◄ 39:1
Verhandeling 39
39:3 ►

De Heerscharen der Serafijnen

2. De hogere serafijnen

39:2.1

Hogere serafijnen ontvangen deze naam niet omdat zij op enigerlei wijze kwalitatief superieur zijn aan andere orden van engelen, maar omdat zij belast zijn met de hogere activiteiten in een plaatselijk universum. Zeer velen van de eerste twee groepen van dit serafijnse korps zijn serafijnen die deze status hebben verworven, engelen die in alle fasen van opleiding gediend hebben en zijn teruggekeerd om in een verheerlijkte aanstelling op te treden als leiders van hun soortgenoten op de werelden van hun vroegere activiteiten. Aangezien Nebadon een jong universum is, beschikt het niet over veel engelen van deze orde.

39:2.2

De hogere serafijnen functioneren in de volgende zeven groepen:

39:2.3

1. Het Inlichtingenkorps. Deze serafijnen behoren tot de persoonlijke staf van Gabriël, de Blinkende Morgenster. Zij doorkruisen het plaatselijk universum om de berichten uit de verschillende gebieden in te zamelen, ter informatie van Gabriël in de raadsvergaderingen van Nebadon. Zij vormen het inlichtingenkorps van de machtige heerscharen over wie Gabriël de leiding heeft als plaatsvervanger van de Meester-Zoon. Deze serafijnen zijn niet rechtstreeks aangesloten bij de stelsels of bij de constellaties, en hun informatie komt rechtstreeks op Salvington binnen over een continu, rechtstreeks en onafhankelijk circuit.

39:2.4

De inlichtingenkorpsen van de verschillende plaatselijke universa kunnen met elkaar communiceren en doen dit ook, maar alleen binnen het superuniversum in kwestie. Er bestaat een energiedifferentieel dat de zaken en handelingen van de verschillende superregeringen doeltreffend van elkaar gescheiden houdt. Een superuniversum kan gewoonlijk slechts met een ander superuniversum communiceren via de voorzieningen en faciliteiten van het coördinatiecentrum op het Paradijs.

39:2.5

2. De Stem der Barmhartigheid. Barmhartigheid is het grondbeginsel van het dienstbetoon der serafijnen en de bijstand der engelen. Het is daarom passend dat er een engelenkorps bestaat dat op een speciale wijze barmhartigheid uitbeeldt. Deze serafijnen zijn de werkelijke betoners van barmhartigheid in de plaatselijke universa. Zij zijn de geïnspireerde leiders die de hogere ingevingen en de heiliger gevoelens van mensen en engelen cultiveren. De bestuurders van deze legioenen zijn thans altijd serafijnen van voltooiing, die ook geslaagd zijn als bestemmingsbehoeders van stervelingen. Dit wil zeggen dat ieder engelenpaar van deze groep tenminste één ziel van dierlijke oorsprong gedurende diens leven in het vlees heeft gegidst, vervolgens de kringen van Seraphington heeft doorlopen en in het Serafijnse Korps der Voltooiing is opgenomen.

39:2.6

3. Geest-Coördinatoren. De derde groep hogere serafijnen heeft haar basis op Salvington, doch functioneert overal in het plaatselijk universum waar haar diensten vrucht kunnen dragen. Hoewel de taken van deze engelen in wezen geestelijk zijn en daardoor het werkelijke begrip van het menselijke verstand te boven gaan, zult ge misschien iets van hun bijstand aan stervelingen begrijpen, wanneer u wordt uitgelegd dat hun de taak is toevertrouwd om de stervelingen in opklimming die op Salvington verblijven, voor te bereiden op hun laatste overgang in het plaatselijk universum—van het hoogste morontia-niveau tot de status van pasgeboren geest-wezens. Zoals de bewustzijnsontwerpers op de woningwerelden het tot overleving gekomen schepsel helpen zich aan te passen aan, en doelmatig gebruik te maken van, het potentieel van het morontia-bewustzijn, zo onderrichten deze serafijnen op Salvington degenen die morontia hebben doorlopen inzake de vermogens van het geest-bewustzijn dat zij dan recentelijk hebben bereikt. En zij dienen de stervelingen in opklimming op nog vele andere wijzen.

39:2.7

4. Assistent-Leraren. De assistent-leraren zijn de helpers en medewerkers van hun mede-serafijnen, de onderwijsadviseurs. Zij zijn ook individueel verbonden aan de uitgebreide onderwijsondernemingen in het plaatselijk universum, vooral aan het zevenvoudig opleidingsplan dat in werking is op de woningwerelden van de plaatselijke stelsels. Een schitterend korps serafijnen van deze orde is werkzaam op Urantia teneinde de zaak van waarheid en gerechtigheid te behartigen en te bevorderen.

39:2.8

5. De Transporteurs. Alle groepen dienende geesten hebben korpsen die zich met het vervoer belasten, engelen-orden die zich wijden aan het transport van de persoonlijkheden die niet in staat zijn zelfstandig van het ene hemellichaam naar het andere te reizen. De hogere serafijnen van de vijfde groep hebben hun hoofdkwartier op Salvington en doen dienst als doorkruisers van de ruimte, van en naar het hoofdkwartier van het plaatselijk universum. Evenals andere onderafdelingen van de hogere serafijnen zijn sommigen van hen zo geschapen, terwijl anderen zijn opgeklommen uit de lagere of minder begaafde groepen.

39:2.9

Het ‘energie-bereik’ van serafijnen is geheel toereikend voor het plaatselijk universum en zelfs het superuniversum, doch zij zouden nooit bestand zijn tegen de energie die nodig is voor een zo lange reis als van Uversa naar Havona. Voor een dergelijke uitputtende reis zijn de speciale vermogens vereist van een primaire seconafijn die begiftigd is met het vermogen tot transporteren. Transporteurs nemen energie op voor hun vlucht terwijl ze onderweg zijn en herwinnen hun persoonlijke kracht aan het eind van de reis.

