◄ 46:4
Verhandeling 46
46:6 ►

Het hoofdkwartier van het Plaatselijk Stelsel

5. De Jerusem-cirkels

46:5.1

De woongebieden die zijn toegewezen aan de grootste groepen levende wezens van het universum worden aangeduid als de Jerusem-cirkels. De groepen cirkels die in deze verslagen worden vermeld zijn de volgende:

46:5.2

1. de cirkels van de Zonen van God;

46:5.3

2. de cirkels van de engelen en hogere geesten;

46:5.4

3. de cirkels van de Universum-Helpers, waaronder de schepsel-getrinitiseerde zonen die niet aan de Leraar-Zonen van de Triniteit zijn toegevoegd;

46:5.5

4. de cirkels van de Meester-Fysische Controleurs;

46:5.6

5. de cirkels van de aangestelde opklimmende stervelingen, inclusief de middenschepselen;

46:5.7

6. de cirkels van de gastenkolonies;

46:5.8

7. de cirkels van het Korps der Volkomenheid.

46:5.9

Elk van deze woongroeperingen bestaat uit zeven concentrische cirkels die trapsgewijs omhoog gaan. Ze zijn alle volgens hetzelfde plan gebouwd, maar in verschillende grootte en uit verschillende materialen. Ze zijn alle omgeven door uitgestrekte terreinen, die omhoog gaan en uitgebreide promenades vormen waardoor iedere groepering van zeven concentrische cirkels geheel wordt omsloten.

46:5.10

1. De cirkels van de Zonen van God. Ofschoon de Zonen van God een eigen sociale planeet hebben, een van de werelden der overgangscultuur, bewonen zij ook deze uitgebreide domeinen op Jerusem. Op hun overgangscultuur-wereld gaan de opklimmende stervelingen vrijelijk om met goddelijke zonen van alle orden. Daar zult ge deze Zonen persoonlijk kennen en liefhebben, maar hun sociale leven is grotendeels beperkt tot deze speciale wereld en haar satellieten. In de Jerusem-cirkels kunt ge echter deze verschillende groepen zonen aan het werk zien. En aangezien het morontia-gezichtsvermogen een enorm bereik heeft, kunt ge rondwandelen op de promenades van de Zonen en de belangwekkende activiteiten van hun talrijke orden van boven af bezien.

46:5.11

Deze zeven cirkels van de Zonen zijn concentrisch en lopen op in hoogte, zo dat elke meer naar buiten gelegen, grotere cirkel uitziet over de daarbinnen gelegen kleinere cirkels, en elke cirkel is omgeven door een muur die een openbare promenade vormt. Deze muren zijn opgebouwd uit kristallen stenen die helder glanzen, en liggen zo hoog dat ze zicht geven op het geheel van de respectieve wooncirkel waartoe zij behoren. De vele poorten—van vijftig tot honderdvijftig duizend—in elke muur bestaan uit afzonderlijke parelachtige kristallen.

46:5.12

De eerste cirkel van het domein van de Zonen wordt bewoond door de Magistraat-Zonen en hun persoonlijke staf. Dit is het centrum van alle plannen en directe activiteiten van de zelfschenkings- en arbitragediensten van deze rechterlijke Zonen. Ook wordt via dit centrum door de Avonals van het stelsel contact onderhouden met het universum.

46:5.13

De tweede cirkel wordt bewoond door de Leraar-Zonen van de Triniteit. In dit heilige domein dragen de Dagelingen en hun metgezellen zorg voor de opleiding van de nieuw aangekomen primaire Leraar-Zonen. Bij alle aspecten van dit werk worden zij bekwaam bijgestaan door een afdeling van bepaalde soortgenoten van de Schitterende Avondsterren. De schepsel-getrinitiseerde zonen bewonen een sector van de cirkel der Dagelingen. De Leraar-Zonen van de Triniteit benaderen het dichtst de status van persoonlijke vertegenwoordigers van de Universele Vader in een plaatselijk stelsel; zij zijn althans wezens die hun oorsprong hebben in de Triniteit. Deze tweede cirkel is een domein waarin alle volken van Jerusem buitengenwoon veel belang stellen.

