◄ 22:1
Verhandeling 22
22:3 ►

De Getrinitiseerde Zonen van God

2. De Machtige Boodschappers

22:2.1

Machtige Boodschappers behoren tot de opklimmende groep der Getrinitiseerde Zonen. Zij zijn een klasse van vervolmaakte stervelingen die op het punt van rebellie zijn beproefd of anderszins in dezelfde mate zijn getoetst op het punt van hun persoonlijke loyaliteit; allen hebben een zeer bepaalde beproeving van hun trouw aan het universum doorstaan. Op een bepaald punt in hun opklimming naar het Paradijs zijn zij standvastig en loyaal gebleven terwijl hun meerderen ontrouw waren geworden, en enkelen hebben zelfs actief en loyaal het werk van deze ontrouwe leiders overgenomen.

22:2.2

Met een staat van dienst gekenmerkt door zulke persoonlijke blijken van trouw en toewijding, doorlopen deze stervelingen in opklimming Havona tezamen met de stroom pelgrims uit de tijd, bereiken het Paradijs, voltooien daar hun opleiding en worden dan opgenomen in het Korps der Volkomenheid. Daarna worden zij getrinitiseerd in de geheime omhelzing van de Paradijs-Triniteit en vervolgens aangesteld als medewerkers van de Ouden der Dagen in het bestuur der regeringen van de zeven superuniversa.

22:2.3

Iedere sterveling in opklimming die ervaring heeft met opstand en loyaal zijn werk blijft verrichten in een tijd van rebellie, is voorbestemd eens een Machtige Boodschapper te worden in dienst van zijn superuniversum. Hetzelfde geldt voor ieder opklimmend geschapen wezen dat dergelijke beroeringen door dwaling, kwaad of zonde, met succes weet te voorkomen; daden die er op gericht zijn rebellie te voorkomen of gestalte te geven aan hogere soorten loyaliteit in een universum-crisis, worden als van nog grotere waarde beschouwd dan loyaliteit wanneer geconfronteerd met daadwerkelijke rebellie.

22:2.4

De oudste Machtige Boodschappers werden gekozen uit de opklimmende stervelingen uit tijd en ruimte die zich onder de eerstaangekomenen op het Paradijs bevonden; velen van hen hadden Havona doorlopen ten tijde van Grandfanda. Doch de eerste trinitisatie van Machtige Boodschappers vond pas plaats toen het korps van kandidaten vertegenwoordigers van elk der zeven superuniversa omvatte. De laatste groep van deze orde die voor trinitisatie op het Paradijs in aanmerking kwam, omvatte ook pelgrims in opklimming uit het plaatselijk universum Nebadon.

22:2.5

Machtige Boodschappers worden door de Paradijs-Triniteit omhelsd in groepen van zevenhonderdduizend, honderdduizend per superuniversum. Bijna een biljard Machtige Boodschappers zijn op Uversa aangesteld, en er bestaat alle reden om aan te nemen dat hun aantal in alle zeven superuniversa precies gelijk is.

22:2.6

Ik ben een Machtige Boodschapper, en Urantianen vinden het wellicht interessant om te weten dat mijn metgezellin en medewerkster tijdens mijn ervaring als sterveling eveneens met vlag en wimpel de zware toets heeft doorstaan, en dat wij, ofschoon wij vele malen voor lange tijd gescheiden zijn geweest in de eeuwenlange binnenwaartse opklimming naar Havona, in dezelfde groep van zevenhonderdduizend zijn omhelsd en dat wij de tijd toen wij Vicegerington doorliepen, in nauwe en liefdevolle verbintenis hebben doorgebracht. Wij hebben tenslotte beiden onze aanstelling op Uversa in Orvonton gekregen, en wij worden dikwijls samen uitgezonden om opdrachten uit te voeren die de diensten van twee Boodschappers vereisen.

22:2.7

Machtige Boodschappers hebben met alle door de Triniteit omhelsde zonen gemeen dat zij worden ingezet ten behoeve van alle fasen van de activiteiten in de superuniversa. Zij staan voortdurend in verbinding met hun hoofdkwartier door middel van de reflectiviteitsdienst van het superuniversum. Machtige Boodschappers doen in alle sectoren van een superuniversum dienst en volvoeren dikwijls missies naar de plaatselijke universa en zelfs naar de afzonderlijke werelden, zoals ikzelf bij deze gelegenheid doe.

22:2.8

In de rechtscolleges van de superuniversa treden Machtige Boodschappers op als verdedigers van zowel personen als planeten in zaken van arbitrage; ook staan zij de Perfecties der Dagen bij in het bestuur van de zaken van de grote sectoren. Als groep is hun voornaamste taak die van waarnemers voor het superuniversum. Als officiële waarnemers voor de Ouden der Dagen zijn zij gestationeerd op de verschillende hoofdkwartierwerelden en op afzonderlijke belangrijke planeten. In deze kwaliteit treden de Boodschappers ook op als adviseurs voor de overheden die de zaken besturen van de werelden waar zij verblijven. Zij nemen actief deel in alle fasen van het opklimmingsplan voor de vooruitgang der stervelingen. Samen met hun medewerkers van sterfelijke afkomst houden zij de regeringen der superuniversa rechtstreeks en persoonlijk geïnformeerd ten aanzien van de status en voortgang van de plannen der afdalende Zonen van God.

22:2.9

Machtige Boodschappers zijn zich ten volle bewust van hun gehele opklimmingsloopbaan en daarom zijn zij zulke nuttige en meevoelende dienende helpers, begripvolle boodschappers die op iedere wereld in de ruimte en aan ieder geschapen wezen in de tijd dienstbaar zijn. Zodra ge verlost zijt van het vlees, zult ge vrijelijk en vol begrip met ons communiceren, aangezien wij zijn voortgekomen uit alle volkeren van alle evolutionaire werelden in de ruimte, dat wil zeggen uit al die geslachten van stervelingen bij wie Gedachtenrichters inwonen, met wie zij vervolgens fuseren.


◄ 22:1
 
22:3 ►