◄ 55:3
Verhandeling 55
55:5 ►

De werelden van licht en leven

4. Aanpassingen in het bestuur

55:4.1

In de opeenvolgende tijdperken van hun bestendigde bestaan gaan de bewoonde werelden schitterend vooruit onder het wijze, meevoelende bestuur van het vrijwilligerskorps der Volkomenheid, opklimmenden die het Paradijs hebben bereikt en zijn teruggekomen om hun broeders in het vlees bij te staan. Deze volkomenen zijn actief in samenwerking met de Leraar-Zonen van de Triniteit, maar hun werkelijke participatie in de zaken van de wereld begint pas als de morontia-tempel op aarde verschijnt.

55:4.2

Na de formele inauguratie van de planetaire dienst van het Korps der Volkomenheid trekken de hemelse heerscharen zich voor het merendeel terug. De serafijnse bestemmingsbehoeders zetten echter hun persoonlijk dienstbetoon aan de voortschrijdende stervelingen in licht voort. Gedurende de bestendigde tijdperken arriveren zulke engelen zelfs in steeds grotere getale, aangezien steeds grotere groepen mensen de derde kosmische cirkel van coördinatieve menselijke bekwaamheid bereiken tijdens hun leven op de planeet.

55:4.3

Dit is slechts de eerste der opeenvolgende bestuurlijke aanpassingen die het gevolg zijn van de ontvouwing van de opeenvolgende tijdperken van steeds briljantere prestaties op de bewoonde werelden terwijl zij van het eerste naar het zevende stadium van bestendigd bestaan gaan.

55:4.4

1. Het eerste stadium van licht en leven. Een wereld in dit eerste bestendigde stadium wordt bestuurd door drie regeerders:

55:4.5

a.de Planetaire Soeverein, die weldra geadviseerd zal worden door een raadgevendeLeraar-Zoon van de Triniteit, naar alle waarschijnlijkheid het hoofd van het laatste korpsvan dergelijke Zonen dat op de planeet zal functioneren;

55:4.6

b.het hoofd van het planetaire korps volkomenen;

55:4.7

c.Adam en Eva, die gezamenlijk functioneren teneinde het tweevoudig leiderschapvan de Soevereine Vorst en het hoofd der volkomenen te verenigen.

55:4.8

Als tolken voor de serafijnse behoeders en de volkomenen treden de verheven, bevrijde middenschepselen op. Een van de laatste daden van de Leraar-Zonen der Triniteit op hun afsluitende missie is de bevrijding van de middenschepselen van het gebied en hun bevordering (of herstel) tot gevorderde planetaire status, waarbij zij worden aangesteld op verantwoordelijke posities in het nieuwe bestuur van de bestendigde planeet. Er zijn reeds zulke veranderingen tot stand gebracht in het gezichtsvermogen van de mens, dat stervelingen in staat zijn om deze voorheen onzichtbare neven uit het vroege bewind van Adam te herkennen. Dit wordt mogelijk gemaakt door de laatste ontdekkingen in de natuurkunde, in verbinding met de uitbreiding van de planetaire functies van de Meester-Fysische Controleurs.

55:4.9

De Stelsel-Soeverein is bevoegd om middenschepselen op ieder moment na het eerste be- stendigde stadium van hun taak te ontheffen, zodat zij kunnen vermenselijken in het morontiale met de hulp van de Levendragers en de fysische controleurs, en wanneer zij Gedachtenrichters hebben ontvangen, kunnen beginnen aan hun opklimming naar het Paradijs.

55:4.10

In het derde stadium en daarna functioneren sommige middenwezens nog steeds, hoofdzakelijk als contactpersoonlijkheden voor de volkomenen, maar bij het aanbreken van ieder nieuw stadium van licht en leven worden de middenschepselen grotendeels vervangen door verbindingsdienaren van nieuwe orden: slechts zeer weinigen blijven langer dan het vierde stadium van licht. Het zevende stadium zal getuige zijn van de komst van de eerste absoniete dienaren van het Paradijs, die in de plaats van bepaalde universum-schepselen hun diensten zullen verlenen.