46:5.14

De derde cirkel is gewijd aan de Melchizedeks. Hier resideren de hoofden van het stelsel en houden toezicht op de vrijwel ontelbare activiteiten van deze veelzijdige Zonen. Vanaf de eerste woningwereld zijn de Melchizedeks tijdens de gehele loopbaan van opklimmende stervelingen op Jerusem, hun pleegvaders en immer aanwezige adviseurs. Het zou niet onjuist zijn te zeggen dat zij de dominante invloed vormen op Jerusem, naast de immer behulpzame activiteiten van de Materiële Zonen en Dochters.

46:5.15

De vierde cirkel is het thuis van de Vorondadeks en alle andere orden van bezoekende en waarnemende Zonen voor wie geen andere voorzieningen zijn getroffen. In deze cirkel verblijven de Meest Verheven Constellatie-Vaders wanneer zij het plaatselijk stelsel ter inspectie bezoeken. Volmakers van Wijsheid, Goddelijke Raadslieden en Universele Censors verblijven allen in deze cirkel wanneer zij dienst hebben in het stelsel.

46:5.16

De vijfde cirkel is de verblijfplaats van de Lanonandeks, de zoonschapsorde van de Stelsel-Soevereinen en de Planetaire Vorsten. Deze drie groepen gaan als één groep met elkaar om wanneer zij in dit thuis-domein verblijven. De reserves van het stelsel worden in deze cirkel gehuisvest, terwijl de Stelsel-Soeverein een tempel heeft in het centrum van de dominerende groep bouwwerken op de bestuursheuvel.

46:5.17

De zesde cirkel is de verblijfplaats van de Levendragers van het stelsel. Alle orden van deze Zonen verzamelen zich hier en van hieruit vertrekken zij om hun opdrachten op de werelden te vervullen.

46:5.18

De zevende cirkel is de ontmoetingsplaats van de opklimmende zonen, de stervelingen met opdrachten die tijdelijk werkzaam kunnen zijn op het hoofdkwartier van het stelsel, samen met hun serafijnse gezellen. Alle ex-stervelingen wier status boven die van Jerusem-burgers en beneden die van volkomenen is, worden geacht tot de groep te behoren die haar hoofdkwartier in deze cirkel heeft.

46:5.19

Deze cirkelvormige reservaten van de Zonen beslaan een enorm gebied dat tot negentienhonderd jaar geleden een grote open ruimte in het midden had. Dit centrale terrein wordt nu ingenomen door het gedenkteken voor Michael, dat ongeveer vijfhonderd jaar geleden werd voltooid. Vierhonderdvijfennegentig jaar geleden, toen deze tempel werd ingezegend, was Michael persoonlijk aanwezig, en hoorde heel Jerusem het ontroerende verhaal van de zelfschenking van de Meester-Zoon op Urantia, de geringste in Satania. Het gedenkteken van Michael is nu het centrum van alle activiteiten die deel uitmaken van het gewijzigde bestuur van het stelsel, zoals dit is ingesteld naar aanleiding van Michaels zelfschenking; hieronder vallen ook de meeste activiteiten die meer recentelijk van Salvington naar Jerusem zijn overgebracht. De staf van de herdenkingstempel bestaat uit meer dan een miljoen persoonlijkheden.

46:5.20

2. De cirkels van de engelen. Evenals het woongebied van de Zonen bestaan deze cirkels van de engelen uit zeven concentrische en oplopende cirkels, elk met uitzicht op de terreinen in het midden.

