlijke karakter

4. Het besef van God

5. Onjuiste ideeën over God

Verhandeling 5 - Gods betrekking tot de individuele mens

1. De nadering tot God

2. De tegenwoordigheid van God

3. Ware bodsverering

4. God in de religie

5. Het Godsbewustzijn

6. De God van persoonlijkheid

Verhandeling 6 - De Eeuwige Zoon

1. De identiteit van de Eeuwige Zoon

2. De natuur van de Eeuwige Zoon

3. Het toedienen van de liefde van de Vader

4. Eigenschappen van de Eeuwige Zoon

5. Beperkingen van de Eeuwige Zoon

6. Het geest-bewustzijn

7. De persoonlijkheid van de Eeuwige Zoon

8. Het besef van de Eeuwige Zoon

Verhandeling 7 - De betrekking van de Eeuwige Zoon tot het Universum

1. Het circuit der geest-zwaartekracht

2. Het bestuur van de Eeuwige Zoon

3. De betrekking van de Eeuwige Zoon tot het individu

4. De goddelijke plannen tot volmaaktheid

5. De geest van zelfschenking

6. De Paradijs-zonen van God

7. De allerhoogste openbaring van de Vader

Verhandeling 8 - De Oneindige Geest

1. De God van handeling

2. De natuur van de Oneindige Geest

3. De betrekking van de Geest tot de Vader en de Zoon

4. De Geest van Goddelijk Dienstbetoon

5. De tegenwoordigheid Gods

6. De persoonlijkheid van de Oneindige Geest

Verhandeling 9 - De betrekking van de Oneindige Geest tot het Universum

1. Eigenschappen van de Derde Bron en Centrum

2. De Alomtegenwoordige Geest

3. De Universele Bewerker

4. Het absolute bewustzijn

5. Het dienstbetoon van bewustzijn

6. Het circuit der bewustzijnszwaartekracht

7. Universum-reflectiviteit

8. Persoonlijkheden van de Oneindige Geest

boven

Verhandeling 10 - De Paradijs-Triniteit

1. De zelfdistribuering van de Eerste Bron en Centrum

2. Godheidspersonalisatie

3. De drie personen der Godheid

4. De Triniteitsvereniging van de Godheid

5. Functies van de Triniteit

6. De Stationaire Zonen van de Triniteit

7. De albeheersing van het Allerhoogst Bewind

8. De Triniteit boven het Eindige

Verhandeling 11 - Het eeuwige Paradijs-Eiland

1. De goddelijke residentie

2. De natuur van het eeuwige Eiland

3. De bovenzijde van het Paradijs

4. De buitenzijde van het Paradijs

5. De onderzijde van het Paradijs

6. De ademhaling der ruimte

7. De ruimtefuncties van het Paradijs

8. De zwaartekracht van het Paradijs

9. De uniciteit van het Paradijs

Verhandeling 12 - Het Universum van Universa

1. De ruimteniveaus van het Meester-universum

2. De domeinen van het Ongekwalificeerd Absolute

3. De universele zwaartekracht

4. Ruimte en beweging

5. Ruimte en tijd

6. Universele albeheersing

7. Het deel en het geheel

8. Materie, bewustzijn en geest

9. Persoonlijke werkelijkheden

Verhandeling 13 - De heilige werelden van het Paradijs

1. De zeven heilige werelden van de Vader

2. Betrekkingen tot de Vader-werelden

3. De heilige werelden van de Eeuwige Zoon

4. De werelden van de Oneindige Geest

Verhandeling 14 - Het Centrale, Goddelijke Universum

1. Het Paradijs-Havona-stelsel

2. De samenstelling van Havona

3. De Havona-werelden

4. Schepselen van het Centrale Universum

5. Het leven in Havona

6. Het doel van het Centrale Universum

Verhandeling 15 - De zeven Superuniversa

1. Het ruimteniveau der Superuniversa

2. De organisatie van de Superuniversa

3. Het superuniversum Orvonton

4. Nevels—De voorouders der Universa

5. De oorsprong van ruimtelichamen

6. De hemellichamen in de ruimte

7. De architectonische werelden

8. Energiebeheersing en -regulatie

9. De circuits van de Superuniversa

10. De regeerders van de Superuniversa

11. De Beraadslagende Assemblee

12. De Allerhoogste Gerechtshoven

13. De Sector-regeringen

14. Doeleinden van de zeven Superuniversa

Verhandeling 16 - De zeven Meester-Geesten

1. Betrekking tot de drieënige Godheid

2. Betrekking tot de Oneindige Geest

3. Identiteit en diversiteit van de Meester-geesten

4. Eigenschappen en functies van de Meester-geesten

5. Hun betrekking tot schepselen

6. Het kismische bewustzijn

7. Moraliteit, rechtschapenheid, en persoonlijkheid

8. Urantia-persoonlijkheid

9. De realiteit van het menselijke bewustzijn

Verhandeling 17 - De zeven groepen Allerhoogste Geesten

1. De Zeven Allerhoogste Bestuurders

2. Majeston—hoofd der reflectiviteit

3. De Reflectieve Geesten

4. De Reflectieve Beeld-adjudanten

5. De Zeven Geesten van de Circuits

6. De Scheppende Geesten van de plaatselijke universa

7. De assistent-bewustzijnsgeesten

8. Functies van de Allerhoogste Geesten