55:4.11

2. Het tweede stadium van licht en leven. Dit tijdvak wordt op de werelden gemarkeerd door de aankomst van een Levendrager die de planetaire regeerders vrijwillig komt adviseren inzake de verdere inspanningen om het ras der stervelingen te zuiveren en te stabiliseren. Aldus nemen de Levendragers actief deel aan de verdere evolutie—op fysisch, sociaal en economisch gebied—van het ras der mensen. Vervolgens vindt onder hun toezicht ook de verdere zuivering van de geslachten der mensen plaats door drastische eliminatie van de achtergebleven, hardnekkige restanten van inferieur potentieel van intellectuele, filosofische, kosmische een geestelijke aard. Zij die op een bewoonde wereld leven ontwerpen en implanteren, zijn geheel competent als adviseurs van de Materiële Zonen en Dochters die het volle, onbetwiste gezag hebben om het evoluerende ras van alle schadelijke invloeden te zuiveren.

55:4.12

Vanaf het tweede stadium doen de Leraar-Zonen gedurende de hele loopbaan van een bestendigde planeet dienst als raadslieden voor de volkomenen. Tijdens dergelijke missies dienen zij als vrijwilligers en niet in opdracht, en zij doen uitsluitend dienst bij het korps der volkomenen, zij het dat zij, indien de Stelsel-Soeverein hiermee instemt, ook gevraagd kunnen worden om de Planetaire Adam en Eva te adviseren.

55:4.13

3. Het derde stadium van licht en leven. Gedurende dit tijdvak komen de bewoonde werelden tot een nieuwe appreciatie van de Ouden der Dagen, de tweede fase van God de Zevenvoudige, en gaan de vertegenwoordigers van deze regeerders van het superuniversum nieuwe betrekkingen aan met het bestuur van de planeet.

55:4.14

In ieder volgend tijdperk van bestendigd bestaan gaan de volkomenen meer functies bekleden. Er bestaat een nauw werkverband tussen de volkomenen, de Avondsterren (de superengelen) en de Leraar-Zonen van de Triniteit.

55:4.15

In dit of het volgende tijdperk wordt er een Leraar-Zoon, bijgestaan door het kwartet van dienende geesten, toegevoegd aan de gekozen hoofdbestuurder der stervelingen, die nu een deelgenootschap aangaat met de Planetaire Soeverein als medebestuurder van de zaken der wereld. Deze sterfelijke hoofdbestuurders doen vijfentwintig jaar planetaire tijd dienst, en het is deze nieuwe ontwikkeling die het voor de Planetaire Adam en Eva gemakkelijk maakt om in de volgende tijdperken te verzoeken de wereld waar zij zo lang aangesteld zijn geweest, te mogen verlaten.

55:4.16

De kwartetten van dienende geesten bestaan uit het serafijnse hoofd van de wereld, de secorafijnse raadsman uit het superuniversum, de aartsengel van translaties en de omniafijn die werkzaam is als de persoonlijke vertegenwoordiger van de Aangestelde Wachter die op het hoofdkwartier van het stelsel is gestationeerd. Deze adviseurs bieden echter nooit hun raad aan tenzij hierom wordt gevraagd.

55:4.17

4. Het vierde stadium van licht en leven. De Leraar-Zonen van de Triniteit verschijnen nu in nieuwe functies op de werelden. Geassisteerd door de schepsel-getrinitiseerde zonen die reeds lang met hun orde zijn geassocieerd, komen zij nu naar de werelden als vrijwillige raadslieden en adviseurs van de Planetaire Soeverein en zijn deelgenoten. Dergelijke paren—Paradijs-Havona-getrinitiseerde zonen en opgaande getrinitiseerde zonen—vertegenwoordigen verschillende universum-standpunten en uiteenlopende vormen van persoonlijke ervaring, die hoogst nuttig zijn voor de regeerders van de planeten.

55:4.18

Op ieder moment na dit tijdperk kunnen de Planetaire Adam en Eva de Soevereine Schepper-Zoon verzoeken ontheven te worden van hun planetaire taken, zodat zij aan hun opklimming naar het Paradijs kunnen beginnen. Zij kunnen evenwel ook op de planeet blijven als bestuurders van de nu verschijnende orde van steeds geestelijker samenleving, die bestaat uit gevorderde stervelingen die trachten het filosofische onderricht te begrijpen van de volkomenen, dat wordt beschreven door de Schitterende Avondsterren. Deze laatsten worden thans op deze werelden aangesteld om in paren samen te werken met de seconafijnen uit het hoofdkwartier van het superuniversum.

55:4.19

De volkomenen houden zich voornamelijk bezig met het in gang zetten van de nieuwe, bovenmateriële activiteiten der samenleving—activiteiten van sociale, culturele, filosofische, kosmische en geestelijke aard. Voorzover wij kunnen waarnemen, zullen zij met dit dienstbetoon voortgaan tot ver in het zevende tijdvak van evolutionaire stabiliteit, wanneer zij wellicht zullen uitgaan om dienst te doen in de buitenruimte. Wij vermoeden dat hun plaats hierna mogelijkerwijs zal worden ingenomen door absoniete wezens van het Paradijs.

