◄ 43:1
Kapitel 43
43:3 ►

Konstellationerna

2. Konstellationens styrelse

43:2.1

Konstellationerna är ett lokaluniversums autonoma enheter, ty varje konstellation administreras enligt sina egna lagföreskrifter. När Nebadons domstolar sitter till doms över universumangelägenheter avgörs alla interna ärenden i enlighet med de lagar som gäller för ifrågavarande konstellation. Dessa juridiska avgöranden i Salvington, tillsammans med konstellationernas lagföreskrifter verkställs av lokalsystemens administratörer.

43:2.2

Konstellationerna fungerar sålunda som legislativa eller lagstiftande församlingar medan lokalsystemen tjänar som verkställande eller förverkligande enheter. Regeringen i Salvington är den högsta juridiska och koordinerande myndigheten.

43:2.3

Fastän den högsta juridiska funktionen ligger hos lokaluniversumets centrala administration finns det två underordnade men betydande domstolar vid högkvarteret i varje konstellation, Melkisedekarnas råd och den Högstes domstol.

43:2.4

Alla juridiska problem genomgås först av Melkisedekarnas råd. Tolv av dem som hör till denna klass och som haft erforderlig erfarenhet på de evolutionära planeterna och i systemhögkvarterets världar ges behörighet att gå igenom bevismaterialet, ta del av bemötanden och formulera utkast till domslut, som går vidare till den Högstes, den regerande Konstellationsfaderns domstol. Avdelningen för de dödliga vid denna senare domstol består av sju domare som alla är uppstigna dödliga. Ju högre upp i universumet ni stiger, desto säkrare blir ni dömda av dem som hör till er egen art.

43:2.5

Konstellationens lagstiftande organ är indelat i tre grupper. Konstellationens lagstiftningsprogram tar sin början i de uppstigandes underhus, en grupp som leds av en finalit och som består av ett tusen dödliga representanter. Varje system utser tio medlemmar till denna rådplägande församling. På Edentia är detta organ för närvarande inte fulltaligt.

43:2.6

Lagstiftarnas mellersta kammare består av serafskarorna och deras medarbetare, andra barn till lokaluniversumets Moderande. Denna grupp har ett hundra medlemmar som utses av de övervakande personligheter som leder dessa varelsers olika aktiviteter då de verkar inom konstellationen.

43:2.7

Konstellationslagstiftarnas rådgivande eller högsta organ utgörs av överhuset—de gudomliga Sönernas hus. Denna kår väljs av de Högsta Fäderna och omfattar tio medlemmar. Endast Söner med speciell erfarenhet kan tjäna i detta överhus. Det är fråga om en faktainsamlande och tidsbesparande grupp som mycket effektivt betjänar de båda lägre avdelningarna av den lagstiftande församlingen.

43:2.8

Lagstiftarnas gemensamma råd består av tre medlemmar från var och en av dessa olika grenar av konstellationens rådplägande församling och leds av den regerande yngre Högste. Denna grupp godkänner den slutliga formen för alla lagbestämmelser och ger informationsutspridarna tillstånd att offentliggöra dem. Godkännande från denna suprema kommission gör alla lagföreskrifter till rikets lag; kommissionens avgöranden är slutliga. De kungjorda lagföreskrifterna från Edentia utgör den grundläggande lagstiftningen i hela Norlatiadek.


◄ 43:1
 
43:3 ►