◄ 35:5
Kapitel 35
35:7 ►

Guds Söner i lokaluniversumet

6. Konstellationsfäderna

35:6.1

Åtminstone tre Vorondadekar förordnas som härskare till vart och ett av de ett hundra konstellationerna i ett lokaluniversum. Dessa Söner utväljs av Skaparsonen och förordnas av Gabriel som de Högsta i konstellationerna för tjänst under en tiotusenårsperiod—10.000 standardår, omkring 50.000 år enligt Urantiatid. Den regerande Högsta, Konstellationsfadern, har två medarbetare, en äldre och en yngre. Vid varje administrationsbyte blir den äldre medarbetaren ledare för regeringen och den yngre övertar den äldres skyldigheter, medan de oförordnade Vorondadekarna bosatta i Salvingtons världar nominerar en från sin krets att utväljas till att överta den yngre medarbetarens skyldigheter. Sålunda har var och en av de Högsta härskarna enligt nuvarande praxis en ämbetstid om tre tiotusenårsperioder, omkring 150.000 urantiaår, vid högkvarteret i en konstellation.

35:6.2

De ett hundra Konstellationsfäderna, de egentliga överhuvudena för konstellationsregeringarna, bildar Skaparsonens suprema rådgivande kabinett. Detta råd sammanträder ofta i universumhögkvarteret och dess överläggningar är obegränsade till område och omfattning men gäller i huvudsak konstellationernas välfärd och förenhetligandet av hela lokaluniversumets administration.

35:6.3

När en Konstellationsfader är frånvarande för att sköta sina plikter vid universumets högkvarter, vilket han ofta är, blir den äldre medarbetaren fungerande ledare för konstellationens angelägenheter. Den normala funktionen för den äldre medarbetaren är uppsikten över andliga frågor medan den yngre medarbetaren är personligen sysselsatt med konstellationens fysiska välfärd. Inget större program genomförs emellertid i en konstellation utan att alla tre Högsta är överens om alla detaljer i dess förverkligande.

35:6.4

Hela andeinformationsinsamlingens och kommunikationskanalernas mekanism står till förfogande för de Högsta i konstellationen. De har fulländad kontakt med sina överordnade i Salvington och med sina direkt underordnade, härskarna i lokalsystemen. De sammankommer ofta till möten med dessa Systemhärskare för att överlägga om läget i konstellationen.

35:6.5

De Högsta omger sig med en kår av rådgivare, som varierar till antal och sammansättning från tid till annan enligt närvaron av olika grupper vid konstellationshögkvarteret och de olika lokala behoven. I pressande tider kan de be om och snabbt få ytterligare Söner från Vorondadekarnas klass för att hjälpa till med det administrativa arbetet. Norlatiadek, er egen konstellation, administreras för närvarande av tolv Vorondadeksöner.


◄ 35:5
 
35:7 ►