◄ 39:3
Verhandeling 39
39:5 ►

De Heerscharen der Serafijnen

4. Bestuursserafijnen

39:4.1

De vierde orde der serafijnen is aangesteld om de bestuurlijke taken van de plaatselijke stelsels te vervullen. Zij horen thuis op de hoofdwerelden van de stelsels, maar zijn in groten getale gestationeerd op de woning- en morontia-werelden en op de bewoonde werelden. Serafijnen van de vierde orde zijn van nature begiftigd met opmerkelijke bestuurlijke kwaliteiten. Zij zijn bekwame assistenten van de hoofden van de lagere afdelingen van het universumbestuur van een Schepper-Zoon en houden zich hoofdzakelijk bezig met de aangelegenheden van de plaatselijke stelsels en de werelden waaruit deze bestaan. Zij zijn op de volgende wijze voor dienstverlening georganiseerd:

39:4.2

1. Bestuursassistenten. Deze bekwame serafijnen zijn de naaste assistenten van een Stelsel-Soeverein, een primaire Lanonandek-Zoon. Bij de uitvoering van ingewikkelde details van het bestuurswerk van het hoofdkwartier van het stelsel is hun hulp van onschatbare waarde. Zij doen ook dienst als persoonlijke agenten van de regeerders van het stelsel, waarbij ze in groten getale heen en weer reizen naar de verschillende overgangswerelden en naar de bewoonde planeten, en vele opdrachten uitvoeren die dienen tot het welzijn van het stelsel en het fysisch en biologisch nut van zijn bewoonde werelden.

39:4.3

Deze zelfde serafijnse bestuurders zijn ook verbonden aan de regeringen van de regeerders der werelden, de Planetaire Vorsten. De meeste planeten in een gegeven universum staan onder de jurisdictie van een secundaire Lanonandek-Zoon, doch op bepaalde werelden, zoals Urantia, is het goddelijk plan mislukt. In het geval van ontrouw van een Planetaire Vorst worden deze serafijnen toegevoegd aan de Melchizedek-bewindvoerders en de gezagdragers op de planeet die hen opvolgen in rang. De huidige waarnemende regeerder van Urantia wordt bijgestaan door een korps van duizend serafijnen van deze veelzijdige orde.

39:4.4

2. Gerechtigheidsgidsen. Dit zijn de engelen die samenvattend getuigenis afleggen aangaande het eeuwige welzijn van mensen en engelen wanneer er in de gerechtshoven van een stelsel of een planeet over deze zaken geoordeeld moet worden. Zij stellen de verklaringen op voor alle voorbereidende hoorzittingen waarbij de overleving van stervelingen ter discussie staat, verklaringen die samen met de verslagen van deze rechtszaken vervolgens aan de hogere gerechtshoven van het universum en het superuniversum worden overgedragen. In alle zaken waarbij de overleving dubieus is, wordt de verdediging voorbereid door deze serafijnen die een volmaakt begrip hebben van alle details van elk aspect van ieder onderdeel van de aanklachten die worden geformuleerd door degenen die veranwoordelijk zijn voor de rechtsbedeling in het universum.

39:4.5

Het is niet de taak van deze engelen om de rechtspraak te belemmeren of te vertragen, maar veeleer om zeker te stellen dat er feilloos wordt rechtgesproken, in milde barmhartigheid en billijkheid ten opzichte van alle schepselen. Deze serafijnen doen dikwijls dienst op de plaatselijke werelden, en verschijnen gewoonlijk voor het arbitrerende driemanschap van de bemiddelingscommissies—de gerechtshoven voor kleinere misverstanden. Velen die eens als gerechtelijke gidsen werkzaam zijn geweest in de lagere gebieden, verschijnen later als Stemmen der Barmhartigheid op de hogere werelden en op Salvington.

39:4.6

Bij de Lucifer-rebellie in Satania gingen slechts zeer weinigen van de gerechtigheidsgidsen verloren, doch meer dan een kwart van de andere bestuursserafijnen en van de lagere orden der serafijnse dienaren werd misleid en op een dwaalspoor gebracht door de bedrieglijke redeningen over ongebreidelde persoonlijke vrijheid.

