◄ 43:1
Verhandeling 43
43:3 ►

De Constellaties

2. De regering van de Constellatie

43:2.1

De constellaties zijn de autonome eenheden waaruit een plaatselijk universum bestaat, want iedere constellatie wordt bestuurd volgens haar eigen wetgeving. Wanneer de gerechtshoven van Nebadon oordelen inzake kwesties die het universum betreffen, worden alle interne aangelegenheden berecht in overeenstemming met de wetten die in de betreffende constellatie gelden. Deze gerechtelijke uitspraken van Salvington, evenals de wetsbepalingen van de constellaties, worden uitgevoerd door de bestuurders van de plaatselijke stelsels.

43:2.2

Constellaties fungeren aldus als wetgevende of wetsontwerpende eenheden, terwijl de plaatselijke stelsels dienst doen als uitvoerende of rechtshandhavende eenheden. De regering op Salvington is het hoogste gerechtelijke en coördinerende gezag.

43:2.3

Terwijl de hoogste rechterlijke functie door het centrale bestuur van een plaatselijk universum wordt uitgeoefend, zijn er twee ondersteunende doch belangrijke tribunalen op het hoofdkwartier van iedere constellatie: de raad van Melchizedeks en het hof van de Meest Verhevene.

43:2.4

Alle gerechtelijke problemen worden eerst door de raad van de Melchizedeks bestudeerd. Twaalf leden van deze orde, die bepaalde noodzakelijke ervaring op de evolutionaire planeten en de hoofdkwartierwerelden van het stelsel hebben opgedaan, zijn gemachtigd om bewijsmateriaal te bestuderen, pleidooien te overdenken en voorlopige uitspraken te formuleren, welke vervolgens worden voorgelegd aan het hof van de Meest Verhevene, de regerende Constellatie-Vader. De afdeling der stervelingen van dit laatste tribunaal bestaat uit zeven rechters, die allen stervelingen in opklimming zijn. Hoe hoger ge opklimt in het universum, des te zekerder is het dat ge door uw soortgenoten zult worden berecht.

43:2.5

Het wetgevende lichaam van de constellatie bestaat uit drie verschillende groepen. Het programma van wetgeving van een constellatie ontstaat in het lagerhuis van opklimmende stervelingen, een groep die wordt voorgezeten door een volkomene en uit duizend sterfelijke vertegenwoordigers bestaat. Ieder stelsel benoemt tien leden om in deze beraadslagende vergadering zitting te nemen. Op Edentia is dit lichaam op dit tijdstip thans niet geheel voltallig.

43:2.6

De middenkamer der wetgevers bestaat uit de serafijnse heerscharen en hun metgezellen, andere kinderen van de Moeder-Geest van het plaatselijk universum. Deze groep telt honderd leden en wordt benoemd door de persoonlijkheden die de supervisie en de leiding hebben over de uiteenlopende activiteiten van dergelijke wezens bij de uitoefening van hun functies binnen de constellatie.

43:2.7

Het adviserende of hoogste wetgevende lichaam van de constellatie bestaat uit het hogerhuis—het huis van de goddelijke Zonen. Dit korps wordt gekozen door de Meest Verheven Vaders en telt tien leden. Alleen Zonen met speciale ervaring kunnen in dit hogerhuis dienst doen. Dit is de groep die feiten verzamelt en tijdbesparend functioneert, en zeer doeltreffend de beide lagere afdelingen van de wetgevende vergadering dient.

43:2.8

De gecombineerde wetgevende raad bestaat uit drie leden uit elk van deze afzonderlijke takken van de beraadslagende vergadering der constellatie, en wordt voorgezeten door de regerende junior Meest Verhevene. Deze groep ratificeert de uiteindelijke formulering van alle besluiten en machtigt de omroepers om deze af te kondigen. De goedkeuring van deze hoogste commissie maakt wetsbesluiten tot wetten van het gebied: de besluiten van deze commissie zijn definitief. De wetgevende uitspraken van Edentia vormen de grondslagen der wet in geheel Norlatiadek.


◄ 43:1
 
43:3 ►