◄ 39:4
Verhandeling 39
39:6 ►

De Heerscharen der Serafijnen

5. Planetaire helpers

39:5.1

Deze serafijnen hebben hun hoofdkwartier op de hoofdwerelden van de stelsels, en ofschoon nauw verbonden met de aldaar residerende Adamische burgers, zijn zij in de eerste plaats aangesteld bij de dienst van de Planetaire Adams, de biologische of fysische verheffers van de materiële geslachten op de evolutionaire werelden. Het dienende werk van engelen wordt steeds interessanter naarmate het zich dichter bij de bewoonde werelden afspeelt, dichter bij de feitelijke problemen van de mannen en vrouwen in de tijd, die zich voorbereiden op de poging om het doel der eeuwigheid te bereiken.

39:5.2

Op Urantia werden de meeste planetaire helpers verwijderd toen het Adamische regime was ineengestort, en werd het serafijnse toezicht op uw wereld in grotere mate de taak van de bestuurders, de overgangsdienaren en de bestemmingsbehoeders. Deze serafijnse helpers van uw nalatige Materiële Zonen dienen Urantia echter nog steeds in de volgende groepen:

39:5.3

1. De Stemmen in de Hof. Wanneer de loop der menselijke evolutie op een planeet zijn hoogste biologische niveau bereikt, verschijnen daar altijd de Materiële Zonen en Dochters, de Adams en Eva’s, om de verdere evolutie van de rassen uit te breiden met een feitelijke bijdrage van hun superieure levensplasma. Het planetaire hoofdkwartier van zo’n Adam en Eva wordt gewoonlijk de Hof van Eden genoemd, en hun persoonlijke serafijnen staan dikwijls bekend als de ‘stemmen in de Hof.’ Deze serafijnen verrichten onschatbare diensten aan de Planetaire Adams bij al hun projecten ten bate van de fysieke en verstandelijke verheffing van de evolutionaire rassen. Na het de nalatigheid van Adam op Urantia, werden enigen van deze serafijnen op uw planeet achtergelaten en toegevoegd aan degenen die het gezag van Adam overnamen.

39:5.4

2. De Geesten van Broederschap. Het zal u duidelijk zijn dat wanneer een Adam en Eva op een evolutionaire wereld aankomen, het een zeer omvangrijke opgave is om raciale harmonie en sociale samenwerking onder de verschillende rassen tot stand te brengen. Slechts zelden willen deze rassen van verschillende kleur en aard iets te maken hebben met het plan tot menselijke broederschap. Deze primitieve mensen komen pas tot een besef van de wijsheid van vreedzame onderlinge omgang door de rijping van hun ervaring als mensen, en door het getrouwe dienstbetoon van de serafijnse geesten van broederschap. Zonder het werk van deze serafijnen zouden de inspanningen van de Materiële Zonen om de rassen van een evoluerende wereld tot harmonie en vooruitgang te brengen, ernstig worden vertraagd. En indien uw Adam zich aan het oorspronkelijke plan voor de vooruitgang van Urantia had gehouden, zouden deze geesten van broederschap nu ongelooflijke transformaties in het menselijk geslacht tot stand hebben gebracht. Gezien de nalatigheid van Adam is het inderdaad opmerkelijk dat deze serafijnse orden in staat zijn geweest om nog zoveel broederschap te bevorderen en te verwezenlijken als ge nu op Urantia kent.

39:5.5

3. De Zielen van Vrede. De eerste millennia van de opwaartse strevingen van de evolutionaire mens worden gekenmerkt door veel strijd. Vrede is niet de natuurlijke toestand van de materiële gebieden. De werelden brengen voor het eerst ‘vrede op aarde en goede wil onder de mensen’ tot stand door het dienstbetoon van de serafijnse zielen van vrede. Ofschoon de eerste inspanningen van deze engelen op Urantia grotendeels werden verijdeld, werd Vevona, het hoofd der zielen van vrede ten tijde van Adam, op Urantia achtergelaten en is zij nu verbonden aan de staf van de residerende gouverneur-generaal. Het was deze zelfde Vevona, die als aanvoerster van de heerscharen der engelen, toen Michael was geboren aan de werelden aankondigde: ‘Ere zij God in Havona en vrede op aarde en goede wil onder de mensen.’

