◄ 39:0
Verhandeling 39
39:2 ►

De Heerscharen der Serafijnen

1. Allerhoogste serafijnen

39:1.1

Deze serafijnen zijn de hoogsten van de zeven geopenbaarde orden van engelen in een plaatselijk universum. Zij functioneren in zeven groepen, elk nauw verbonden met de engeldienaren van het Serafijnse Korps der Voltooiing.

39:1.2

1. Zoon-Geest-Dienaren. De eerste groep der allerhoogste serafijnen is aangesteld bij de dienst van de hoge Zonen en uit de Geest stammende wezens die in het plaatselijk universum resideren en functioneren. Deze groep engeldienaren werkt ook voor de Universum-Zoon en de Universum-Geest en is nauw verbonden met het inlichtingenkorps van de Blinkende Morgenster, het hoofd van het universum-bewind dat de gezamenlijke wil van de Schepper- Zoon en de Scheppende Geest uitvoert.

39:1.3

Daar deze serafijnen zijn aangesteld bij de hoge Zonen en Geesten, zijn zij uiteraard geassocieerd met de wijdvertakte diensten van de Avonals uit het Paradijs, de goddelijke nakomelingen van de Eeuwige Zoon en de Oneindige Geest. De Avonals uit het Paradijs worden bij iedere magistraats- en zelfschenkingsmissie vergezeld door deze hoge, ervaren orde der serafijnen, die zich bij zulke gelegenheden toelegt op het organiseren en leiden van het speciale werk dat gepaard gaat met de beëindiging van een planetaire dispensatie en het inluiden van een nieuw tijdperk. Doch zij zijn niet betrokken bij het werk van arbitrage dat zo’n verandering in dispensaties met zich mee zou kunnen brengen.

39:1.4

Zelfschenkingsbegeleiders. De Avonals uit het Paradijs, maar niet de Schepper-Zonen, worden op een zelfschenkingsmissie altijd vergezeld door een korps van 144 zelfschenkingsbegeleiders. Deze 144 engelen geven leiding aan alle andere Zoon-Geest-dienaren die verbonden kunnen zijn aan een zelfschenkingsmissie. Een geïncarneerde Zoon van God zou bij een zelfschenkingsmissie naar een planeet legioenen engelen onder zijn bevel kunnen hebben, maar al deze serafijnen zouden georganiseerd en geleid worden door de 144 zelfschenkingsbegeleiders. Hogere engelenorden, supernafijnen en seconafijnen, zouden ook deel kunnen uitmaken van de begeleidende heerschare, en ofschoon hun missies los staan van die van de serafijnen, zouden al deze activiteiten gecoördineerd worden door de zelfschenkingsbegeleiders.

39:1.5

Deze zelfschenkingsbegeleiders zijn voltooiingsserafijnen; zij hebben allen de kringen van Seraphington doorlopen en het Serafijnse Korps der Voltooiing bereikt. Verder zijn zij nog speciaal opgeleid om het hoofd te kunnen bieden aan de moeilijkheden en noodsituaties die gepaard gaan met de zelfschenkingen van de Zonen Gods ten behoeve van de vooruitgang van de kinderen uit de tijd. Deze serafijnen hebben allen het Paradijs en de persoonlijke omhelzing van de Tweede Bron en Centrum, de Eeuwige Zoon, bereikt.

39:1.6

Serafijnen verlangen er evenzeer naar om aangesteld te worden bij de missies van de geïncarneerde Zonen, als om aan de stervelingen uit de betrokken gebieden toegevoegd te worden als bestemmingsbehoeders; deze laatste aanstelling vormt voor serafijnen de zekerste reispas naar het Paradijs, terwijl de zelfschenkingsbegeleiders reeds zijn toegelaten tot het hoogste dienstbetoon dat in een plaatselijk universum openstaat voor de voltooiingsserafijnen die het Paradijs hebben bereikt.

39:1.7

2. Adviseurs van de Rechtscolleges. Dit zijn de serafijnse adviseurs en helpers die zijn toegevoegd aan alle orden die met de rechtspraak te maken hebben, van de bemiddelingscommissies tot de hoogste rechtbanken van het betrokken gebied. Het doel van deze rechtbanken is niet om strafmaten te bepalen, maar veeleer om oprechte meningsverschillen te arbitreren en de eeuwige overleving van stervelingen in opklimming te gelasten. De taak van de adviseurs der rechtscolleges is de volgende: erop toe te zien dat alle aanklachten tegen stervelingen rechtvaardig worden geformuleerd en dat er met barmhartigheid wordt gearbitreerd. Bij dit werk zijn zij nauw verbonden met de Hoge Commissarissen, stervelingen in opklimming die met de Geest zijn gefuseerd en in het plaatselijk universum dienen.

39:1.8

De serafijnse adviseurs van de rechtscolleges doen op uitgebreide schaal dienst als verdedigers van stervelingen. Niet dat er ooit sprake is van enige neiging om onbillijk te zijn ten aanzien van de nederige schepselen van de betreffende gebieden, doch waar de rechtvaardigheid vereist dat ieder verzuim in de opklimming naar de goddelijke volmaaktheid wordt berecht, vereist de barmhartigheid dat iedere misstap billijk wordt beoordeeld, in overeenstemming met de natuur van het schepsel en het goddelijk voornemen. Deze engelen vertolken en illustreren het element van barmhartigheid dat inherent is aan de goddelijke gerechtigheid—billijkheid gebaseerd op kennis van de onderliggende feiten der persoonlijke motieven en natuurlijke neigingen van de verschillende rassen.

