◄ Del I   
Huvudsida
Del III ►  
Del II

Lokaluniversumet

{ Kapitel  0   20  |  40  |  60  80  100  |  120  140  160  180 }

Kapitel 32 - Evolutionen av lokaluniverser

1. Universernas fysiska uppkomst

2. Organiseringen av universumet

3. Evolutionens idé

4. Guds förhållande till ett lokaluniversum

5. Det eviga och gudomliga syftet

Kapitel 33 - Administrationen av lokaluniversumet

1. Mikael från Nebadon

2. Nebadons härskare

3. Universumets Son och Ande

4. Gabriel—den ledande verkställaren

5. Treenighetens ambassadörer

6. Allmän administration

7. Nebadons domstolar

8. De lagstiftande och verkställande funktionerna

Kapitel 34 - Lokaluniversumets Moderande

1. Personaliseringen av den Skapande Anden

2. Den Gudomliga Omvårdarens väsen

3. Sonen och Anden i tid och rymd

4. Strömkretsarna i lokaluniversumet

5. Andens omvårdnad

6. Anden i människan

7. Anden och köttet

Kapitel 35 - Guds Söner i lokaluniversumet

1. Fadermelkisedek

2. Melkisedeksönerna

3. Melkisedekvärldarna

4. Melkisedekarnas specialuppgifter

5. Vorondadeksönerna

6. Konstellationsfäderna

7. Vorondadekvärldarna

8. Lanonandeksönerna

9. Lanonandekhärskarna

10. Lanonandekvärldarna

Kapitel 36 - Livsbärarna

1. Livsbärarnas ursprung och väsen

2. Livsbärarnas världar

3. Livets överflyttande

4. Melkisedeklivsbärarna

5. De sju biträdande sinnesandarna

6. Levande krafter

Kapitel 37 - Lokaluniversumets personligheter

1. Universummedhjälparna

2. De Lysande Aftonstjärnorna

3. Ärkeänglarna

4. Assistenterna till de Allra Högsta

5. Höga Kommissionärer

6. Himmelska översynare

7. Mansoniavärldens lärare

8. Högre Andeklasser med förordnande

9. Lokaluniversumets stadigvarande medborgare

10. Andra grupper i lokaluniversumet

Kapitel 38 - Lokaluniversumets omvårdande andar

1. Serafernas ursprung

2. Änglarnas väsen

3. Ouppenbarade änglar

4. Serafernas världar

5. Serafernas utbildning

6. Serafernas organisation

7. Keruber och sanober

8. Kerubernas och sanobernas evolution

9. Mellanvarelserna

Kapitel 39 - De serafiska skarorna

1. Suprema serafer

2. Högre serafer

3. Övervakande serafer

4. Förvaltningsseraferna

5. Planetariska medhjälpare

6. Övergångsomvårdarna

7. Framtidens serafer

8. Serafernas bestämmelse

9. De Fulländade Serafernas Kår

toppen

Kapitel 40 - Guds uppstigande söner

1. Evolutionära serafer

2. Uppstigande Materiella Söner

3. Förvandlade mellanvarelser

4. Personaliserade Riktare

5. De dödliga i tid och rymd

6. Guds söner genom tron

7. Med Fadern fusionerade dödliga

8. Med Sonen fusionerade dödliga

9. Med Anden fusionerade dödliga

10. De uppstignas bestämmelse

Kapitel 41 - Lokaluniversumets fysiska aspekter

1. Nebadons styrkecentra

2. De fysiska övervakarna i Satania

3. Våra stjärnkompanjoner

4. Solarnas täthet

5. Solstrålningen

6. Kalcium—vandraren i rymden

7. Solenergins ursprung

8. Solenergins reaktioner

9. Solarnas stabilitet

10. De bebodda världarnas ursprung

Kapitel 42 - Energi—sinne och materia

1. Paradisets krafter och energier

2. De universella icke-andliga energisystemen (fysiska energier)

3. Klassificeringen av materia

4. Omvandlingarna av energi och materia

5. Den vågformade energins manifestationer

6. Ultimatoner, elektroner och atomer

7. Atomernas materia

8. Atomens kohesion

9. Naturfilosofin

10. Universella icke-andliga energisystem (materiella sinnessystem)

11. Universums mekanismer

12. Mönster och form—sinnets dominans

Kapitel 43 - Konstellationerna

1. Konstellationens högkvarter

2. Konstellationens styrelse

3. De Högsta i Norlatiadek

4. Mötesberget—Dagarnas Trogna

5. Edentiafäderna sedan Lucifers uppror

6. Guds trädgårdar

7. Univitatierna

8. Edentias träningsvärldar

9. Medborgarskap på Edentia

Kapitel 44 - De himmelska artisanerna