39:5.6

In de meer gevorderde tijdperken van de evolutie van een planeet zijn deze serafijnen de instrumenten door wie de idee van de verlossing door het zoenoffer wordt vervangen door de voorstelling van de afstemming op het goddelijke als opvatting van de overleving van stervelingen.

39:5.7

4. De Geesten van Vertrouwen. Wantrouwen is de ingeboren reactie van de primitieve mens; in de strijd om het bestaan in de vroege tijdperken wordt er niet gemakkelijk vertrouwen gekweekt. Vertrouwen is een nieuwe menselijke verworvenheid, en wordt teweeggebracht door het dienstbetoon van deze planetaire serafijnen van het regime van Adam. Het is hun opdracht om vertrouwen in te prenten in het bewustzijn van evoluerende mensen. De Goden zijn vol vertrouwen; de Universele Vader is bereid om zichzelf—de Richter—vrijelijk toe te vertrouwen aan een deelgenootschap met de mens.

39:5.8

Deze hele groep serafijnen werd overgedragen aan het nieuwe regime na het falen van Adam, en sindsdien is zij altijd doorgegaan met haar arbeid op Urantia. De inspanningen van deze serafijnen zijn niet geheel zonder succes gebleven, want er ontwikkelt zich thans een beschaving die veel van hun idealen van vertrouwen en vertrouwelijkheid belichaamt.

39:5.9

In de meer gevorderde tijdperken van een planeet versterken deze serafijnen ’s mensen besef van de waarheid dat onzekerheid het geheim vormt van tevreden continu ï teit. Zij helpen de sterfelijke filosofen te beseffen dat wanneer onwetendheid van wezenlijk belang is voor het welslagen, het een kolossale blunder zou zijn indien het schepsel zijn toekomst zou kennen. Zij versterken ’s mensen smaak voor het zoete van de onzekerheid, voor de romantiek en bekoring van de onbepaalde en onbekende toekomst.

39:5.10

5. De Transporteurs. De planetaire transporteurs dienen de individuele werelden. De meerderheid van de door serafijnen vervoerde wezens die naar deze planeet worden gebracht, is op doorreis. Zij zijn hier slechts voor een kort oponthoud en staan onder de hoede van hun eigen speciale serafijnse transporteurs, doch er is een groot aantal van dergelijke serafijnen op Urantia gestationeerd. Dit zijn de persoonlijkheden die transporten verzorgen vanaf de plaatselijke planeten, zoals van Urantia naar Jerusem.

39:5.11

Uw conventionele opvatting van engelen is op de volgende wijze tot stand gekomen: in de ogenblikken vlak vóór de lichamelijke dood treedt er in het menselijk bewustzijn soms een reflectiviteitsverschijnsel op en lijkt er voor dit vervagend bewustzijn iets zichtbaar te worden van de gestalte van de dienstdoende engel, hetgeen onmiddellijk wordt vertaald in de termen van het gebruikelijke beeld van engelen in het bewustzijn van dat individu.

39:5.12

Het onjuiste idee dat engelen vleugels bezitten, is niet alleen gebaseerd op oude veronderstellingen dat zij wel vleugels moeten hebben om door de lucht te kunnen vliegen. Soms is het mensen toegestaan geweest om serafijnen gade te slaan die werden gereedgemaakt om als transporteurs dienst te doen, en de overleveringen aangaande deze ervaringen hebben de voorstelling van de engelen op Urantia grotendeels bepaald. Wanneer men toekijkt als een transportserafijn wordt klaargemaakt om een passagier te ontvangen voor interplanetair transport, dan is er iets te zien dat van het hoofd naar de voeten van de engel reikt en op een dubbel paar vleugels lijkt. In werkelijkheid zijn deze vleugels energie-isolatoren—schilden die tegen wrijving beschermen.

