◄ 39:2
Verhandeling 39
39:4 ►

De Heerscharen der Serafijnen

3. De toezichthoudende serafijnen

39:3.1

Deze veelzijdige orde van universum-engelen is aangesteld om uitsluitend dienst te doen in de constellaties. Deze bekwame helpers maken hun hoofdkwartier op de hoofdwerelden van de constellaties, maar functioneren in geheel Nebadon in het belang van de gebieden waar zij zijn aangesteld.

39:3.2

1. Toezichthoudende Assistenten. De eerste orde der toezichthoudende serafijnen is aangesteld om te assisteren bij het collectieve werk van de Constellatie-Vaders, en deze serafijnen zijn dan ook de immer efficiënte helpers van de Meest Verhevenen. Deze serafijnen houden zich in de eerste plaats bezig met de unificatie en stabilisatie van een gehele constellatie.

39:3.3

2. Juridische Voorspellers. De intellectuele grondslag van gerechtigheid is de wet, en in een plaatselijk universum ontstaan wetten in de wetgevende vergaderingen van de constellaties. Deze overlegorganen codificeren de voornaamste wetten van Nebadon en kondigen deze formeel af; deze wetten zijn bedoeld om de grootst mogelijke coördinatie van een gehele constellatie tot stand te brengen die strookt met de vaste gedragslijn om geen inbreuk te maken op de morele vrije wil van persoonlijke schepselen. De tweede orde van toezichthoudende serafijnen heeft tot taak om de wetgevers van de constellatie telkens voorspellingen voor te leggen aangaande de wijze waarop de levens van vrije wilsschepselen door voorgestelde verordeningen zouden worden beïnvloed. Zij kunnen deze dienst zeer wel verrichten dankzij hun langdurige ervaring in de plaatselijke stelsels en op de bewoonde werelden. Deze serafijnen vragen geen speciale gunsten voor de ene groep of de andere, maar zij verschijnen wel voor de hemelse wetgevers om te spreken uit naam van degenen die niet aanwezig kunnen zijn om voor zichzelf te spreken. Zelfs de sterfelijke mens kan bijdragen aan de evolutie van de wetten in het universum, want deze zelfde serafijnen geven een getrouw en volledig beeld, niet noodzakelijkerwijze van ’s mensen voorbijgaande, bewuste wensen, maar veeleer van de ware verlangens van de innerlijke mens, de evoluerende morontia-ziel van de materiële sterveling op de werelden in de ruimte.

39:3.4

3. Sociale Architecten. Op de individuele planeten en op alle opeenvolgende morontia-opleidingswerelden arbeiden deze serafijnen teneinde alle oprechte sociale contacten te versterken en de sociale evolutie van de schepselen van het universum te bevorderen. Dit zijn de engelen die ernaar streven om de omgang tussen intelligente wezens te ontdoen van alle kunstmatigheid, terwijl zij pogen die onderlinge omgang van wilsschepselen te bevorderen, die gebaseerd is op werkelijk zelfbegrip en ware onderlinge waardering.

39:3.5

Sociale architecten doen alles wat op hun terrein en binnen hun vermogen ligt om geschikte personen bijeen te brengen, zodat dezen efficiënte, aangename werkgroepen op aarde kunnen vormen, en soms treffen dergelijke groepen elkaar weer in een nieuw verband op de woningwerelden, waar zij hun vruchtbaar dienstbetoon voortzetten. Doch niet altijd bereiken deze serafijnen hun doel; niet altijd zijn zij in staat om diegenen samen te brengen die de meest ideale groep zouden vormen om een gegeven doel te bereiken of een bepaalde taak te volbrengen, en onder dergelijke omstandigheden moeten ze het beste materiaal gebruiken dat beschikbaar is.

