◄ 33:6
Verhandeling 33
33:8 ►

Het bestuur van het Plaatselijk Universum

7. De gerechtshoven van Nebadon

33:7.1

De Meester-Zoon, Michael, is als allerhoogste slechts bij drie zaken betrokken: schepping, steun en dienstbetoon. Hij neemt niet persoonlijk deel aan het gerechtelijke werk van het universum. Scheppers zijn nimmer rechters over hun schepselen; de rechtspraak is de exclusieve functie van schepselen die daarvoor lang zijn opgeleid en daadwerkelijke schepsel-ervaring hebben.

33:7.2

Het gehele gerechtelijke stelsel van Nebadon staat onder toezicht van Gabriël. De hoge gerechtshoven die zich op Salvington bevinden, houden zich bezig met problemen van algemeen belang voor het universum en met de appèlzaken van de stelselrechtbanken. Deze universumgerechtshoven hebben zeventig hoofdafdelingen, en deze functioneren in zeven afdelingen van ieder tien secties. In alle arbitragezaken presideert een tweevoudige magistratuur, bestaande uit één rechter die volmaaktheidsantecedenten heeft en een magistraat met opklimmingservaring.

33:7.3

De gerechtshoven van het plaatselijk universum zijn in hun jurisdictie beperkt in de volgende zaken:

33:7.4

1. Het bestuur van het plaatselijk universum houdt zich bezig met schepping, evolutie, instandhouding en bijstand. De rechtbanken van het universum mogen daarom in rechte geen uitspraak doen in zaken die de kwestie van eeuwig leven en dood raken. Dit slaat niet op de natuurlijke dood zoals deze bestaat op Urantia, doch indien er beslist moet worden inzake het recht op voortbestaan, eeuwig leven, moet worden verwezen naar de rechtbanken van Orvonton, en indien het vonnis ten nadele van het betrokken individu uitvalt, wordt iedere straf die vernietiging inhoudt, uitgevoerd op last van en door de instanties van de regeerders van het superuniversum.

33:7.5

2. De nalatigheid of ontrouw van een Zoon van God van het Plaatselijk Universum die de status en het gezag van de Zonen in gevaar brengt, wordt nooit berecht door de rechtbanken van een Zoon; een dergelijk geschil zou onmiddellijk worden voorgebracht bij de gerechtshoven van het superuniversum.

33:7.6

3. In de kwestie van het opnieuw toelaten van een deel van een plaatselijk universum—zoals een plaatselijk stelsel—tot de gemeenschap van volle geestelijke status in de plaatselijke schepping nadat het geestelijk afgezonderd is geweest, is de instemming van de hoge assemblée van het superuniversum vereist.

33:7.7

In alle andere zaken zijn de besluiten van de gerechtshoven van Salvington bindend en onaanvechtbaar. Er is geen appèl mogelijk tegen hun beslissingen en er valt niet aan hun beschikkingen te ontkomen.

33:7.8

Hoe onbillijk geschillen onder de mensen soms ook blijken te worden beslist op Urantia, in het universum zegevieren het recht en de goddelijke rechtvaardigheid. Ge leeft in een goed geordend universum, en ge kunt er op vertrouwen dat ge vroeg of laat rechtvaardig, ja zelfs barmhartig behandeld zult worden.


◄ 33:6
 
33:8 ►