39:2.10

Zelfs op Salvington bezitten opklimmende stervelingen nog geen persoonlijke gestalte waarmee zij kunnen reizen. Op hun weg omhoog moeten zij zich verlaten op serafijns transport om van wereld tot wereld verder te kunnen gaan, tot na de laatste rust des slaaps op de binnenste cirkel van Havona en het eeuwig ontwaken op het Paradijs. Daarna zult ge voor het vervoer van het ene universum naar het andere niet meer van engelen afhankelijk zijn.

39:2.11

Het proces van opname door een serafijn komt goeddeels overeen met de ervaring van de dood of de slaap, behalve dat de transportslaap een automatisch tijdselement kent. Ge zijt bewust onbewust gedurende de serafijnse rustperiode. Maar de Gedachtenrichter is geheel en al bewust, in feite zelfs uitzonderlijk efficiënt, daar ge dan niet in staat zijt u te verzetten tegen, of weerstand te bieden aan het creatieve transformerende werk, of dit anderszins te belemmeren.

39:2.12

Wanneer ge door een serafijn wordt opgenomen, gaat ge voor een bepaalde tijd slapen en zult ge op het daartoe aangewezen moment ontwaken. De lengte van een reis is onbelangrijk wanneer ge in de transportslaap verkeert. Ge zijt u niet rechtstreeks bewust van het verstrijken van de tijd. Het lijkt alsof ge in een transportvoertuig in de ene stad zijt gaan slapen en ontwaakt in een andere, ver afgelegen wereldstad, nadat ge de hele nacht in vredige sluimering hebt kunnen rusten. Al slapend hebt ge gereisd. En zo vliegt ge door de ruimte, opgenomen door een serafijn, terwijl ge rust—slaapt. De transportslaap wordt teweeggebracht door het samenwerkingsverband tussen de Richter en de serafijnse transporteur.

39:2.13

Verbrandingslichamen—vlees en bloed—zoals ge thans bezit, kunnen niet door engelen worden getransporteerd, maar engelen kunnen alle andere lichamen, van de laagste morontia-gestalten tot de hogere geest-gestalten, wèl vervoeren. Zij functioneren niet bij de natuurlijke dood. Wanneer ge uw aardse loopbaan beëindigt, blijft uw lichaam op deze planeet. Uw Gedachtenrichter vertrekt naar de boezem van de Vader, en deze engelen zijn niet direct betrokken bij het opnieuw samenstellen van uw persoonlijkheid, dat vervolgens plaatsvindt op de woningwereld waar ge wordt geïdentificeerd. Daar heeft uw nieuwe lichaam een morontia-vorm, een gestalte die door een serafijn kan worden opgenomen. Ge ‘zaait een sterfelijk lichaam’ in het graf en ‘oogst een morontia-lichaam’ op de woningwerelden.

39:2.14

6. De Registrators. Deze persoonlijkheden houden zich speciaal bezig met de ontvangst, de registratie en het heruitzenden van de berichten van Salvington en de werelden die met haar verbonden zijn. Zij doen ook dienst als speciale rapporteurs voor groepen persoonlijkheden die hier resideren en afkomstig zijn uit het superuniversum of uit nog hogere regionen, en als griffiers van de gerechtshoven van Salvington en secretarissen van de regeerders aldaar.

39:2.15

Omroep-Serafijnen—ontvangers en zenders—zijn een gespecialiseerde onderafdeling van de serafijnse registrators, en houden zich bezig met het uitzenden van verslagen en het verbreiden van essentiële informatie. Hun werk staat op een hoog peil en beslaat zoveel circuits, dat er 144.000 boodschappen tegelijk over dezelfde energielijnen kunnen gaan. Zij passen de hogere technieken van beeldschrift van de superserafijnse hoofdregistrators aan en onderhouden door middel van deze gemeenschappelijke symbolen wederkerig contact met zowel de inlichtingen-coördinators van de tertiaire supernafijnen als de verheerlijkte inlichtingen- coördinators van het Serafijnse Korps der Voltooiing.

39:2.16

Serafijnse registrators van de hogere orde bewerkstelligen aldus een nauwe samenwerking met het inlichtingenkorps van hun eigen orde en met alle lagere registrators, terwijl hun uitzendingen hen in staat stellen voortdurend te communiceren met de hogere registrators van het superuniversum en, via dit kanaal, met de registrators van Havona en de bewaarders van kennis op het Paradijs. Velen van de hogere orde der registrators zijn serafijnen die zijn opgeklommen uit overeenkomstige functies in lagere secties van het universum.

39:2.17

7. De Reserve. Op Salvington wordt een grote reserve van alle typen hogere serafijnen in gereedheid gehouden, die ogenblikkelijk naar de verste werelden van Nebadon kunnen worden gestuurd wanneer zij worden opgeroepen door hun eigen benoemde bestuurders of wanneer de universum-bestuurders om hen verzoeken. De reserve van de hogere serafijnen levert ook assistent-boodschappers wanneer deze worden opgeroepen door het hoofd van de Schitterende Avondsterren, dat is belast met het beheer en de verzending van alle persoonlijke communicatie. Een plaatselijk universum is volledig voorzien van toereikende middelen voor onderlinge communicatie, maar er blijft altijd een aantal boodschappen over dat door persoonlijke boodschappers moet worden overgebracht.

39:2.18

De hoofdreserve voor het gehele plaatselijk universum is gestationeerd op de serafijnse werelden van Salvington. Dit korps omvat alle typen van alle groepen engelen.


◄ 39:1
 
39:3 ►