◄ 35:2
Kapitel 35
35:4 ►

Guds Söner i lokaluniversumet

3. Melkisedekvärldarna

35:3.1

Melkisedekarna har sin egen värld nära Salvington, universumets högkvarter. Denna sfär, som heter Melkisedek, är styrvärlden för Salvingtonkretsen av sjuttio primära sfärer som var och en omges av sex bisfärer för speciella aktiviteter. Dessa underbara sfärer—sjuttio primära och 420 tilläggssfärer—kallas ofta Melkisedekarnas universitet. Uppstigande dödliga från alla konstellationer i Nebadon genomgår träning i alla 490 världar för att förvärva boendestatus i Salvington. Men utbildningen av uppstigna är endast en fas i de mångahanda aktiviteter som försiggår i Salvingtons klunga av arkitektoniska sfärer.

35:3.2

De 490 sfärerna i Salvingtonkretsen indelas i tio grupper, var och en bestående av sju primära och fyrtiotvå bisfärer. Varje grupp står under allmän överinsyn av en av de större livsklasserna i universumet. Den första gruppen, som består av styrvärlden och de följande sex primära sfärerna i omkretsens planetfölje, står under Melkisedekarnas övervakning. Dessa Melkisedekvärldar är:

35:3.3

1. Styrvärlden—Melkisedeksönernas hemvärld.

35:3.4

2. Världen för det fysiska livets skolor och de levande energiernas laboratorier.

35:3.5

3. Världen för morontialivet.

35:3.6

4. Sfären för det begynnande andelivet.

35:3.7

5. Världen för det mellersta andelivet.

35:3.8

6. Sfären för det avancerande andelivet.

35:3.9

7. Området för jämlikt och supremt självförverkligande.

35:3.10

De sex bivärldarna runt var och en av dessa Melkisedeksfärer finns till för aktiviteter som hör ihop med arbetet på den associerade primära sfären.

35:3.11

Styrvärlden, sfären Melkisedek, är den allmänna mötesplatsen för alla varelser som är engagerade i att utbilda och förandliga de uppstigande dödliga från tid och rymd. För en uppstigen är denna värld antagligen den mest intressanta platsen i hela Nebadon. Alla evolutionära dödliga som graduerar från sin träning i konstellationen är bestämda att landa på Melkisedek, där de bekantas med programmet för ämnesområdena och det andliga framskridandet i Salvingtons utbildningssystem. Och aldrig kommer du att glömma dina reaktioner under den första dagen av livet i denna unika värld, inte ens sedan du har nått din bestämmelse i Paradiset.

35:3.12

De uppstigande dödliga har sin hemvist i Melkisedekvärlden medan de genomgår sin träning på de sex omkringkretsande planeterna för specialiserad utbildning. Och denna samma metod tillämpas under hela deras vistelse i de sjuttio kulturvärldarna, Salvingtonkretsens primära sfärer.

35:3.13

Många olika aktiviteter upptar tiden för de talrika varelser som bor i Melkisedeksfärens sex bivärldar, men när det gäller de uppstigande dödliga är dessa satelliter helgade åt följande speciella faser av studium:

35:3.14

1. Sfär nummer ett är inriktad på en genomgång av de uppstigande dödligas inledande planetariska liv. Detta arbete sker i klasser bestående av dem som har sitt dödliga ursprung i en viss värld. De som kommer från Urantia företar denna erfarenhetsmässiga återblick tillsammans.

35:3.15

2. Det speciella arbetet på sfär nummer två består av en liknande genomgång av erfarenheterna från mansoniavärldarna som kretsar runt primärsatelliten i lokalsystemets högkvarter.

35:3.16

3. De återblickar som sker på denna sfär hänför sig till vistelsen i lokalsystemets huvudstad och omfattar aktiviteterna i de återstående arkitektoniska världarna i systemets högkvartersklunga.

35:3.17

4. Den fjärde sfären är inriktad på en genomgång av erfarenheterna i konstellationens sjuttio bivärldar och på de med dem associerade sfärerna.

35:3.18

5. På den femte sfären försiggår genomgången av uppstigningsvistelsen i konstellationens högkvartersvärld.

35:3.19

6. Tiden på sfär nummer sex ägnas åt ett försök att korrelera dessa fem epoker och sålunda uppnå en koordinering av erfarenheterna som en förberedelse för inträdet i Melkisedeks grundskolor för universumträning.

35:3.20

Skolorna för universumadministration och andlig visdom är belägna i Melkisedekarnas hemvärld, där också de skolor finns som är inriktade på en enda forskningslinje, såsom energi, materia, organisation, kommunikation, register, etik och jämförande av skapade varelsers existens.

35:3.21

I Melkisedekarnas Högskola för Andlig Utrustning samarbetar alla klasser—även Paradisets klasser—av Guds Söner med Melkisedeklärarna och de serafiska lärarna i utbildningen av de skaror som färdas ut som bestämmelsens evangelister och förkunnar andlig frihet och gudomligt sonskap även till universumets avlägsna världar. Denna speciella skola vid Melkisedekarnas universitet är en exklusiv institution för universumet; gäststuderande från andra riken tas inte emot.

35:3.22

Den högsta kursen av träning i universumadministration ges av Melkisedekarna i deras hemvärld. Den Höga Etikens Högskola leds av den ursprunglige Fader Melkisedek. Det är till dessa skolor som de olika universerna sänder utbytesstudenter. Fastän Nebadons unga universum står lågt på skalan av universer när det gäller andlig uppnåelse och hög etisk utveckling har emellertid våra administrativa svårigheter till den grad gjort hela universumet till en enda stor klinik för närbelägna skapelser att Melkisedekarnas högskolor är till trängsel fyllda av gäststuderande och observatörer från andra riken. Förutom den oerhört stora gruppen av egna inskrivna studerande finns det alltid över ett hundra tusen främmande studerande närvarande vid Melkisedekarnas skolor, ty Melkisedekarnas klass i Nebadon är berömd över hela Splandon.


◄ 35:2
 
35:4 ►