◄ 37:1
Verhandeling 37
37:3 ►

Persoonlijkheden van het Plaatselijk Universum

2. De Schitterende Avondsterren

37:2.1

Deze schitterende schepselen werden door de Melchizedeks ontworpen en daarna tot aanzijn geroepen door de Schepper-Zoon en de Scheppende Geest. Zij dienen in vele hoedanigheden, maar voornamelijk als verbindingsofficieren van Gabriël, de gouverneur-generaal van het plaatselijk universum. Hij wordt door een of meer van deze wezens vertegenwoordigd op de hoofdwerelden van alle constellaties en stelsels in Nebadon.

37:2.2

Als eerste bewindsman van Nebadon is Gabriël ambtshalve voorzitter van, of waarnemer bij, de meeste conclaven op Salvington, en vaak zijn er wel duizend van deze vergaderingen tegelijkertijd bijeen. Bij deze gelegenheden wordt Gabriël vertegenwoordigd door de Schitterende Avondsterren: hij kan niet op twee plaatsen tegelijk zijn, en deze superengelen vormen een compensatie voor deze beperking. Zij verrichten overeenkomstige diensten voor het korps der Leraar-Zonen van de Triniteit.

37:2.3

Ofschoon Gabriël zich persoonlijk bezighoudt met bestuurstaken, onderhoudt hij door de Schitterende Avondsterren contact met alle andere fasen van het leven en de aangelegenheden van het universum. Zij vergezellen hem altijd op zijn tochten naar de planeten en dikwijls gaan zij als zijn persoonlijke vertegenwoordigers met speciale opdrachten naar afzonderlijke planeten. Tijdens zulke opdrachten zijn zij soms ‘de engel des Heren’ genoemd. Dikwijls gaan zij naar Uversa om daar de Blinkende Morgenster te vertegenwoordigen in de gerechtshoven en vergaderingen van de Ouden der Dagen, doch zij reizen zelden buiten de grenzen van Orvonton.

37:2.4

De Schitterende Avondsterren zijn een unieke orde van tweevoudige aard, waarvan sommigen in deze waardigheid zijn geschapen en anderen deze staat door hun diensten hebben bereikt. Het Nebadon-korps omvat nu 13.641 van deze superengelen. Hiervan zijn 4.832 in deze waardigheid geschapen zijn, terwijl 8.809 opklimmende geesten zijn die dit doel van hun verheven dienstbetoon hebben bereikt. Velen van deze Avondsterren in opklimming zijn hun loopbaan in het universum begonnen als serafijnen; anderen zijn opgeklommen vanuit niet-geopenbaarde niveaus van geschapen leven. Dit hoge korps is als bereikbaar doel nimmer gesloten voor opklimmingskandidaten, zolang een universum nog niet is bestendigd in licht en leven.

37:2.5

Beide typen Schitterende Avondsterren zijn duidelijk zichtbaar voor morontia-persoonlijkheden en bepaalde typen bovensterfelijke materiële wezens. De geschapen wezens van deze belangwekkende, veelzijdige orde bezitten een geest-kracht die onafhankelijk van hun persoonlijke tegenwoordigheid kan worden gemanifesteerd.

37:2.6

Het hoofd van deze superengelen is Gavalia, de eerstgeborene van deze orde in Nebadon. Sedert de terugkeer van Christus Michael van zijn triomfantelijke zelfschenking op Urantia, is Gavalia aangesteld bij het dienstbetoon aan de stervelingen in opklimming, en gedurende de laatste negentienhonderd Urantia-jaren heeft Galantia, zijn metgezel, zijn hoofdkwartier op Jerusem, waar hij ongeveer de helft van zijn tijd doorbrengt. Galantia is de eerste van de superengelen in opklimming die deze hoge staat heeft bereikt.

37:2.7

Er bestaat geen groepering of georganiseerde compagnie der Schitterende Avondsterren anders dan hun traditionele verbinding in paren bij vele opdrachten. Zij worden niet vaak aangesteld bij missies die betrekking hebben op de opklimmingsloopbaan van stervelingen, maar wanneer zij als zodanig worden aangesteld, functioneren zij nooit alleen. Zij werken altijd paarsgewijze—de een een geschapen wezen, de ander een opklimmende Avondster.

37:2.8

Het is een van de verheven taken van de Avondsterren om de zelfschenking-Zonen van de orde der Avonals te vergezellen op hun planetaire missies, net zoals Gabriël Michael vergezelde tijdens diens zelfschenking op Urantia. De twee begeleidende superengelen zijn in rang de hoogste persoonlijkheden bij zulke missies, en doen dienst als mede-bevelhebbers van de aartsengelen en alle anderen die bij deze ondernemingen zijn aangesteld. De oudste van deze bevelvoerende superengelen is degene die, wanneer het belangrijke tijdstip en de leeftijd daarvoor is aangebroken, de Avonal zelfschenking-Zoon aanspoort met de woorden: ‘Begin aan het werk voor uw broeder.’

37:2.9

Gelijksoortige paren van deze superengelen worden aangesteld bij het planetaire korps Leraar-Zonen der Triniteit dat werkzaam is om het dagende geestelijke tijdperk, het post-zelfschenkingstijdperk, op een bewoonde wereld in te stellen. Bij dergelijke aanstellingen dienen de Avondsterren als verbinding tussen de stervelingen van het betrokken gebied en het onzichtbare korps der Leraar-Zonen.

37:2.10

De Werelden van de Avondsterren. De zesde groep van zeven Salvington-werelden en hun tweeënveertig hulpsatellieten zijn toegewezen aan de Schitterende Avondsterren en worden door hen bestuurd. De zeven primaire werelden staan onder leiding van de geschapen orden van deze superengelen, terwijl de hulpsatellieten bestuurd worden door opklimmende Avondsterren.

37:2.11

De satellieten van de eerste drie werelden wijden zich aan de scholen van de Leraar-Zonen en aan de Avondsterren die zich inzetten voor de geestelijke persoonlijkheden van het plaatselijk universum. De daarop volgende drie groepen herbergen gelijksoortige gezamenlijke scholen die zich wijden aan de opleiding van de stervelingen in opklimming. De satellieten van de zevende wereld zijn gereserveerd voor de drieënige overleggingen van de Leraar-Zonen, de Avondsterren en de volkomenen. De laatste tijd zijn deze superengelen sterk geïdentificeerd met het werk van het Korps der Volkomenen in het plaatselijk universum en zij zijn lang verbonden geweest met de Leraar-Zonen. Er bestaat een samenwerkingsverband van geweldige kracht en groot belang tussen de Avondsterren en de Zwaartekrachtboodschappers die verbonden zijn aan de werkgroepen van de volkomenen. De zevende primaire wereld zelf is gereserveerd voor de ongeopenbaarde zaken die betrekking hebben op de toekomstige relatie tussen de Leraar-Zonen, de volkomenen en de Avondsterren, na de voltooiing van de wording van de superuniversa-manifestatie van de persoonlijkheid van God de Allerhoogste.


◄ 37:1
 
37:3 ►