39:5.13

Wanneer hemelse wezens door serafijnen moeten worden opgenomen om van de ene wereld naar een andere te worden vervoerd, worden zij naar het hoofdkwartier van de betreffende wereld gebracht en daar volgens de voorschriften geregistreerd, waarna zij in de vervoersslaap worden gebracht. Ondertussen neemt de transportserafijn een horizontale positie in, recht boven de universum-energiepool van de planeet. Terwijl de energieschilden wijd open staan, wordt de slapende persoonlijkheid door de dienstdoende serafijnse helpers kundig neergelegd, pal boven op de transportengel. Daarna wordt het bovenste en onderste paar schilden zorgvuldig gesloten en afgesteld.

39:5.14

Door de invloed van de transformatoren en de transmittoren zet er dan een vreemde gedaanteverandering in, terwijl de serafijn wordt gereedgemaakt om zich in te voegen in de energiestromen van de circuits van het universum. Uiterlijk lijkt het of de serafijn aan beide uiteinden puntig gaat toelopen en dermate omhuld raakt door een vreemd amberkleurig licht, dat het al spoedig onmogelijk wordt om de persoonlijkheid te onderscheiden die door de engel is opgenomen. Wanneer alles voor vertrek gereed is, inspecteert het hoofd van het transport nauwkeurig het voertuig des levens, voert de routinetests uit om vast te stellen of de engel goed in de circuits is opgenomen, en meldt vervolgens dat de reiziger op de juiste wijze door de engel is opgenomen, dat de energieën zijn ingesteld, dat de engel is geïsoleerd en dat alles gereed is voor de flits van het vertrek. De mechanische controleurs, twee in getal, nemen vervolgens hun positie in. De transportserafijn is inmiddels een bijna transparante, vibrerende, torpedovormige silhouet geworden, die glinsterend licht geeft. Dan roept de verzender van transporteurs van die wereld de hulpbatterijen van de levende energiegeleiders op, gewoonlijk duizend in getal; terwijl hij de bestemming van het transport meldt, reikt hij naar de dichtstbijzijnde punt van het serafijnse voertuig en raakt dit aan; als een bliksemflits schiet het dan vooruit en laat daarbij, zover als de atmosferische omhulling van de planeet reikt, een spoor van hemels licht na. In minder dan tien minuten zal dit schitterende schouwspel zelfs voor de versterkte ogen van serafijnen onzichtbaar zijn geworden.

39:5.15

Terwijl de mededelingen uit de ruimte voor de planeet om twaalf uur ’s middags worden ontvangen op de meridiaan van het aangewezen geestelijke hoofdkwartier, vertrekken de transporteurs te middernacht van deze zelfde plaats. Dit is de gunstigste tijd voor het vertrek en het vaste uur, wanneer niet anders wordt vermeld.

39:5.16

6. De Registrators. Dit zijn de engelen die waken over de belangrijkste aangelegenheden van de planeet zoals zij functioneert als onderdeel van het stelsel, en verbonden is met, en betrokken bij, het bestuur van het universum. Zij zijn werkzaam bij het registreren van planetaire aangelegenheden, maar houden zich niet bezig met zaken die het leven en het bestaan van individuen betreffen.

39:5.17

7. De Reserve. Het reservekorps van de planetaire serafijnen van Satania is gestationeerd op Jerusem, en werkt nauw samen met de reserve van de Materiële Zonen. Door deze overvloedige reserve kan ten volle zorg worden gedragen voor elke fase van de veelvuldige activiteiten van deze serafijnse orde. Deze engelen zijn ook de persoonlijke boodschappers van de plaatselijke stelsels. Zij dienen overgangsstervelingen, engelen en de Materiële Zonen, alsmede anderen die op het hoofdkwartier van het stelsel verblijfhouden. Ofschoon Urantia op dit ogenblik is buitengesloten van de geestelijke circuits van Satania en Norlatiadek, staat ge voor het overige in nauw contact met interplanetaire aangelegenheden, want deze boodschappers van Jerusem komen dikwijls naar deze wereld, zoals ook naar alle andere werelden van het stelsel.


◄ 39:4
 
39:6 ►