46:5.21

De eerste cirkel van de engelen wordt bewoond door de Hogere Persoonlijkheden van de Oneindige Geest die op de hoofdkwartierwerelden gestationeerd zijn—Solitaire Boodschappers en hun medewerkers. De tweede cirkel is voor de heerscharen der boodschappers, Technische Adviseurs, metgezellen, inspecteurs en registrators, die van tijd tot tijd op Jerusem werkzaam zijn. De derde cirkel wordt bezet door de dienende geesten van de hogere orden en groeperingen.

46:5.22

De vierde cirkel is in gebruik bij de bestuursserafijnen, en de serafijnen die in een plaatselijk stelsel als Satania dienst doen, vormen een ‘ontelbare schare engelen.’ De vijfde cirkel wordt bewoond door de planetaire serafijnen, terwijl de zesde het thuis is van de overgangsdienaren. De zevende cirkel is de kring waar zich bepaalde niet-geopenbaarde orden serafijnen ophouden. De registrators van al deze groepen engelen wonen niet bij hun metgezellen, maar zijn gehuisvest in de archieftempel van Jerusem. In deze drievoudige archiefzaal worden alle verslagen in drievoud bewaard. Op de hoofdkwartierwereld van een stelsel worden verslagen altijd bewaard in materiële vorm, in morontia-vorm en in geest-vorm.

46:5.23

Deze zeven cirkels worden omgeven door het tentoonstellingspanorama van Jerusem, vijfduizend standaardmijl in omtrek, dat wordt gebruikt voor het vertonen van de vorderingen in status van de bewoonde werelden van Satania en dat voortdurend wordt herzien, zodat de meest recente omstandigheden op de individuele planeten naar waarheid worden weergegeven. Ongetwijfeld zal deze enorme promenade die uitzicht biedt op de cirkels van de engelen, de eerste bezienswaardigheid op Jerusem zijn die uw aandacht zal vragen wanneer ge bij uw eerste bezoeken ruimschoots over vrije tijd zult beschikken.

46:5.24

De zorg voor deze tentoonstellingen is toevertrouwd aan de inheemse bewoners van Jerusem, maar deze worden bijgestaan door de opklimmende stervelingen van de verschillende werelden in Satania, die op weg naar Edentia op Jerusem verblijven. De uitbeelding van de omstandigheden op de planeten en de vooruitgang van werelden wordt tot stand gebracht op vele manieren waarvan sommige u bekend zijn, maar grotendeels met gebruik van technieken die op Urantia onbekend zijn. Deze tentoonstellingen beslaan de buitenzijde van deze enorme muur. De rest van de promenade is vrijwel geheel open, en rijk en schitterend gedecoreerd.

46:5.25

3. De cirkels van de Universum-Helpers huisvesten het hoofdkwartier van de Avondsterren in de enorme centrale ruimte. Hier bevindt zich het stelsel-hoofdkwartier van Galantia, het medehoofd van deze machtige groep superengelen, de oudste in aanstelling van alle opklimmende Avondsterren. Van alle bestuurssectoren van Jerusem is dit een van de schitterendste, ook al behoort het tot de recentere bouwwerken. Dit centrum heeft een diameter van tachtig kilometer. Het hoofdkwartier van Galantia is een als één steen gegoten, geheel transparant kristal. Deze materieel-morontiale kristallen worden zowel door morontiale als materiële wezens hogelijk gewaardeerd. De geschapen Avondsterren oefenen hun invloed uit in heel Jerusem, omdat zij over dergelijke buiten-persoonlijkheidsattributen beschikken. De gehele wereld is geestelijk welriekend geworden sinds zoveel van hun activiteiten van Salvington naar hier zijn overgebracht.

46:5.26

4. De cirkels van de Meester-Fysische Controleurs. De verschillende orden der Meester-Fysische Controleurs zijn concentrisch gerangschikt rond de enorme krachttempel, waar de krachtchef van het stelsel, samen met de chef van de Morontia-Krachtsupervisoren, de leiding heeft. Deze tempel van kracht is een van de twee sectoren op Jerusem waar opklimmende stervelingen en middenschepselen geen toegang hebben. De andere is de dematerialisatie-sector in het gebied van de Materiële Zonen, een serie laboratoria waar de transport-serafijnen materiële wezens transformeren tot een staat die veel lijkt op de morontia-orde van bestaan.