1. De himmelska musikerna

2. De himmelska återgivarna

3. De gudomliga byggarna

4. Tankeupptecknarna

5. Energibehandlarna

6. Formgivarna och utsmyckarna

7. Harmoniarbetarna

8. De dödligas strävan och morontiaframgångar

Kapitel 45 - Administrationen av lokalsystemet

1. Övergångskulturens världar

2. Systemhärskaren

3. Systemstyret

4. De tjugofyra rådgivarna

5. De Materiella Sönerna

6. Adamernas träning av de uppstigande

7. Melkisedekarnas skolor

Kapitel 46 - Lokalsystemets högkvarter

1. Jerusems fysiska aspekter

2. Jerusems fysiska drag

3. Jerusems informationsutsändningar

4. Bostads- och administrationsområdena

5. Jerusems cirklar

6. Verkställighets- och administrationskvadraterna

7. Rektanglarna—spornagierna

8. Jerusems trianglar

Kapitel 47 - De sju mansoniavärldarna

1. Finaliternas värld

2. Prövotidsbarnhemmet

3. Den första mansoniavärlden

4. Den andra mansoniavärlden

5. Den tredje mansoniavärlden

6. Den fjärde mansoniavärlden

7. Den femte mansoniavärlden

8. Den sjätte mansoniavärlden

9. Den sjunde mansoniavärlden

10. Medborgarskap i Jerusem

Kapitel 48 - Morontialivet

1. Morontiamaterialen

2. Morontiastyrkans övervakare

3. Morontiaföljeslagarna

4. Omväxlingsledarna

5. Mansoniavärldens lärare

6. Morontiavärldens serafer—Övergångsomvårdarna

7. Morontiamåta

8. Morontiaframskridarna

Kapitel 49 - De bebodda världarna

1. Det planetariska livet

2. De planetariska fysiska typerna

3. Världarna för dem som inte andas

4. De evolutionära viljevarelserna

5. De planetariska serierna av dödliga

6. Frigörelsen från jordelivet

toppen

Kapitel 50 - Planetprinsarna

1. Prinsarnas uppgift

2. Planetarisk administration

3. Prinsens kroppsliga stab

4. Planetens högkvarter och skolor

5. Civilisationens framskridande

6. Den planetariska kulturen

7. Belöningen för isoleringen

Kapitel 51 - De planetariska Adamerna

1. Guds Materiella Söners ursprung och väsen

2. Överföringen av de planetariska Adamerna

3. Adamernas missioner

4. De sex evolutionära raserna

5. Rasblandningen—utgivningen av det adamiska blodet

6. Edens regim

7. Förenad administration

Kapitel 52 - De dödligas planetariska epoker

1. Den primitiva människan

2. Människan efter Planetprinsen

3. Människan efter Adam

4. Människan efter Administratörsonen

5. Människan efter Gåvosonen

6. Tiden efter Gåvosonen på Urantia

7. Människan efter den Undervisande Sonen

Kapitel 53 - Lucifers uppror

1. Ledarna för upproret

2. Orsakerna till upproret

3. Lucifers manifest

4. Upproret bryter ut

5. Konfliktens art

6. En lojal serafkommendör

7. Upprorets historia

8. Människosonen på Urantia

9. Upprorets nuvarande tillstånd

Kapitel 54 - Problem i anslutning till Lucifers uppror

1. Sann och falsk frihet

2. Stölden av friheten

3. Dröjsmål av rättvisa

4. Dröjsmål av barmhärtighet

5. Visdomen med dröjsmålet

6. Kärlekens seger

Kapitel 55 - Ljusets och livets sfärer

1. Morontiatemplet

2. Död och omvandling

3. De gyllene tidsåldrarna

4. Administrativa omfördelningar

5. Den materiella utvecklingens höjdpunkt

6. Den enskilde dödlige

7. Det första eller planetariska stadiet

8. Det andra eller systemstadiet

9. Det tredje eller konstellationsstadiet

10. Det fjärde eller lokaluniversumets stadium

11. De mindre och större sektorernas stadier

12. Det sjunde eller superuniversumstadiet

Kapitel 56 - Universell enhet

1. Fysisk koordinering

2. Intellektuell enhet

3. Andligt förenande

4. Personlighetens förenande

5. Gudomens enhet

6. Den evolutionära Gudomens förenande

7. Universella evolutionära följdverkningar

8. Den Suprema Förenaren

9. Universell absolut enhet

10. Sanning, skönhet och godhet

  ◄ Del I   
Toppen
Del III ►  
{ Kapitel  0   20  |  40  |  60  80  100  |  120  140  160  180 }