39:3.6

Deze engelen zetten hun dienstbetoon voort op de woningwerelden en de hogere morontia-werelden. Zij zijn betrokken bij alle ondernemingen die met vooruitgang op de morontia-werelden te maken hebben en waarmee drie of meer personen gemoeid zijn. Wanneer twee wezens samenwerken, worden zij beschouwd te functioneren als paar, als elkaars complement of als partners, maar wanneer drie of meer als een groep dienen, vormen zij een sociale opgave en vallen daarom onder de jurisdictie van de sociale architecten. Deze bekwame serafijnen zijn op Edentia georganiseerd in zeventig divisies, en deze divisies verlenen bijstand op de zeventig morontia-vooruitgangswerelden die de hoofdkwartierwereld omcirkelen.

39:3.7

4. Ethische Sensibiliseerders. Deze serafijnen hebben de opdracht om bij schepselen de groei in waardering voor de moraliteit van onderlinge persoonlijke verhoudingen te cultiveren en te stimuleren, want dit is het zaad en geheim van de voortgaande, doelbewuste groei van zowel menselijke als bovenmenselijke vormen van samenleving en regering. Deze engelen die de ethische waardering verdiepen, functioneren overal waar zij van dienst kunnen zijn als vrijwillige adviseurs van de planetaire regeerders en als uitwisselingsleraren op de opleidingswerelden van de stelsels. Ge zult echter pas geheel onder hun leiding komen wanneer ge de broederschapsscholen van Edentia hebt bereikt. Hier zullen zij uw waardering voor juist die waarden van broederschap versnellen die ge op dat moment dan serieus zult onderzoeken door uw daadwerkelijk ervaren van het samenleven met de univitatia in de sociale laboratoria van Edentia, de zeventig satellieten van de hoofdwereld van Norlatiadek.

39:3.8

5. De Transporteurs. De vijfde groep hogere toezichthoudende serafijnen is werkzaam als transporteurs van persoonlijkheden en vervoert wezens van en naar de hoofdkwartieren van de constellaties. Deze transport-serafijnen zijn zich tijdens hun vlucht van de ene wereld naar de andere volledig bewust van hun snelheid, richting en astronomische locatie. Zij doorkruisen de ruimte niet als onbezielde projectielen. Zij kunnen elkaar tijdens hun ruimtevlucht op korte afstand passeren zonder het minste gevaar van botsingen. Zij zijn geheel in staat om de snelheid van hun vlucht te variëren, van richting te veranderen en zelfs om een andere bestemming te kiezen indien hun leiders hun dit op enig koppelingspunt in de ruimte van de inlichtingencircuits van het universum zouden opdragen.

39:3.9

Deze vervoerspersoonlijkheden zijn zodanig georganiseerd, dat zij tegelijkertijd gebruik kunnen maken van alledrie de energielijnen die universeel worden gedistribueerd met een snelheid in de vrije ruimte van 282.050 kilometer per seconde. Deze transportengelen zijn aldus in staat om de snelheid van energie te superponeren op de snelheid van kracht, totdat zij op hun lange reizen een gemiddelde snelheid bereiken die varieert van 840.000 tot bijna 850.000 kilometer per seconde in uw tijd. Deze snelheid wordt beïnvloed door de massa en nabijheid van naburige materie en door de sterkte en richting van de nabije hoofdcircuits van universum-kracht. Er bestaan ook talrijke soorten wezens die op de serafijnen lijken en in staat zijn de ruimte te doorkruisen en om andere wezens, die op de juiste wijze zijn voorbereid, te vervoeren.

39:3.10

6. De Registrators. De zesde orde toezichthoudende serafijnen treedt op als de speciale registrators van de aangelegenheden van de constellatie. Een groot korps van dezen is efficiënt werkzaam op Edentia, het hoofdkwartier van de constellatie Norlatiadek waartoe uw stelsel en planeet behoren.

39:3.11

7. De Reserve. De algemene reserve van de toezichthoudende serafijnen bevindt zich op de hoofdkwartieren van de constellaties. Deze reservekrachten onder de engelen zijn geenszins inactief; velen doen dienst als boodschapper-helpers voor de regeerders van de constellaties, anderen zijn verbonden aan de Salvington-reserve van niet aangestelde Vorondadeks en weer anderen zijn toegevoegd aan Vorondadek-Zonen met speciale taken, zoals de Vorondadek-waarnemer, en soms Meest Verheven regent, van Urantia.


◄ 39:2
 
39:4 ►