46:5.27

5. De cirkels van de opklimmende stervelingen. Het centrale terrein binnen de cirkels van de opklimmende stervelingen wordt ingenomen door een groep van 619 planetaire gedenktekens die de bewoonde werelden van het stelsel vertegenwoordigen, en deze bouwwerken ondergaan periodiek uitgebreide veranderingen. De stervelingen van iedere wereld hebben het voorrecht om van tijd tot tijd hun toestemming te geven tot bepaalde veranderingen of toevoegingen aan hun planetaire gedenktekens. Op dit moment worden er uitgebreide veranderingen aangebracht aan de bouwwerken van Urantia. In het centrum van deze 619 tempels staat een werkmodel van Edentia en haar vele werelden die gewijd zijn aan de opklimmingscultuur. Dit model heeft een diameter van ruim zestig kilometer en is een precieze reproductie van het Edentia-stelsel, waarbij elk detail overeenkomt met het origineel.

46:5.28

Opklimmende stervelingen doen graag dienst op Jerusem en vinden het prettig om de technieken van andere groepen te observeren. Alles wat in deze verschillende cirkels gedaan wordt, kan door heel Jerusem vrijelijk worden bezichtigd.

46:5.29

De activiteiten op zulk een wereld zijn van drie verschillende soorten: werk, vooruitgang, en spel—met andere woorden: dienstbetoon, studie, en ontspanning. De samengestelde activiteiten bestaan uit sociale omgang, groepsrecreatie en godsverering. Er schuilt grote opvoedkundige waarde in de omgang met uiteenlopende groepen persoonlijkheden, orden die sterk verschillen van de eigen metgezellen.

46:5.30

6. De cirkels van de gastenkolonies. De zeven cirkels van de gastenkolonies zijn opgeluisterd met drie enorme bouwwerken: de enorme sterrenwacht van Jerusem, de gigantische kunstgalerij van Satania en het immense gebouw waar de reversie-leiders samenkomen en dat het toneel is van de morontia-activiteiten ten dienste van rust en recreatie.

46:5.31

De hemelse kunstenaars geven leiding aan de spornagia en zorgen voor de creatieve decoraties en monumentale gedenktekens die in overvloed worden aangetroffen overal waar men in het openbaar samenkomt. Van alle onvergelijkelijke bouwwerken op deze prachtige wereld behoren de studio’s van deze kunstenaars tot de grootste en mooiste. De andere gastenkolonies hebben hier uitgebreide, fraaie hoofdkwartieren. Veel van deze gebouwen zijn geheel opgetrokken uit kristallen edelstenen. Alle architectonische werelden kennen een overvloed aan kristallen en de zogenoemde edele metalen.

46:5.32

7. De cirkels van de volkomenen hebben in hun centrum een uniek bouwwerk. Identieke lege tempels worden op iedere hoofdkwartierwereld van alle stelsels in Nebadon aangetroffen. Op Jerusem is dit gebouw verzegeld met de emblemen van Michael en draagt het de volgende inscriptie: ‘Nog niet gewijd aan het zevende stadium van geest—aan de eeuwige opdracht.’ Gabriël heeft het zegel op deze mysterie-tempel geplaatst, en niemand dan Michael kan of mag het zegel der soevereiniteit verbreken dat door de Stralende Morgenster is aangebracht. Eens zult ge deze stille tempel aanschouwen, ook al moogt ge niet tot het mysterie ervan doordringen.

46:5.33

Andere cirkels op Jerusem: naast deze residentiële cirkels worden er op Jerusem nog talrijke andere specifieke verblijfplaatsen aangetroffen.


◄ 46:4
 
46:6 ►