◄ 45:0
Kapitel 45
45:2 ►

Administrationen av lokalsystemet

1. Övergångskulturens världar

45:1.1

De sju större världarna som kretsar kring Jerusem är i allmänhet kända som övergångskulturens sfärer. Deras härskare utnämns från tid till annan av det suprema verkställande rådet i Jerusem. Dessa sfärer är numrerade och namngivna enligt följande:

45:1.2

Nummer 1. Finalitvärlden. Detta är högkvarteret för finalitkåren i lokalsystemet, och det omges av mottagningsvärldarna, de sju mansoniavärldarna, koncentrerade helt på planen för de dödligas uppstigning. Finalitvärlden kan nås av invånarna i alla sju mansoniavärldar. Transportserafer för uppstigande personligheter fram- och tillbaka på dessa pilgrimsresor som är avsedda att utveckla deras tro på den slutliga bestämmelsen för övergångsdödliga. Fastän finaliterna och deras strukturer inte i vanliga fall kan uppfattas med morontiasyn, kommer ni att bli hänfört förtjusta när energiomformarna och Morontiastyrkans Övervakare från tid till annan gör det möjligt för er att för ett ögonblick se en skymt av dessa höga andepersonligheter som verkligen har fullbordat uppstigningen till Paradiset och som har återvänt till dessa samma världar, där ni påbörjar denna långa färd, som ett försäkrande bevis på att ni får och kan fullborda detta väldiga företag. Alla som vistas i mansoniavärldarna färdas till finalitvärlden åtminstone en gång om året för dessa möten där man får se finaliter.

45:1.3

Nummer 2. Morontiavärlden. Denna planet är högkvarteret för övervakarna av morontialivet och omges av sju sfärer på vilka morontialedarna tränar sina medarbetare och medhjälpare, både morontiavarelser och uppstigande dödliga.

45:1.4

Din färd genom de sju mansoniavärldarna innebär att du också framskrider genom dessa kulturella och sociala sfärer av tilltagande morontiakontakt. När du avancerar från den första till den andra mansoniavärlden blir du behörig att besöka övergångshögkvarteret nummer två, morontiavärlden, och så vidare. Och då du befinner dig på någon av dessa sex kultursfärer kan du, på inbjudan, besöka och observera vilken som helst av de sju omgivande världarna för tillhörande gruppaktiviteter.

45:1.5

Nummer 3. Änglavärlden. Detta är högkvarteret för alla serafiska härskaror engagerade i systemaktiviteter, och den omges av de sju världarna för träning och undervisning av änglarna. De är serafernas sociala sfärer.

45:1.6

Nummer 4. Överänglarnas värld. Denna sfär är Satania-hemmet för de Lysande Aftonstjärnorna och en väldig samling av jämställda och nästan jämställda varelser. De sju satelliterna till denna värld är anvisade till de sju större grupperna av dessa icke-namngivna himmelska varelser.

45:1.7

Nummer 5. Sönernas värld. Denna planet är högkvarteret för alla slags gudomliga Söner inklusive de som har treenigats av de skapade. De omgivande sju världarna är avsedda för vissa individuella grupperingar av dessa gudomligt besläktade söner.

45:1.8

Nummer 6. Andens värld. Denna sfär tjänar som systemets mötesplats för den Oändlige Andens höga personligheter. Dess sju omgivande satelliter är anvisade för enskilda grupper av dessa olika klasser. I övergångsvärld nummer sex har Anden emellertid ingen representation, och inte heller kan närvaron av en sådan iakttas i systemhuvudstäderna; den Gudomliga Omvårdaren i Salvington finns överallt i Nebadon.

45:1.9

Nummer 7. Faderns värld. Detta är den tysta sfären i systemet. Ingen grupp av varelser har sin hemvist på den. Det stora ljusets tempel upptar en central plats, men man kan inte urskilja någon därinne. Alla varelser från systemets alla världar är välkomna som dyrkare av Gud.

45:1.10

De sju satelliterna som omger Faderns värld utnyttjas på olika sätt i olika system. I Satania används de nu som fängelsesfärer för de internerade grupperna från Lucifers uppror. Konstellationshuvudstaden Edentia har inga motsvarande fängelsevärldar; de få serafer och keruber som gick över till rebellerna vid upproret i Satania har för länge sedan stängts in på dessa isoleringsvärldar i Jerusem.

45:1.11

Då du vistas i den sjunde mansoniavärlden har du tillträde till den sjunde övergångsvärlden, den Universelle Faderns sfär, och även tillåtelse att besöka Satanias fängelsevärldar, som omger denna planet, och där nu Lucifer och majoriteten av de personligheter som följde honom i upproret mot Mikael är instängda. Denna sorgliga syn har kunnat iakttas under de senaste tidsåldrarna och tjänar fortsättningsvis som en allvarlig varning i hela Nebadon tills Dagarnas Forna avkunnar sin dom över Lucifers och hans fallna medarbetares synd, vilka avvisade frälsningen som erbjöds av Mikael, deras Universumfader.


◄ 45:0
 
45:2 ►