◄ 22:6
Verhandeling 22
22:8 ►

De Getrinitiseerde Zonen van God

7. De trinitisatie-techniek

22:7.1

Aan uw materiële verstand kan ik de ervaring van de allerhoogste creatieve prestatie van volmaakte en vervolmaakte geestelijke wezens, de handeling der trinitisatie, niet volledig ontvouwen. De technieken van de trinitisatie horen tot de geheimen van Vicegerington en Solitarington en kunnen aan niemand worden geopenbaard en door niemand worden verstaan dan door degenen die deze unieke ervaring hebben doorgemaakt. Het is derhalve voor geen enkel wezen mogelijk om de natuur en bedoeling van deze buitengewone verrichting goed te beschrijven aan het menselijke bewustzijn.

22:7.2

Naast de Godheden kunnen slechts Paradijs-Havona-persoonlijkheden en bepaalde leden van elk der korpsen der volkomenen tot trinitisatie overgaan. Onder speciaal aangepaste omstandigheden van Paradijs-volmaaktheid, mogen deze schitterende wezens beginnen aan het unieke avontuur van concept-identiteit, en vele malen slagen zij er in een nieuw wezen, een door schepselen getrinitiseerde zoon, voort te brengen.

22:7.3

De verheerlijkte schepselen die zulke avonturen van trinitisatie ondernemen, mogen slechts eenmaal aan deze ervaring deelhebben, terwijl de Paradijs-Godheden de trinitisatie-episoden voortdurend en zonder beperking lijken te kunnen doen plaatsvinden. De Godheid lijkt slechts in één opzicht beperkt te zijn: er kan slechts één Oorspronkelijke, Oneindige Geest bestaan, slechts één oneindige uitvoerder van de verenigde wil van de Vader-Zoon.

22:7.4

De opklimmende, met hun Richter gefuseerde sterfelijke volkomenen die bepaalde niveaus van Paradijs-cultuur en geestelijke ontwikkeling hebben bereikt, behoren tot degenen die mogen trachten een geschapen wezen te trinitiseren. De compagnieën van stervelingen-volkomenen die op het Paradijs zijn gestationeerd, krijgen iedere duizend jaar Havona-tijd verlof. De volkomenen kunnen kiezen tussen zeven verschillende mogelijkheden om deze verlofperiode door te brengen, en een daarvan is om in associatie met een medevolkomene of met een Paradijs-Havona-persoonlijkheid, te trachten de trinitisatie van een schepsel te bewerkstelligen.

22:7.5

Indien twee sterfelijke volkomenen voor de Architecten van het Meester-Universum verschijnen en aantonen dat zij onafhankelijk van elkaar een identiek concept hebben uitgekozen voor trinitisatie, zijn de Architecten gemachtigd naar eigen inzicht mandaten uit te vaardigen die het deze verheerlijkte stervelingen in opklimming mogelijk maken om hun verlofperiode te verlengen en zich een tijdlang af te zonderen in de trinitisatie-sector van de Paradijs-Burgers. Indien zij aan het einde van deze hun toegewezen retraite rapporteren dat zij elk voor zich en gezamenlijk besloten hebben de paradijselijke poging te doen om een door hen verkozen, oorspronkelijk concept, dat tevoren nog niet getrinitiseerd was, te vergeestelijken, te idealiseren en te verwerkelijken, dan verleent Meester-Geest Nummer Zeven hun machtiging voor deze buitengewone onderneming.

22:7.6

Soms nemen deze avontuurlijke ondernemingen een ongelooflijk lange tijd in beslag; eeuwen lijken te verstrijken voordat deze trouwe, vastbesloten vroegere stervelingen—en soms Paradijs-Havona-persoonlijkheden—ten slotte hun doel bereiken en er werkelijk in slagen om hun gekozen concept van universele waarheid daadwerkelijk tot aanzijn te brengen. De pogingen van zulke toegewijde paren worden ook niet altijd met succes bekroond; dikwijls falen zij terwijl er toch geen dwaling hunnerzijds te ontdekken valt. Kandidaten voor trinitisatie die op deze wijze falen, worden opgenomen in een speciale groep volkomenen die worden aangeduid als wezens die de allerhoogste inspanning hebben geleverd en de allerhoogste teleurstelling hebben doorstaan. Wanneer de Paradijs-Godheden zich verenigen om te trinitiseren, slagen zij altijd, doch dit is niet het geval met een paar gelijksoortige schepselen, de poging tot vereniging van twee leden van dezelfde bestaansorde.

22:7.7

Wanneer een nieuw en oorspronkelijk wezen door de Goden wordt getrinitiseerd, veranderen de goddelijke ouders niet van godheidspotentieel; als verheven geschapen wezens echter zulk een creatieve gebeurtenis tot stand brengen, ondergaat één der zich verbindende en deelnemende individuën een unieke persoonlijkheidsmodificatie. De twee ouders van een door schepselen getrinitiseerde zoon worden in zekere zin geestelijk als één. Wij geloven dat deze status van tot eenheid gebrachte tweeheid van bepaalde geestelijke persoonlijkheidsfasen waarschijnlijk zal prevaleren tot de tijd dat de Allerhoogste zijn algehele en volledige manifestatie van persoonlijkheid in het groot universum zal hebben bereikt.