55:4.20

5. Het vijfde stadium van licht en leven. De herordeningen van dit stadium van het bestendigde bestaan hebben bijna uitsluitend te maken met de fysische domeinen en zijn de primaire zorg van de Meester-Fysische Controleurs.

55:4.21

6. Het zesde stadium van licht en leven ziet de ontwikkeling van nieuwe functies van de bewustzijnscircuits van het gebied. Kosmische wijsheid lijkt constitutief te worden in het universum-dienstbetoon van bewustzijn.

55:4.22

7. Het zevende stadium van licht en leven. Reeds vroeg in het zevende tijdvak voegt zich een vrijwillige, door de Ouden der Dagen gezonden adviseur bij de Triniteitsleraar die raads- man is van de Planetaire Soeverein, en nog later worden deze twee aangevuld met een derde raadsman, afkomstig van de Allerhoogste Uitvoerend Bestuurder van het superuniver sum.

55:4.23

Gedurende dit tijdvak, zo niet eerder, worden Adam en Eva altijd van hun planetaire taken ontheven. Indien er een Materiële Zoon deel uitmaakt van het korps der volkomenen, dan kan deze de medewerker worden van de hoofdbestuurder der stervelingen, en soms is het een Melchizedek die zich aanbiedt om in deze kwaliteit te functioneren. Indien er een middenwezen onder de volkomenen is, worden alle leden van die orde die op de planeet zijn achtergebleven, onmiddellijk ontheven van hun taken.

55:4.24

Wanneer zij worden ontslagen uit hun eeuwenlange aanstelling kunnen een Planetaire Adam en Eva een loopbaan kiezen uit de volgende mogelijkheden:

55:4.25

1. Zij kunnen om planetair ontslag verzoeken en vanuit het hoofdkwartier van het universum onmiddellijk beginnen aan de Paradijs-loopbaan, waarbij zij Gedachtenrichters ontvangen bij de afsluiting van hun morontia-ervaring.

55:4.26

2. Zeer dikwijls zullen een Planetaire Adam en Eva, terwijl zij nog dienst doen op een planeet die bestendigd is in licht, Richters ontvangen op het moment dat er Richters worden verleend aan sommige van hun geïmporteerde kinderen die in zuivere lijn van hen afstammen en die vrijwillig voor een bepaalde termijn dienstdoen op de planeet. Vervolgens kunnen zij allen naar het hoofdkwartier van het universum gaan en daar hun Paradijs-loopbaan aanvangen.

55:4.27

3. Een Planetaire Adam en Eva kunnen er de voorkeur aan geven om—net als de Materiële Zonen en Dochters uit de hoofdwereld van het stelsel—rechtstreeks naar de midsoniete wereld te gaan voor een kort verblijf aldaar, teneinde daar hun Richters te ontvangen.

55:4.28

4. Zij kunnen besluiten terug te gaan naar het hoofdkwartier van het stelsel om daar voor een bepaalde tijd zitting te nemen in het hoogste gerechtshof; na deze periode van dienstverlening zullen zij Richters ontvangen en beginnen aan de opklimming naar het Paradijs.

55:4.29

5. Zij kunnen verkiezen om na hun bestuurlijke taken terug te keren naar hun geboortewereld, teneinde daar een tijdlang dienst te doen als leraren en de inwoning van Richters te ontvangen op het moment dat zij worden overgebracht naar het hoofdkwartier van het universum.

55:4.30

Gedurende al deze tijdvakken oefenen de geïmporteerde assisterende Materiële Zonen en Dochters een enorme invloed uit op de vooruitgang van de sociale en de economische orde. Zij zijn potentieel onsterfelijk, althans tot het moment dat zij verkiezen te vermenselijken, Richters te ontvangen en op weg te gaan naar het Paradijs.

55:4.31

Op de evolutionaire werelden moet een wezen vermenselijken om een Gedachtenrichter te kunnen ontvangen. Alle opklimmende leden van het Sterfelijke Korps der Volkomenen zijn door Richters ingewoond geweest en zijn met hun Richters gefuseerd, behalve serafijnen; dezen genieten Vader-inwoning door een ander type geest op het moment dat zij in dit korps worden opgenomen.


◄ 55:3
 
55:5 ►