◄ 29:3
Verhandeling 29
29:5 ►

De Universum-Krachtdirigenten

4. De Meester-Fysische Controleurs

29:4.1

Deze wezens zijn de mobiele ondergeschikten van de Allerhoogste Krachtcentra. De fysische controleurs zijn begiftigd met zodanige vermogens tot metamorfose van hun individualiteit, dat zij een merkwaardige variëteit van zelfvervoer kunnen toepassen, want zij zijn in staat om de plaatselijke ruimte te doorkruisen met snelheden die de vluchtsnelheid der Solitaire Boodschappers benaderen. Doch evenals alle andere wezens die de ruimte doorkruisen, hebben zij, om de werking der zwaartekracht en de weerstand der traagheid bij het verlaten van een materiële wereld te overwinnen, de hulp nodig van zowel hun soortgenoten als van bepaalde andere wezens.

29:4.2

De Meester-Fysische Controleurs dienen overal in het groot universum. Van het Paradijs tot op de hoofdkwartieren van de superuniversa worden zij rechtstreeks geregeerd door de Zeven Allerhoogste Krachtdirigenten; vanuit de hoofdkwartieren worden zij gestuurd en verdeeld door de Raad voor het Evenwicht, de hoge krachtcommissarissen die uit het personeel van de Toegevoegde Meester-Paradijskrachtorganisatoren worden uitgezonden door de Zeven Meester-Geesten. Deze hoge commissarissen zijn gemachtigd om de standen en registraties te interpreteren die worden genoteerd door de hoofd-frandalanks, de levende instrumenten die de krachtdruk en energielading van een geheel superuniversum aangeven.

29:4.3

Terwijl de presentie van de Godheden van het Paradijs het groot universum omspant en voortsnelt langs de cirkel der eeuwigheid, is de invloed van ieder der Zeven Meester-Geesten beperkt tot een enkel superuniversum. Er bestaat een duidelijk waarneembare afzondering van energie en scheiding van de krachtcircuits tussen de zeven afzonderlijke superscheppingen; vandaar dat er wel geïndividualiseerde controlemethoden moeten zijn.

29:4.4

De Meester-Fysische Controleurs stammen rechtstreeks af van de Allerhoogste Krachtcentra, en hun gelederen omvatten ook de volgende wezens:

29:4.5

1. Toegevoegde Krachtdirigenten;

29:4.6

2. Mechanische Controleurs;

29:4.7

3. Energietransformatoren;

29:4.8

4. Energietransmittoren;

29:4.9

5. Primaire Associeerders;

29:4.10

6. Secundaire Dissocieerders;

29:4.11

7. de Frandalanks en Chronoldeks.

29:4.12

Niet allen die tot deze orden behoren, zijn personen in de zin dat zij individueel het vermogen bezitten tot het maken van keuzen. Vooral de laatste vier lijken geheel automatisch en mechanisch te zijn in hun respons op de impulsen van hun meerderen en in hun reactie op bestaande energiecondities. Maar ook al lijkt deze vorm van respons geheel mechanisch, zij is dit niet; deze wezens mogen dan automaten lijken, maar allen vertonen zij de de differentiële functie van intelligentie.

29:4.13

Persoonlijkheid is niet noodzakelijkerwijs een bijkomend verschijnsel van bewustzijn. Bewustzijn kan denken, zelfs als het verstoken is van alle vermogen tot kiezen, zoals het geval is bij talrijke lagere diersoorten en bij bepaalde typen van deze ondergeschikte fysische controleurs. Veel van deze meer automatische regulateurs der fysische kracht zijn in geen enkele zin des woords personen. Zij zijn niet begiftigd met wil en onafhankelijk beslis- singsvermogen, daar zij voor de hun toebedeelde taken geheel onderhevig zijn aan de mechanische perfectie waarmee zij zijn ontworpen. Niettemin zijn zij allen hoogst intelligente wezens.