39:4.7

3. Vertolkers van Kosmisch Burgerschap. Wanneer stervelingen in opklimming hun opleiding op de woningwerelden, de eerste leertijd als student in de loopbaan in het universum hebben voltooid, wordt hun toegestaan de voorbijgaande voldoening van relatieve rijpheid te genieten—burgerschap op de hoofdwereld van het stelsel. Hoewel het bereiken van ieder doel in de opklimming een feitelijke prestatie is, zijn deze doelstellingen in ruimere betekenis niet meer dan mijlpalen op de lange weg omhoog naar het Paradijs. Hoe betrekkelijk deze successen echter ook mogen zijn, toch wordt aan geen enkel evolutionair schepsel ooit de volle, zij het voorbijgaande, voldoening onthouden van het bereiken van een doel. Zo nu en dan is er een onderbreking in de opklimming naar het Paradijs, een korte adempauze waarin de horizonten van het universum stilstaan, de status van het schepsel stationair is en de persoonlijkheid de zoetheid smaakt dat hij een doel heeft verwezenlijkt.

39:4.8

Zo’n periode in de loopbaan van een sterveling in opklimming speelt zich voor de eerste maal af op de hoofdwereld van een plaatselijk stelsel. Tijdens deze pauze zult ge als burger van Jerusem de verworvenheden uit de ervaringen van uw acht voorgaande levens—op Urantia en de zeven woningwerelden—tot uitdrukking trachten te brengen.

39:4.9

De serafijnse vertolkers van het kosmische burgerschap begeleiden de nieuwe burgers van de hoofdwerelden van de stelsels en stimuleren hun besef van de verantwoordelijkheden van het bestuur van het universum. Deze serafijnen werken ook nauw samen met de Materiële Zonen bij het bestuur van het stelsel, terwijl zij voor de materiële stervelingen op de bewoonde werelden de verantwoordelijkheid en moraliteit van het kosmische burgerschap uitbeelden.

39:4.10

4. Stimuleerders van Moraliteit. Op de woningwerelden begint ge te leren uzelf te besturen in het belang van alle betrokkenen. Uw bewustzijn leert samenwerking, leert te overleggen met andere, wijzere wezens. Op de hoofdwereld van het stelsel zullen de serafijnse leraren uw besef van kosmische moraliteit—de wisselwerkingen tussen vrijheid en getrouwheid—verder stimuleren.

39:4.11

Wat is getrouwheid? Het is de vrucht van een intelligent besef van broederschap in het universum: men kan niet zoveel ontvangen en niets geven. Bij het beklimmen van de persoonlijkheidsladder leert ge eerst om getrouw te zijn, daarna om lief te hebben, dan om een zoon te zijn, en vervolgens kunt ge vrij worden; maar pas wanneer ge een volkomene zijt geworden, pas wanneer ge volmaakte getrouwheid hebt bereikt, kunt ge volkomen vrijheid voor uzelf verwezenlijken.

39:4.12

Deze serafijnen leren u dat geduld vruchten afwerpt: dat stagnatie zeker de dood betekent, maar dat overhaaste groei evenzeer zelfmoord inhoudt; dat de voortgang in de morontia-en geest-werelden gestaag omhooggaat—op dezelfde wijze, even langzaam en via even geleidelijke kleine stappen, als een waterdruppel die omlaag valt van een hoger naar een lager niveau, en via een serie korte valletjes steeds naar beneden voortvloeit.

39:4.13

Voor de bewoonde werelden beelden de stimuleerders der moraliteit het sterfelijke leven uit als een ongebroken keten met vele schakels. Uw korte verblijf op Urantia, op deze wereld van uw sterfelijke kindsheid, is slechts een enkele schakel, de allereerste van de lange keten die zich dwars door universa en door de eeuwen der eeuwigheid heen zal gaan uitstrekken. Het gaat niet zozeer om wat ge in dit eerste leven leert, het is de ervaring van het beleven van dit leven die belangrijk is. Zelfs het werk van deze wereld, hoe overheersend het ook moge zijn, is lang niet zo belangrijk als de manier waarop ge dit werk verricht. Er bestaat geen materiële beloning voor rechtvaardig leven, maar het geeft diepe voldoening—het bewustzijn iets bereikt te hebben—en dit gaat iedere denkbare materiële beloning te boven.

