◄ 22:9
Verhandeling 22
23:0 ►

De Getrinitiseerde Zonen van God

10. Hoge Zoon-Assistenten

22:10.1

De Hoge Zoon-Assistenten vormen de hoogste groep der hertrinitiseerde, getrinitiseerde zonen van verheerlijkte wezens in opklimming van het Sterfelijke Korps der Volkomenheid en van hun eeuwige partners, de Paradijs-Havona-persoonlijkheden. Zij worden aangesteld bij de dienst van het superuniversum en zijn werkzaam als persoonlijke adjudanten van de hoge zonen in de regeringen van de Ouden der Dagen. Zij zouden terecht particuliere secretarissen genoemd kunnen worden. Van tijd tot tijd treden zij op als griffiers van speciale commissies en andere groepsverbanden van de hoge zonen. Zij dienen de Volmakers der Wijsheid, Goddelijke Raadslieden, Universele Censors, Machtige Boodschappers, Hoge Gezagsdragers en Degenen zonder Naam en Getal.

22:10.2

Indien ik bij de bespreking van de Hemelse Bewaarders de aandacht schijn te hebben gevestigd op de beperkingen en handicaps van deze tweemaal getrinitiseerde zonen, wil ik nu in alle billijkheid de aandacht vestigen op hun ene punt van grote kracht, de eigenschap die hen voor ons van bijna onschatbare waarde maakt. Deze wezens danken hun bestaan aan het feit dat zij de personificatie zijn van één enkel allerhoogst concept. Zij zijn de persoonlijkheidsbelichaming van een goddelijke idee, een universeel ideaal, dat nimmer tevoren geconcipieerd, uitgedrukt, of getrinitiseerd was. En zij zijn daarna door de Triniteit omhelsd; aldus spreiden zij tentoon en belichamen zij daadwerkelijk de wijsheid zelve van de goddelijke Triniteit inzake het idee-ideaal van hun persoonlijkheidsbestaan. Voorzover dit speciale begrip aan de universa geopenbaard kan worden, belichamen deze persoonlijkheden alles wat enige schepsel- of Schepper-intelligentie ooit zou kunnen concipiëren, uitdrukken, of laten zien. Zij zijn die idee in persoon.

22:10.3

Kunt ge niet inzien dat zulke levende concentraties van één enkel allerhoogst begrip van universum-realiteit van onmetelijk nut kunnen zijn voor hen aan wie het bestuur van de super-universa is toevertrouwd?

22:10.4

Niet lang geleden ben ik aangesteld als voorzitter van een commissie van zes—één uit elke groep der hoge zonen—met de opdracht om drie problemen te bestuderen die betrekking hadden op een groep nieuwe universa in het zuiden van Orvonton. Ik werd mij scherp bewust van de waarde van de Hoge Zoon-Assistenten toen ik het hoofd van hun orde op Uversa verzocht dergelijke secretarissen tijdelijk toe te voegen aan mijn commissie. Ons eerste idee werd namelijk vertegenwoordigd door een Hoge Zoon-Assistent op Uversa, die meteen aan onze groep werd verbonden. Ons tweede probleem was belichaamd in een Hoge Zoon-Assistent die was aangesteld in superuniversum nummer drie. Wij kregen veel hulp uit deze bron via het distributiecentrum van het centrale universum voor de coördinatie en verbreiding van essentiële kennis, doch niets dat in de schaduw kon staan van de assistentie die ons werd gegeven door de daadwerkelijke aanwezigheid van een persoonlijkheid die een begrip is, die door schepselen is getrinitiseerd in allerhoogste macht en door de Godheid is getrinitiseerd in finaliteit. Wat ons derde probleem betreft, uit de archieven van het Paradijs bleek dat dit idee nog nimmer door schepselen was getrinitiseerd.

22:10.5

Hoge Zoon-Assistenten zijn unieke, oorspronkelijke personalisaties van geweldige concepten en ontzagwekkende idealen. Als zodanig zijn zij dan ook in staat om onze beraadslagingen van tijd tot tijd onuitsprekelijk te verhelderen. Denkt u zich eens in wat het betekent, wanneer ik ver weg in de universa in de ruimte bezig ben met een opdracht, en zo fortuinlijk ben dat ik de bijstand heb van een Hoge Zoon-Assistent die aan mijn missie is toegevoegd en zelf de volheid belichaamt van de goddelijk voorstelling inzake juist dat probleem dat ik volgens mijn opdracht moet aanpakken en oplossen. Dit nu heb ik herhaaldelijk ondervonden. De enige moeilijkheid met dit plan is dat geen enkel superuniversum een complete uitgave van deze getrinitiseerde ideeën kan bezitten; wij krijgen slechts een zevende deel van deze wezens, en dus gebeurt het maar eens op de zeven keer dat wij het genoegen mogen smaken van de persoonlijke omgang met deze wezens, ook al geven de archieven aan dat de betreffende idee getrinitiseerd is.

22:10.6

Wij zouden er veel baat bij hebben als wij veel grotere aantallen van deze wezens te onzen dienste zouden hebben op Uversa. Wegens hun grote waarde voor de regeringen van de superuniversa moedigen wij de pelgrims uit de ruimte en de inwoners van het Paradijs dan ook op alle mogelijke manieren aan om een poging tot trinitisatie te ondernemen, nadat zij elkaar die experiëntiële werkelijkheden hebben meegedeeld die van wezenlijk belang zijn voor de uitvoering van deze creatieve avontuurlijke ondernemingen.

22:10.7

In ons superuniversum hebben wij nu ongeveer één en een kwart miljoen Hoge Zoon-Assistenten die zowel in de kleine als de grote sector dienen, en eveneens op Uversa functioneren. Zij vergezellen ons zeer dikwijls wanneer wij opdrachten moeten uitvoeren in de ververwijderde universa. Hoge Zoon-Assistenten worden niet permanent toegewezen aan enige Zoon of aan enige commissie. Zij circuleren voortdurend en dienen waar de idee of het ideaal, dat zij zijn, het beste de eeuwige doeleinden kan bevorderen van de Paradijs-Triniteit, wier zonen zij zijn geworden.

22:10.8

Zij zijn ontroerend hartelijk, voortreffelijk trouw, munten uit in intelligentie, bezitten een zeer grote mate van wijsheid—met betrekking tot een enkele idee—en hun nederigheid is onovertroffen. Hoewel zij u geheel op de hoogte kunnen brengen van de tradities in het universum aangaande hun ene idee of ideaal, is het bijna meelijwekkend hen gade te slaan terwijl zij trachten kennis en inlichtingen te vergaren aangaande tal van andere onderwerpen, zelfs bij de stervelingen in opklimming.

22:10.9

Dit nu is het verhaal aangaande de oorsprong, de natuur en het functioneren van bepaalde persoonlijkheden die behoren tot degenen die de Getrinitiseerde Zonen van God genoemd worden, meer in het bijzonder van hen die de goddelijke omhelzing door de Paradijs-Triniteit hebben meegemaakt en daarna in dienst zijn getreden bij de superuniversa om daar wijze, begripvolle samenwerking te bieden aan de staf van de Ouden der Dagen bij hun onvermoeibare inspanningen om de binnenwaartse vooruitgang te vergemakkelijken der opklimmende stervelingen uit de tijd naar Havona, hun directe bestemming, en naar hun uiteindelijk doel op het Paradijs.

22:10.10

[Verhaald door een Machtige Boodschapper van het openbaringskorps van Orvonton.]


◄ 22:9
 
Verhandeling 23 ►
 

Nederlandse vertaling © Stichting Urantia. Alle rechten voorbehouden.