◄ Verhandeling 38
  Deel 2 ▲
Verhandeling 40 ►
Verhandeling 39

De Heerscharen der Serafijnen

Allerhoogste serafijnen  •  De hogere serafijnen  •  De toezichthoudende serafijnen  •  Bestuursserafijnen  •  Planetaire helpers  •  Overgangsdienaren  •  Serafijnen van de toekomst  •  De bestemming der serafijnen  •  Het Korps der Serafijnse Voltooiing

V OORZOVER wij weten, bedoelt de Oneindige Geest, zoals gepersonaliseerd op het hoofdkwartier van het plaatselijk universum, uniform volmaakte serafijnen voort te brengen, doch om onbekende redenen zijn deze serafijnse nakomelingen zeer verscheiden. Deze verscheidenheid is wellicht een gevolg van de onbekende interventie van de evoluerende experiëntiële Godheid, maar indien dit al het geval is, kunnen wij het niet bewijzen. Wij zien echter wel dat serafijnen, wanneer hun ontwikkeling meermalen is getest en zij grondig zijn opgeleid, onveranderlijk en onmiskenbaar kunnen worden ondergebracht in de volgende zeven groepen:

39:0.2

1. Allerhoogste Serafijnen;

39:0.3

2. Hogere Serafijnen;

39:0.4

3. Superviserende Serafijnen;

39:0.5

4. Bestuursserafijnen;

39:0.6

5. Planetaire Helpers;

39:0.7

6. Overgangshelpers;

39:0.8

7. Serafijnen van de Toekomst.

39:0.9

Het is zeker niet juist om van enige serafijn te beweren dat zij inferieur is aan een engel van enig andere groep. Niettemin is iedere engel in haar dienstbetoon aanvankelijk beperkt tot de groep waartoe zij oorspronkelijk en inherent behoort. Manotia, mijn serafijnse medewerkster bij het opstellen van deze verklaring, is een allerhoogste serafijn en heeft vroeger uitsluitend als allerhoogste serafijn gefunctioneerd. Door ijver en toegewijd dienstbetoon heeft zij alle zeven serafijnse diensten één voor één doorlopen en is daarbij werkzaam geweest op welhaast alle terreinen van activiteit die voor serafijnen openstaan; zij bekleedt thans de positie van toegevoegd hoofd der serafijnen op Urantia.

39:0.10

Mensen vinden het soms moeilijk te begrijpen dat een ingeschapen vermogen tot hoger dienstbetoon niet noodzakelijkerwijs de bekwaamheid met zich meebrengt om op betrekkelijk lagere niveaus van dienstbetoon te functioneren. De mens begint zijn leven als een hulpeloze zuigeling, vandaar dat het niet anders kan dan dat iedere verworvenheid van een sterveling alle noodzakelijke experiëntiële voorwaarden daartoe moet omvatten. Serafijnen kennen niet zo’n leven dat aan de volwassenheid voorafgaat—geen kindsheid. Het zijn echter wel ervaringsschepselen, en door ervaring en extra training kunnen zij de goddelijke, inherente bekwaamheid die zij bezitten, vergroten wanneer zij experiëntiële functionele bedrevenheid verwerven in een of meerdere vormen van serafijns dienstbetoon.

39:0.11

Wanneer de serafijnen benoemd zijn, worden zij ingedeeld bij de reserve van de groep waartoe zij van nature behoren. Zij die planetaire en bestuurlijke status bezitten, doen dikwijls gedurende lange perioden dienst bij de klasse waarbij zij oorspronkelijk waren ingedeeld, doch hoe hoger hun inherente niveau van functioneren, des te volhardender trachten de engelhelpers te worden aangesteld bij de lagere orden die dienst doen in het universum. Zij begeren vooral aangesteld te worden bij de reserve van de planetaire helpers, en wanneer zij daarin slagen, laten zij zich inschrijven in de hemelse scholen die verbonden zijn aan het hoofdkwartier van de Planetaire Vorst van een evolutionaire wereld. Hier beginnen zij de talen, geschiedenis en plaatselijke gebruiken van de volkeren der mensheid te bestuderen. Serafijnen moeten ongeveer zoals mensen kennis vergaren en ervaring opdoen. Zij staan wat betreft bepaalde persoonlijkheidseigenschappen niet ver van u af. En zij hunkeren er allen naar om onderaan te beginnen, op het laagst mogelijke niveau van dienstbetoon; langs deze weg kunnen zij hopen het hoogst mogelijke experiëntiële bestemmingsniveau te bereiken.


 
 
39:1 ►
Het Urantia Boek