39:4.14

De sleutels tot het koninkrijk des hemels zijn: oprechtheid, meer oprechtheid en nog meer oprechtheid. Alle mensen bezitten deze sleutels. De mensen gebruiken ze—gaan vooruit in geestelijke status—door beslissingen, beslissingen en nog meer beslissingen. De hoogste ethische keuze is de keuze van de hoogst mogelijke waarde en altijd—op iedere wereld en op alle werelden—is dit de keuze om de wil van God te doen. Indien de mens zo kiest, is hij groot, ook al is hij de nederigste burger van Jerusem of zelfs de minste onder de stervelingen op Urantia.

39:4.15

5. De Transporteurs. zijn de transportserafijnen die in de plaatselijke stelsels dienst doen. In Satania, uw stelsel, vervoeren zij passagiers naar Jerusem heen en terug en dienen zij ook anderszins als interplanetaire transporteurs. Er gaat zelden een dag voorbij of een transportserafijn van Satania zet wel een leerling-bezoeker, of een andere reiziger met een geestelijke of half-geestelijke natuur, op de kusten van Urantia af. Het zijn deze doorkruisers van de ruimte die u te eniger tijd zullen vervoeren van en naar de verschillende werelden waaruit de groep van het stelsel-hoofdkwartier bestaat, en wanneer ge uw taak op Jerusem hebt volbracht, zullen zij u verder brengen naar Edentia. In geen geval echter zullen zij u terugbrengen naar de wereld waar ge als mens zijt ontstaan. Een sterveling keert nooit terug naar zijn geboorteplaneet gedurende de dispensatie van zijn bestaan in de tijd, en indien hij gedurende een latere dispensatie zou terugkeren, zou hij geëscorteerd worden door een transportserafijn van de groep die thuishoort op het hoofdkwartier van het universum.

39:4.16

6. De Registrators. Deze serafijnen houden de drievoudige registers van de plaatselijke stelsels bij. De archieftempel op de hoofdwereld van een stelsel is een uniek bouwwerk: voor een derde is zij materieel, geconstrueerd uit lichtgevende metalen en kristallen; een derde is morontiaal, vervaardigd uit de verbinding van geestelijke en materiële energie, maar buiten het gezichtsveld van stervelingen, en een derde is geestelijk. De registrators van deze orde hebben de leiding over dit drievoudige archiefsysteem en houden het in stand. Stervelingen in opklimming zullen eerst de materiële archieven raadplegen, Materiële Zonen en de hogere overgangswezens raadplegen de archieven in de morontia-zalen, terwijl serafijnen en de hogere geestelijke persoonlijkheden van het gebied de archieven van de geestelijke sectie bestuderen.

39:4.17

7. De Reserve. Een groot deel van de wachttijd op Jerusem van het reservekorps der bestuursserafijnen wordt besteed aan het praten, als geestelijke metgezellen, met de pas gearriveerde opklimmende stervelingen van de verschillende werelden van het stelsel—de geaccrediteerde gegradueerden van de woningwerelden. Het zal een van de vreugden van uw verblijf op Jerusem zijn om in uw vrije tijd met deze veelbereisde en veelzijdig ervaren serafijnen van het wachtende reservekorps te spreken en met hen te verkeren.

39:4.18

Het zijn vriendschappelijke verhoudingen als deze die de hoofdwereld van een stelsel zo geliefd maken bij de stervelingen in opklimming. Op Jerusem zult ge Materiële Zonen, engelen en pelgrims in opklimming voor het eerst vrijelijk met elkaar zien omgaan. Hier verbroederen zich wezens die geheel geestelijk zijn met half-geestelijke wezens en met personen die net zijn verrezen uit het materiële bestaan. Sterfelijke gestalten worden daar zo gemodificeerd en de menselijke mogelijkheden om op licht te reageren zo uitgebreid, dat allen in staat zijn tot wederzijdse herkenning en meevoelend begrip voor elkaars persoonlijkheid.


◄ 39:3
 
39:5 ►