22:7.8

Deze functionele geestelijke vereniging van de twee ouders vindt plaats tegelijk met de verschijning van een nieuwe, door schepselen getrinitiseerde zoon: de twee trinitiserende ouders worden één op het ultieme functionele niveau. Geen enkel geschapen wezen in het universum kan dit verbazingwekkende verschijnsel geheel verklaren: het is een bijna-goddelijke ervaring. Toen de Vader en de Zoon zich verenigden om de Oneindige Geest te vereeuwigen, werden zij onmiddellijk nadat zij hun doel hadden bereikt als één, en sindsdien zijn zij één gebleven. En hoewel de trinitisatie-vereniging van twee schepselen van de orde is van de oneindige reikwijdte der volmaakte Godheidsvereniging van de Universele Vader en de Eeuwige Zoon, zijn de repercussies van trinitisaties door schepselen niet eeuwig van natuur; zij zullen ophouden wanneer de volledige wording der experiëntiële Godheden een feit zal zijn.

22:7.9

Hoewel deze ouders van door schepselen getrinitiseerde zonen in hun aanstellingen in het universum als één worden, blijven zij in de samenstelling en op de appèls van het Korps der Volkomenheid en van de Architecten van het Meester-Universum als twee persoonlijkheden tellen. Gedurende het huidige universum-tijdperk zijn alle door trinitisatie verenigde ouders onscheidbaar in aanstellingen en functies; waar de een gaat, gaat ook de ander, wat de een doet, doet ook de ander. Indien een der uit twee verenigde ouders een volkomene van sterfelijke (of andere) afkomst is en de andere een Paradijs-Havona-persoonlijkheid, dan functioneren de verenigde ouders niet samen met de bewoners van het Paradijs, noch met die van Havona, noch met de volkomenen. Dergelijke gemengde verbintenissen worden in een speciaal korps van soortgelijke wezens bijeengebracht. En in alle trinitisatie-verbintenissen, de gemengde zowel als de andere, zijn de ouders zich van elkaar bewust, kunnen zij met elkaar communiceren en kunnen zij taken volbrengen die geen van beiden voorheen zou hebben kunnen verrichten.

22:7.10

De Zeven Meester-Geesten hebben het gezag om machtiging te verlenen voor de trinitisatie-verbintenis van volkomenen en Paradijs-Havona-persoonlijkheden, en zulke gemengde verbindingen slagen altijd. De prachtige door schepselen getrinitiseerde zonen die het gevolg zijn van deze verbindingen, vertegenwoordigen concepten die niet geschikt zijn om begrepen te worden door de eeuwige schepselen van het Paradijs noch door de schepselen in tijd en ruimte; vandaar dat zij pupillen worden van de Architecten van het Meester-Universum. Deze getrinitiseerde zonen met bijzondere bestemming belichamen ideeën, idealen en ervaring die blijkbaar tot een toekomstig universum-tijdperk behoren en derhalve noch voor het bestuur van het superuniversum, noch voor dat van het centrale universum van onmiddellijke praktische waarde zijn. Deze unieke zonen van de kinderen van de tijd en de burgers der eeuwigheid worden allen in reserve gehouden op Vicegerington waar zij, in een speciale sector van de wereld die plaatsbiedt aan de geheime academies van het korps der Schepper-Zonen, zich bezighouden met de studie van de concepten van de tijd en de realiteiten der eeuwigheid.

22:7.11

De Allerhoogste is de unificatie van drie fasen van Godheidsrealiteit: God de Allerhoogste, de geestelijke unificatie van bepaalde eindige aspecten van de Paradijs-Triniteit; de Almachtig Allerhoogste, de unificatie van de kracht van de Scheppers van het groot universum; en het Allerhoogst Bewustzijn, de individuele bijdrage van de Derde Bron en Centrum en zijn gecoördineerde medewerkers aan de realiteit van de Allerhoogste. In hun trinitisatie-avonturen houden de luisterrijke schepselen van het centrale universum en het Paradijs zich bezig met een drievoudige verkenning van de Godheid van de Allerhoogste, die resulteert in de voortbrenging van drie orden van door schepselen getrinitiseerde zonen:

22:7.12

1. Zonen die door opklimmende schepselen zijn getrinitiseerd. In hun creatieve inspanningen trachten de volkomenen bepaalde conceptuele werkelijkheden van de Almachtig Allerhoogste te trinitiseren, die zij experiëntieel in hun opklimming door tijd en ruimte naar het Paradijs hebben verworven.

22:7.13

2. Zonen die door Paradijs-Havona-persoonlijkheden zijn getrinitiseerd. De scheppingsinspanningen van de Burgers van het Paradijs en Havona resulteren in de trinitisatie van bepaalde hoge geestelijke aspecten van de Allerhoogste, die zij experiëntieel verworven hebben tegen een boven-allerhoogste achtergrond die aan het Ultieme en Eeuwige grenst.

22:7.14

3. Getrinitiseerde Zonen van Bestemming. Wanneer echter een voleindigde en een Paradijs-Havona-persoonlijkheid samen een nieuw schepsel trinitiseren, heeft deze gezamenlijke inspanning repercussies in bepaalde fasen van het Allerhoogst-Ultieme Bewustzijn. De door schepselen getrinitiseerde zonen die hiervan het gevolg zijn, zijn meer dan geschapen; zij vertegenwoordigen actualiteiten van de Allerhoogst-Ultieme Godheid die niet anderszins experiëntieel zijn bereikt, en die derhalve automatisch vallen onder de Architecten van het Meester-Universum, de beheerders van de zaken die de scheppingsgrenzen van het huidige universum-tijdperk overschrijden. De getrinitiseerde zonen van bestemming belichamen bepaalde aspecten van de nog niet geopenbaarde functie van de Allerhoogst-Ultieme in het meester-universum. Wij weten niet zoveel aangaande deze gezamenlijke kinderen van tijd en eeuwigheid, maar veel meer dan ons geoorloofd is u te openbaren.


◄ 22:6
 
22:8 ►