39:1.9

Deze engelenorde verleent in het plaatselijk universum haar diensten in de raadsvergaderingen van de Planetaire Vorsten tot en met de hoogste rechtbanken, terwijl haar medewerksters van het Serafijnse Korps der Volkomenheid werkzaam zijn in de hogere gebieden van Orvonton, tot zelfs in de gerechtshoven van de Ouden der Dagen op Uversa.

39:1.10

3. Oriënterende voorlichters over het Universum. Dit zijn de ware vrienden en afgestudeerde raadgevers van alle schepselen in opklimming die voor de laatste maal pauzeren op Salvington, in het universum waar zij geboren zijn, terwijl ze op de drempel staan van het geest-avontuur dat zich voor hen uitstrekt in het geweldige superuniversum Orvonton. Op dit moment hebben velen op de weg omhoog een gevoel dat stervelingen alleen kunnen begrijpen door het te vergelijken met de menselijke emotie van nostalgie. Achter hen liggen de gebieden waar zij prestaties hebben geleverd, gebieden die hun vertrouwd zijn geworden doordat zij er lang dienst hebben gedaan en er morontia-vooruitgang hebben gemaakt; voor hen ligt de uitdaging van het mysterie van een nog grootser en weidser universum.

39:1.11

De voorlichters over het universum hebben tot taak om de overgang van de opklimmende pelgrims van het bereikte naar het nog niet bereikte niveau van dienst in het universum te vergemakkelijken, om deze pelgrims te helpen bij het maken van de kaleidoscopische aanpassingen in hun verstaan van betekenissen en waarden, die inherent zijn aan het besef dat een eerstegraads geest-wezen niet aan het einde en de climax staat van de morontia-opklimming in het plaatselijk universum, maar veeleer geheel onderaan de lange ladder van geestelijke opklimming naar de Universele Vader op het Paradijs.

39:1.12

Velen van hen die Seraphington met goed gevolg hebben doorlopen, leden van het Serafijnse Korps der Voltooiing die met deze serafijnen zijn verbonden, geven uitgebreid onderricht in bepaalde scholen op Salvington welke zich bezighouden met de voorbereiding van de schepselen uit Nebadon voor de betrekkingen in het volgende universum-tijdperk.

39:1.13

4. De Onderwijsadviseurs. Deze engelen zijn de onschatbare assistenten van het geestelijke lerarenkorps van het plaatselijk universum. Onderwijsadviseurs zijn de secretarissen van alle orden van leraren, van de Melchizedeks en de Leraar-Zonen van de Triniteit, tot en met de morontia-stervelingen die zijn aangesteld als helpers van soortgenoten die vlak achter hen komen op de ladder van het opklimmend leven. Ge zult deze met het onderwijs geassocieerde serafijnen voor het eerst zien op een van de zeven woningwerelden die Jerusem omringen.

39:1.14

Deze serafijnen worden medewerkers van de afdelingshoofden van de talrijke onderwijs- en trainingsinstituten van de plaatselijke universa, en zijn in groten getale verbonden aan de staf van leraren op de zeven opleidingswerelden van de plaatselijke stelsels en op de zeventig onderwijswerelden van de constellaties. Dit dienstbetoon strekt zich ook naar beneden uit, tot op de afzonderlijke werelden. Zelfs de ware, toegewijde leraren in de tijd worden bijgestaan en dikwijls begeleid door deze adviseurs der allerhoogste serafijnen.

39:1.15

De vierde zelfschenking van de Schepper-Zoon als schepsel was in de gelijkenis van een onderwijsadviseur van de allerhoogste serafijnen van Nebadon.

39:1.16

5. Benoemde Bestuurders. Van tijd tot tijd wordt er een lichaam van 144 allerhoogste serafijnen gekozen door de engelen die dienst doen op de evolutionaire werelden en op de architectonische werelden die door schepselen worden bewoond. Op iedere wereld is dit de hoogste raad van engelen, die de fasen van zelfbestuur van de serafijnse dienst en aanstellingen coördineert. Deze engelen leiden alle serafijnse vergaderingen die zich bezig houden met de taakverdeling en het oproepen tot godsverering.

39:1.17

6. De Registrators. Dit zijn de officiële registrators van de allerhoogste serafijnen. Velen van deze hoge engelen zijn met volledig ontwikkelde talenten geboren, anderen hebben de bevoegheid voor hun vertrouwensposities en verantwoordelijkheid verworven door ijverige, toegewijde studie en door getrouwe uitvoering van soortgelijke taken in aanstellingen bij lagere of minder verantwoordelijke orden.

39:1.18

7. Niet-geattacheerde Helpers. Grote aantallen niet geattacheerde serafijnen van de allerhoogste orde zijn zichzelf besturende helpers op de architectonische werelden en de bewoonde planeten. Deze helpers voldoen vrijwillig aan de wisselende vraag naar de diensten van de allerhoogste serafijnen, en vormen aldus de algemene reserve van deze orde.


◄ 39:0
 
39:2 ►