◄ 45:1
Kapitel 45
45:3 ►

Administrationen av lokalsystemet

2. Systemhärskaren

45:2.1

Den ledande verkställaren i ett lokalsystem av bebodda världar är en Lanonandekson av första graden, Systemhärskaren. I vårt lokaluniversum har dessa härskare anförtrotts verkställighetsuppgifter med omfattande ansvar, ovanligt omfattande personliga privilegier. Inte alla universer, ens i Orvonton, är så organiserade att de tillåter Systemhärskaren att utöva sådana ovanligt vidsträckta befogenheter för personlig handlingsfrihet vid skötseln av systemets angelägenheter. I Nebadons hela historia har emellertid dessa obundna verkställare endast tre gånger visat sig vara illojala. Lucifers uppror i systemet Satania var det sista och mest vittomfattande av dem alla.

45:2.2

I Satania har absolut inga förändringar gjorts i sättet att administrera systemet, inte ens efter denna katastrofala omvälvning. Den nuvarande Systemhärskaren har all den makt och utövar all den myndighet som hans ovärdige företrädare hade, med undantag för vissa ärenden som nu står under Konstellationsfädernas uppsikt och som Dagarnas Forna ännu inte har återfört till Lanaforge, Lucifers efterträdare.

45:2.3

Den nuvarande hövdingen i Satania är en vänlig och lysande ledare, och han är en härskare som har testats vid uppror. När han tjänade som biträdande Systemhärskare förblev Lanaforge Mikael trogen vid en tidigare omvälvning i universumet Nebadon. Denne mäktige och lysande Satanias Herre är en beprövad och testad administratör. När Systemhärskaren snubblade och föll in i mörker vid tiden för det andra systemupproret i Nebadon tog Lanaforge, förste assistent till den felande hövdingen, regeringstyglarna i sin hand och skötte systemets angelägenheter på ett sådant sätt att förhållandevis få personligheter gick förlorade vare sig i högkvartersvärldarna eller i de bebodda planeterna i detta olyckliga system. Lanaforge har äran att vara den ende Lanonandeksonen av första graden i hela Nebadon som på detta sätt tjänstgjorde lojalt i Mikaels tjänst, och detta i en situation där hans broder som hade högre ställning och var äldre i tjänsten gjorde sig skyldig till försummelse. Lanaforge blir antagligen inte förflyttad från Jerusem förrän alla följder av den tidigare dåraktigheten har övervunnits och verkningarna av upproret har avlägsnats från Satania.

45:2.4

Fastän alla angelägenheter i de isolerade världarna i Satania inte har återförts till Lanaforges förvaltningsområde hyser han stort intresse för dessa världars välfärd, och han är en ofta sedd gäst på Urantia. Som i andra och normala system leder Härskaren världsledarnas systemråd, Planetprinsarna och de isolerade världarnas bofasta generalguvernörer. Detta planetariska råd sammankommer från tid till annan i systemets högkvarter—”När Guds Söner kommer samman.”

45:2.5

En gång i veckan, var tionde dag i Jerusem, håller Härskaren rådplägning med någon grupp bland de olika personlighetsklasserna som är bosatta i högkvartersvärlden. Det är charmerande informella stunder i Jerusem, och de är tillfällen man aldrig glömmer. I Jerusem råder det allra bästa broderskap mellan alla de olika varelseklasserna och mellan var och en av dessa grupper och Systemhärskaren.

45:2.6

Dessa unika sammankomster sker på glashavet, samlingsfältet i systemhuvudstaden. De är enbart sociala och andliga tillfällen; ingenting som gäller den planetariska administrationen eller ens uppstigningsplanen diskuteras någonsin. Uppstigande dödliga kommer samman vid dessa tider endast för att glädjas och för att träffa andra jerusemiter. De grupper som inte är Härskarens gäster vid dessa veckovisa avkopplingstillfällen möts i sina egna högkvarter.


◄ 45:1
 
45:3 ►