◄ 22:3
Verhandeling 22
22:5 ►

De Getrinitiseerde Zonen van God

4. Degenen zonder naam en getal

22:4.1

Degenen zonder Naam en Getal vormen de derde en laatste groep der Getrinitiseerde Zonen van Bekwaamheid; dit zijn de opklimmende zielen die een vermogen tot godsverering hebben ontwikkeld dat de kunde van alle zonen en dochters van de evolutionaire volkeren van de werelden in tijd en ruimte te boven gaat. Zij hebben een geestelijk begrip verworven van het eeuwige voornemen van de Universele Vader, dat bij vergelijking de bevatting van de evolutionaire geschapen wezens die naam of getal hebben, verre te boven gaat; daarom worden zij aangeduid als Degenen zonder Naam en Getal. Een juistere vertaling van hun naam zou moeten luiden: ‘Zij die boven Naam en Getal staan.’

22:4.2

Zonen van deze orde worden door de Paradijs-Triniteit omhelsd in groepen van zevenduizend. Er zijn op Uversa meer dan honderd miljoen van deze zonen ingeschreven als aangesteld in Orvonton.

22:4.3

Aangezien Degenen zonder Naam en Getal de superieure geestelijke denkers zijn van de volkeren die tot overleving kunnen komen, zijn zij bij uitstek bevoegd om te oordelen en te adviseren wanneer een geestelijk gezichtspunt gewenst is, en wanneer ervaring in de opklimmingsloopbaan essentieel is voor een adequaat begrip van de kwesties die een rol spelen in het probleem dat ter beoordeling voorligt. Zij zijn de verheven gezworenen van Orvonton. Een slecht geleid jury-stelsel moge dan op sommige werelden min of meer een karikatuur van rechtspraak zijn, maar op Uversa en in haar verlengingsrechtbanken stellen wij persoonlijkheden met het hoogst ontwikkelde geestelijke bewustzijn aan als juryleden en rechters. De rechtspraak is de hoogste functie van iedere regering, en zij aan wie het uitspreken van oordelen wordt toevertrouwd, dienen te worden gekozen uit de hoogste, edelste typen onder de meest ervaren, begripvolle individuën.

22:4.4

De selectie van kandidaten voor de trinitisatie-opleidingen van Machtige Boodschappers, Hoge Gezagsdragers en Degenen zonder Naam en Getal, is intrinsiek en automatisch. De selectiemethoden van het Paradijs zijn in genen dele willekeurig. Persoonlijke ervaring en geestelijke waarden bepalen wie zal behoren tot de Getrinitiseerde Zonen van Bekwaamheid. Deze wezens zijn gelijk in gezag en uniform in bestuurlijke status, doch bezitten allen individualiteit en uiteenlopende karakters; het zijn geen standaardwezens. Zij zijn allen op kenmerkende wijze verschillend, afhankelijk van de verschillen in hun opklimmingsloopbaan.

22:4.5

Naast deze experiëntiële kwaliteiten zijn de Getrinitiseerde Zonen van Bekwaamheid getrinitiseerd in de goddelijke omhelzing van de Paradijs-Godheden. Bijgevolg functioneren zij als de gecoördineerde medewerkers van de Stationaire Zonen van de Triniteit, want de omhelzing door de Triniteit schijnt vele ongerealiseerde potentialiteiten van geschapen wezens versneld te voorschijn te doen komen uit de stroom van de toekomende tijd. Doch dit geldt alleen voor wat te maken heeft met het huidige universum-tijdperk.

22:4.6

Deze groep zonen houdt zich voornamelijk, doch niet uitsluitend, bezig met de diensten die verricht worden met betrekking tot de opklimmingsloopbaan van de stervelingen in tijd en ruimte. Wanneer er ooit twijfel bestaat inzake de zienswijze van een sterfelijk schepsel, dan wordt het probleem opgelost door het te verwijzen naar een opklimmingscommissie bestaande uit een Machtige Boodschapper, een Hoge Gezagsdrager, en Een zonder Naam en Getal.

22:4.7

Gij stervelingen die deze boodschap leest, kunt zelf opklimmen naar het Paradijs, de omhelzing door de Triniteit bereiken, in de verre toekomst worden toegevoegd aan de dienst van de Ouden der Dagen in een der zeven superuniversa, en te eniger tijd worden aangewezen om de waarheidsopenbaring aan een zich ontwikkelende bewoonde planeet uit te breiden, zoals ik thans werkzaam ben op Urantia.


◄ 22:3
 
22:5 ►