29:4.14

De fysische controleurs houden zich voornamelijk bezig met de aanpassing van basisenergieën die op Urantia nog niet zijn ontdekt. Deze onbekende energieën zijn van zeer wezenlijk belang voor het interplanetaire transportsysteem en voor bepaalde communicatietechnieken. Wanneer wij energielijnen uitzetten met het doel om het equivalent van geluid over te brengen of om het gezicht uit te breiden, worden deze nog onontdekte vormen van energie door de levende fysische controleurs en hun medewerkers benut. Deze zelfde energieën worden bij gelegenheid ook door de middenwezens gebruikt bij hun routinewerk.

29:4.15

1. Toegevoegde Krachtdirigenten. Deze wonderbaarlijk efficiënte wezens is de taak toevertrouwd om de Meester-Fysische Controleurs van alle orden aan te stellen en uit te zenden, al naargelang de steeds wisselende behoeften van de voortdurend veranderende energietoestand in hun gebieden. De geweldige reserves der fysische controleurs zijn gestationeerd op de hoofkwartierwerelden van de kleine sectoren, en vanuit deze concentratiepunten worden zij door de toegevoegde krachtdirigenten periodiek uitgezonden naar de hoofdkwartierwerelden van de universa, de constellaties, de stelsels en naar de afzonderlijke planeten. Wanneer zij aldus worden aangesteld, moeten de fysische controleurs tijdelijk de opdrachten van de goddelijke executeurs van de bemiddelingscommissies uitvoeren, maar voor het overige zijn zij alleen verantwoordelijk aan aan hun toegevoegde dirigenten en aan de Allerhoogste Krachtcentra.

29:4.16

Drie miljoen toegevoegde krachtdirigenten zijn aangesteld in elk der kleine sectoren van Orvonton, zodat het superuniversumquotum een aantal van totaal drie miljard van deze verbazingwekkend veelzijdige wezens bedraagt. Hun eigen reserves verblijven op dezelfde kleine sectorwerelden, waar zij ook dienst doen als instructeurs van allen die de wetenschappen der technieken voor de intelligente energiecontrole en -omzetting bestuderen.

29:4.17

Deze dirigenten wisselen perioden van uitvoerende dienst in de kleine sectoren af met gelijke perioden van dienst als inspecteurs in de gebieden der ruimte. In ieder plaatselijk stelsel is altijd minstens één dienstdoende inspecteur aanwezig, met zijn hoofdkwartier op de hoofdwereld van dat stelsel. Zij houden de gehele geweldige aggregatie van levende energie in harmonische synchronie.

29:4.18

2. Mechanische Controleurs. Dit zijn de buitengewoon veelzijdige en mobiele assistenten van de toegevoegde krachtdirigenten. Vele triljoenen van hen zijn aangesteld in uw kleine sector Ensa. Deze wezens worden mechanische controleurs genoemd omdat zij volledig worden beheerst door hun superieuren en volledig ondergeschikt zijn aan de wil van de toegevoegde krachtdirigenten. Niettemin zijn zij zelf zeer intelligent, en ofschoon hun werk mechanisch en zakelijk is van aard, wordt het vakkundig uitgevoerd.

29:4.19

Van alle Meester-Fysische Controleurs die op de bewoonde werelden zijn aangesteld, zijn de mechanische controleurs verreweg het krachtigst. In grotere mate dan enig ander wezen zijn zij in het bezit zijn van de levende gave van anti-zwaartekracht: iedere controleur heeft een weerstand tegen de zwaartekracht die slechts wordt geëvenaard door enorme werelden die met een geweldige snelheid rondwentelen. Tien van deze controleurs zijn nu gestatio-neerd op Urantia, en een van hun belangrijkste planetaire activiteiten is het vergemakkelijken van het vertrek van serafijnse transporten. Wanneer zij in deze hoedanigheid functioneren, handelen de mechanische controleurs alle tien eendrachtig samen, terwijl een batterij van duizend energietransmittoren de aanvangssnelheid verschaft voor het vertrek van serafijnen.

