◄ 44:7
Verhandeling 44
45:0 ►

De Hemelse Kunstenaars

8. Sterfelijke aspiraties en morontia-prestaties

44:8.1

Ofschoon hemelse kunstenaars niet persoonlijk op materiële planeten als Urantia werkzaam zijn, verlaten zij het hoofdkwartier van het stelsel wel van tijd tot tijd om hulp te bieden aan de natuurlijk begaafde individuen van de rassen der stervelingen. Wanneer zij zo worden aangesteld, werken deze kunstenaars tijdelijk onder de supervisie van de planetaire engelen der vooruitgang. De serafijnse heerscharen werken met deze kunstenaars samen bij hun pogingen tot bijstand aan die sterfelijke kunstenaars die inherente gaven hebben en ook Richters bezitten met speciale eerdere ervaring.

44:8.2

Er zijn drie mogelijke bronnen van speciale menselijke vaardigheden: als basis bestaat er altijd de natuurlijke, of inherente aanleg. Speciale begaafdheid is nooit een willekeurig geschenk van de Goden, er is altijd een basis voor ieder bijzonder talent in het voorgeslacht. Naast deze natuurlijke gave, of veeleer als aanvulling daarop, kan de Gedachtenrichter zijn raadgevingen toevoegen in het geval van de individuen wier inwonende Richter op dit terrein werkelijke, authentieke ervaring heeft opgedaan op andere werelden en in andere sterfelijke schepselen. In die gevallen waar zowel het menselijke bewustzijn als de inwonende Richter ongewoon bekwaam zijn, kunnen de geest-kunstenaars worden afgevaardigd om op te treden als harmoniseerders van deze talenten, en om deze stervelingen ook in andere opzichten bij te staan bij, en te inspireren tot, het zoeken naar zich steeds vervolmakende idealen en tot pogingen om deze op steeds hogere niveaus uit te beelden ter stichting van dat gebied.

44:8.3

Er bestaat geen kastenstelsel in de gelederen van de geest-kunstenaars. Hoe nederig uw oorsprong ook moge zijn, indien ge de bekwaamheid en de gave der expressie hebt, zult ge gepaste erkenning vinden en de u toekomende waardering ontvangen in uw opklimming op de ladder van morontia-ervaring en geestelijke kundigheid. Er bestaat geen handicap vanuit de menselijke erfelijkheid en geen ontbering in de omgeving van de sterveling, die niet volledig gecompenseerd zal worden en geheel zal verdwijnen in de morontia-loopbaan. En al deze voldoening van kunstzinnige prestatie en expressievolle zelfverwerkelijking zult ge verwezenlijken door uw eigen persoonlijke inspanningen om steeds vooruit te gaan. Ten slotte kunnen de aspiraties van de evolutionaire, middelmatige begaafdheid verwerkelijkt worden. Ofschoon de Goden enerzijds niet willekeurig talenten en bekwaamheden aan de kinderen in de tijd schenken, zorgen zij anderzijds werkelijk voor de mogelijkheid om al hun edele verlangens te vervullen en alle menselijke honger naar verheven zelfexpressie te verzadigen.

44:8.4

Maar ieder mens dient het volgende te onthouden: veel van de ambities om uit te blinken die stervelingen in het vlees kwellen, zullen door deze zelfde stervelingen in de morontia- en geest-loopbanen niet langer worden gekend. De opklimmende morontianen leren hun eertijds zuiver zelfzuchtige verlangens en egoïstische ambities te socialiseren. Niettemin zult ge, wanneer ge in de morontia-loopbaan echt mota-inzicht hebt verworven en nog steeds begeert die dingen te doen waarnaar ge op aarde reeds zo vurig verlangde en die u door omstandigheden zo hardnekkig werden ontzegd, zeer zeker alle gelegenheid krijgen om uw zo lang gekoesterde verlangens geheel te vervullen.

44:8.5

Voordat opklimmende stervelingen het plaatselijk universum verlaten en aan hun geest-loopbaan beginnen, zullen alle intellectuele, kunstzinnige en sociale verlangens of ware ambities die hun sterfelijke en morontiale niveaus van bestaan ooit hebben gekenmerkt, geheel zijn bevredigd. Dit is het bereiken van gelijkheid in de voldoening van zelfexpressie en zelfverwerkelijking, maar niet het bereiken van identieke experientiële status, noch het volledig uitwissen van de karakteristieke individualiteit in kundigheid, techniek en expressie. De nieuwe geest-differentie van persoonlijke experiëntiële verworvenheden zal echter pas aldus worden genivelleerd en geëgaliseerd wanneer ge de laatste cirkel in de Havona-loopbaan hebt doorlopen. En vervolgens zullen de inwoners van het Paradijs zich geconfronteerd zien met de noodzaak om zich aan te passen aan de absoniete differentie van de persoonlijke ervaring, die alleen genivelleerd kan worden door het groepsgewijs bereiken van de ultieme fase van de status van schepselen—de status van geesten van het zevende stadium, de bestemming van sterfelijke volkomenen.

44:8.6

Dit nu is de geschiedenis van de hemelse kunstenaars, de groep kosmopoliete, verfijnde werkers, die zoveel bijdraagt tot de verheerlijking van de architectonische werelden door haar kunstzinnige uitbeeldingen van de goddelijke schoonheid van de Scheppers op het Paradijs.

44:8.7

[Opgesteld door een Aartsengel van Nebadon.]


◄ 44:7
 
Verhandeling 45 ►
 

Nederlandse vertaling © Stichting Urantia. Alle rechten voorbehouden.