Verhandeling 18 - De Allerhoogste Triniteitspersoonlijkheden

1. De Getrinitiseerde Geheimen van Allerhoogste Macht

2. De Eeuwigen der Dagen

3. De Ouden der Dagen

4. De Perfecties der Dagen

5. De Recenten der Dagen

6. De Unies der Dagen

7. De Getrouwen der Dagen

Verhandeling 19 - De Gecoördineerde Wezens van Triniteitsoorsprong

1. De Leraar-zonen van de Triniteit

2. De Volmakers der Wijsheid

3. De Goddelijke Raadslieden

4. De Universele Censors

5. De Geïnspireerde Triniteitsgeesten

6. De inwoners van Havona

7. De burgers van het Paradijs

boven

Verhandeling 20 - De Paradijs-Zonen van God

1. De afdalende Zonen van God

2. De Magistraat-zonen

3. Gerechtelijke handelingen

4. Magistraatsmissies

5. De shenking van de Paradijs-Zonen van God

6. De Zelfschenkingsloopbaan als sterveling

7. De Leraar-Zonen van de Triniteit

8. Dienstbetoon der Dagelingen in plaatselijke universa

9. Planetair dienstbetoon van Dagelingen

10. Het verenigd dienstbetoon van de Paradijs-Zonen

Verhandeling 21 - De Schepper-Zonen uit het Paradijs

1. Oorsprong en natuur der Schepper-Zonen

2. De Scheppers van de plaatselijke universa

3. De Soevereiniteit over een Plaatselijk Universum

4. De zelfschenkingen van de Michaels

5. De betrekking van Meester-Zonen tot het Universum

6. De bestemming van de Meester-Michaels

Verhandeling 22 - De Getrinitiseerde Zonen van God

1. De door de Triniteit omhelsde zonen

2. De Machtige Boodschappers

3. De Hoge Gezagsdragers

4. Degenen zonder naam en getal

5. De Getrinitiseerde Beheerders

6. De Getrinitiseerde Ambassadeurs

7. De trinitisatie-techniek

8. De door schepselen getrinitiseerde zonen

9. De Hemelse Bewaarders

10. Hoge Zoon-Assistenten

Verhandeling 23 - De Solitaire Boodschappers

1. De Natuur en oorsprong der Solitaire Boodschappers

2. Taken van de Solitaire Boodschappers

3. Diensten der Solitaire Boodschappers in tijd en ruimte

4. Het speciale dienstbetoon van de Solitaire Boodschappers

Verhandeling 24 - De Hogere Persoonlijkheden van de Oneindige Geest

1. De Supervisoren van de universum-circuits

2. De Leiders der Tellingen

3. Persoonlijke Adjudanten van de Oneindige Geest

4. De Ondergeschikte Inspecteurs

5. De Aangestelde Wachters

6. De Gidsen voor Gegradueerden

7. De oorsprong van de Gidsen voor Gegradueerden

Verhandeling 25 - De Boodschappersscharen in de Ruimte

1. De Havona-Dienstbaren

2. De Universele Bemiddelaars

3. Het vèrstrekkende dienstbetoon van Bemiddelaars

4. Rechtskundige Adviseurs

5. De Beheerders der Archieven op het Paradijs

6. De Hemelse Registrators

7. De Morontia-Metgezellen

8. De Paradijs-Metgezellen

Verhandeling 26 - Dienende Geesten van het Centrale Universum

1. De dienende geesten

2. De Machtige Supernafijnen

3. De Tertiaire Supernafijnen

4. De Secundaire Supernafijnen

5. De Pelgrimhelpers

6. De Allerhoogst Bewind-gidsen

7. De Triniteitsgidsen

8. De Zoon-vinders

9. De Vader-gidsen

10. De raadslieden en adviseurs

11. De Complementen van Rust

Verhandeling 27 - Het dienstbetoon van de Primaire Supernafijnen

1. De Rustbereiders

2. Hoofden van aanstellingen

3. Vertolkers der ethiek

4. Gedragsadviseurs

5. De Beheerders van kennis

6. Meesters in de filosofie

7. Leiders van godsverering

Verhandeling 28 - Dienende Geesten van de Superuniversa

1. De Tertiafijnen

2. De Omniafijnen

3. De Seconafijnen

4. De Primaire Seconafijnen

5. De Secundaire Seconafijnen

6. De Tertiaire Seconafijnen

7. Het Dienstbetoon van de Seconafijnen

Verhandeling 29 - De Universum-Krachtdirigenten

1. De Zeven Allerhoogste Krachtdirigenten

2. De Allerhoogste Krachtcentra

3. Het Domein van krachtcentra

4. De Meester-Fysische Controleurs

5. De Meester-Paradijskrachtorganisatoren

boven

Verhandeling 30 - Persoonlijkheden van het Groot Universum

1. De Paradijs-indeling van levende wezens

2. Het Persoonlijkheidsregister op Uversa

3. De gastenkolonies

4. De stervelingen in opklimming

Verhandeling 31 - Het Korps der Volkomenheid

1. De ingeborenen van Havona

2. Zwaartekracht-Boodschappers

3. Verheerlijkte stervelingen

4. Geadopteerde serafijnen

5. Verheerlijkte Materiële Zonen

6. Verheerlijkte middenschepselen

7. De Verkondigers van het Licht

8. De Transcendentalen

9. Architecten van het Meester-Universum

10. Het ultieme avontuur

  Hoofdpagina
Bovenkant
Deel II ►  
{ Verhandeling  0   20  |  40  |  60  80  100  |  120  140  160  180 }