29:4.20

De mechanische controleurs kunnen de stroom der energie richten en mogelijk maken dat de energie in speciale circuits wordt geconcentreerd. Deze machtige wezens hebben veel te maken met de segregatie van, het richting geven aan, en de intensivering van de fysische energieën en met het egaliseren van de spanningen in de interplanetaire circuits. Zij zijn gespecialiseerd in het manipuleren van eenentwintig van de dertig fysische ruimteënergieën die de krachtlading vormen van een superuniversum. Zij kunnen ook veel doen op het gebied van de hantering en de controle van zes van de negen meer subtiele vormen van fysische energie. Door deze controleurs in de juiste technische verhouding tot elkaar en tot bepaalde krachtcentra te plaatsen, kunnen de toegevoegde krachtdirigenten ongelooflijke veranderingen teweegbrengen in de regulering van kracht en de controle van energie.

29:4.21

De Meester-Fysische Controleurs functioneren dikwijls in batterijen van honderden, duizenden en zelfs miljoenen, en door het wijzigen van hun posities en formaties ten opzichte van elkaar, zijn zij in staat om zowel collectief als individueel energiebeheersing te bewerkstelligen. Naargelang de verschillen in behoefte, kunnen zij het volume der energie opvoeren en de beweging ervan versnellen, of de energiestromen tegenhouden, condenseren en vertragen. Zij beïnvloeden energie- en krachttransformaties enigszins op de wijze waarop zogenaamde katalysators chemische reacties versterken. Zij functioneren krachtens hun inherente bekwaamheid en in samenwerking met de Allerhoogste Krachtcentra.

29:4.22

3. Energietransformatoren. Het aantal van deze wezens dat in een superuniversum functioneert is ongelooflijk groot. Alleen al in Satania zijn er bijna een miljoen, en het gebruikelijke quotum voor elke bewoonde wereld bedraagt honderd.

29:4.23

De energietransformatoren zijn de gezamenlijke schepping van de Zeven Allerhoogste Krachtdirigenten en de Zeven Supervisoren der Centra. Zij behoren tot de meer persoonlijke orden der fysische controleurs, en tenzij er een toegevoegde krachtdirigent op een bewoonde wereld aanwezig is, hebben de transformatoren de leiding. Zij zijn de planetaire inspecteurs van alle vertrekkende serafijnse transporten. Hemelse levensvormen van alle klassen kunnen alleen gebruik maken van de minder persoonlijke orden der fysische controleurs door zich te verbinden met de meer persoonlijke orden van de toegevoegde dirigenten en de energietransformatoren.

29:4.24

Deze transformatoren zijn krachtige, doelmatige, levende schakelaars, die in staat zijn zich voor of tegen een gegeven krachtrichting of -gerichtheid op te stellen. Zij zijn ook zeer bekwaam bij hun inspanningen om de planeten te isoleren tegen de krachtige energiestromen tussen naburige gigantische planeten en sterren. Hun energietransmuterende eigenschappen maken hen bijzonder geschikt voor de belangrijke taak van de instandhouding van het universele energie- of krachtevenwicht. De ene maal lijken ze energie te verbruiken of op te slaan; een andere maal lijken ze energie af te geven of vrij te maken. De transformatoren kunnen het potentieel van de ‘opslag-batterij’ van de levende en dode energieën van hun respectieve gebieden vergroten of verminderen. Zij hebben echter slechts te maken met fysische en half-materiële energieën, zij functioneren niet rechtstreeks op het gebied van het leven, en evenmin veranderen zij de gedaante van levende wezens.

29:4.25

In bepaalde opzichten zijn de energietransformatoren de merkwaardigste en geheimzinnigste van alle halfmateriële levende schepselen. Op de een of andere onbekende wijze zijn zij fysiek gedifferentieerd, en door de verhoudingen in hun onderlinge verbindingen te variëren, kunnen zij een sterke invloed uitoefenen op de energie die door hun samenwerkende persoonlijkheden stroomt. De toestand van de materiële gebieden lijkt onder hun deskundige bewerking een transformatie te ondergaan. Zij kunnen werkelijk de fysische vorm van de energieën der ruimte veranderen en doen dit ook. Met behulp van hun medecontroleurs zijn zij daadwerkelijk in staat om de vorm en het potentieel van zevenentwintig van de dertig fysische energieën van de krachtlading van een superuniversum te wijzigen. Het feit dat drie van deze energieën niet onder hun controle staan, bewijst dat zij geen instrumenten zijn van het Ongekwalificeerd Absolute.

29:4.26

De overblijvende vier groepen der Meester-Fysische Controleurs kunnen eigenlijk niet personen genoemd worden, zelfs niet in de ruimste zin des woords. Deze transmittoren, associeerders, dissocieerders en frandalanks reageren geheel automatisch; niettemin zijn zij in ieder opzicht intelligent. Onze kennis aangaande deze wonderbaarlijke entiteiten is zeer beperkt omdat wij niet met hen kunnen communiceren. Zij schijnen de taal van het gebied wel te verstaan, doch kunnen niet met ons communiceren. Zij lijken volledig in staat om onze mededelingen te ontvangen, doch in het geheel niet bij machte deze te beantwoorden.

29:4.27

4. Energietransmittoren. Deze wezens functioneren voornamelijk, doch niet uitsluitend, in een interplanetaire kwaliteit. Het zijn wonderbaarlijke zenders van energie, zoals deze op de afzonderlijke werelden wordt gemanifesteerd.

29:4.28

Wanneer energie moet worden omgeleid naar een nieuw circuit, stellen de transmittoren zich op in een lijn langs de gewenste energiebaan, en krachtens hun unieke eigenschappen van energie-aantrekking, kunnen zij dan daadwerkelijk een sterkere energiestroom in de gewenste richting doen gaan. Dit doen zij even concreet als bepaalde metaalcircuits richting geven aan de stroom van bepaalde vormen van elektrische energie; zij zijn dan ook levende supergeleiders voor meer dan de helft van de dertig vormen der fysische energie.

29:4.29

Transmittoren vormen knappe verbindingen, die de zwakker wordende stromen van gespecialiseerde energie die van planeet tot planeet gaan, en van station tot station op afzonderlijke planeten, doeltreffend herstellen. Zij kunnen stromen ontdekken die veel te zwak zijn om door enig ander soort levende wezens herkend te worden, en deze energieën zodanig versterken, dat de boodschap die ze dragen volkomen begrijpelijk wordt. De dien- sten die zij verlenen zijn van onschatbare waarde voor de ontvangers der nieuwsuitzendingen.

29:4.30

Energietransmittoren kunnen functioneren met betrekking tot alle communiceerbare vormen van waarneming; zij kunnen een situatie op verre afstand ‘zichtbaar’ maken en een geluid op verre afstand ‘hoorbaar.’ Zij verschaffen de noodverbindingen voor communicatie in de plaatselijke stelsels en op de afzonderlijke planeten. Van deze diensten moeten praktisch alle schepselen gebruikmaken om buiten de normale bekende circuits te kunnen communiceren.

29:4.31

Deze wezens zijn samen met de energietransformatoren onmisbaar voor de instandhouding van het sterfelijk bestaan op de werelden die een verarmde atmosfeer hebben en vormen een wezenlijk onderdeel van de techniek van het leven op de niet-ademende planeten.

29:4.32

5. Primaire Associeerders. Deze interessante, uiterst waardevolle entiteiten zijn meesters in het opslaan en beheren van energie. Enigszins op de wijze waarop een plant zonlicht opslaat, slaan deze levende organismen energie op gedurende perioden van plus-manifestatie. Zij arbeiden op gigantische schaal, en zetten de energieën van de ruimte om in een fysische toestand die op Urantia onbekend is. Zij zijn ook in staat om deze transformaties zover door te voeren, dat zij bepaalde primitieve eenheden van het materiële bestaan voortbrengen. Deze wezens handelen eenvoudig door middel van hun aanwezigheid. Zij raken geenszins uitgeput of ontledigd door aldus te functioneren; zij handelen als levende katalysators.

29:4.33

Tijdens de perioden van minus-manifestatie zijn zij bij machte om deze opgeslagen ener-gieën vrij te geven. Uw kennis van energie en van de materie is echter onvoldoende gevorderd dan dat wij de techniek van deze fase van hun arbeid aan u zouden kunnen uitleggen. Zij arbeiden altijd overeenkomstig universele wetten, en hanteren en manipuleren atomen, elektronen en ultimatonen ongeveer op de wijze waarop gij losse letters rangschikt, zodat dezelfde alfabetische symbolen geheel verschillende verhalen kunnen vertellen.

29:4.34

De associeerders zijn de eerste groep levende wezens die op een zich organiserende materiële wereld verschijnt, en zij kunnen functioneren bij fysische temperaturen die gij als volslagen onverenigbaar met het bestaan van levende wezens beschouwt. Zij vormen een orde van leven die de menselijke verbeelding eenvoudig te boven gaat. Samen met hun medewerkers, de dissocieerders, zijn zij de meest slaafse van alle verstandelijke schepselen.

29:4.35

6. Secundaire Dissocieerders. Vergeleken met de primaire associeerders, bewerken deze wezens die over enorme anti-zwaartekracht beschikken, juist het omgekeerde. Er bestaat nimmer enig gevaar dat de speciale of gemodificeerde vormen van fysische energie op de plaatselijke werelden of in de plaatselijke stelsels uitgeput raken, want deze levende organismen zijn begiftigd met het unieke vermogen om onbeperkte hoeveelheden energie te ontwikkelen. Zij houden zich voornamelijk bezig met het ontwikkelen van een energievorm die op Urantia nauwelijks bekend is, uit een nog minder bekende vorm van materie. Zij zijn waarlijk de alchemisten der ruimte en de wonderdoeners in de tijd. Doch met alle wonderen die zij bewerken, overtreden zij nooit de verordeningen van het Kosmische Allerhoogst Bewind.

29:4.36

7. De Frandalanks. Deze wezens zijn de gezamenlijke schepping van alledrie de orden die de energie beheersen: de primaire en secundaire Paradijskrachtorganisatoren en de krachtdirigenten. Frandalanks zijn van alle Meester Fysische Controleurs het talrijkst; het aantal hunner dat alleen al in Satania functioneert, gaat uw numeriek begrip te boven. Zij zijn op alle bewoonde werelden gestationeerd en zijn altijd toegevoegd aan de hogere orden der fysische controleurs. Zij functioneren afwisselend in het centrale universum en de superuniversa, en in de gebieden der buiten-ruimte.

29:4.37

De frandalanks worden in dertig afdelingen geschapen, één voor iedere vorm van fundamentele Paradijskracht in het universum, en functioneren uitsluitend als levende, automatische instrumenten voor het meten van de aanwezigheid, druk en snelheid hiervan. Deze levende barometers houden zich alleen bezig met de automatische, feilloze registratie van de toestand van alle vormen van Paradijskracht-energie. Zij betekenen voor het fysische universum wat het geweldige reflectiviteitsmechanisme voor het universum met bewustzijn betekent. De frandalanks die naast de kwantitatieve en kwalitatieve aanwezigheid van energie, tijd registreren, worden chronoldeks genoemd.

29:4.38

Ik onderken dat de frandalanks intelligent zijn, maar toch kan ik hen niet anders klassificeren dan als levende machines. Ongeveer de enige manier waarop ik u kan helpen deze levende mechanismen te begrijpen, is door hen te vergelijken met uw eigen mechanische apparaten, die hun werk met een zodanige precisie en accuratesse verrichten, dat het haast op intelligentie lijkt. Wanneer ge u vervolgens een voorstelling wilt vormen van deze wezens, moet ge uw verbeeldingskracht zo sterk aanspreken, dat ge gaat inzien dat wij in het groot universum werkelijk intelligente en levende mechanismen (entiteiten) hebben, die nog ingewikkelder taken kunnen vervullen, waarmee nog verbazingwekkender berekeningen gemoeid zijn van een nog delicatere accuratesse, ja zelfs van een ultieme graad van precisie.


◄ 29:3
 
29:5 ►