◄ 35:4
Kapitel 35
35:6 ►

Guds Söner i lokaluniversumet

5. Vorondadeksönerna

35:5.1

Efter skapelsen av de personliga medhjälparna och den första gruppen av de mångkunniga Melkisedekarna gjorde Skaparsonen och lokaluniversumets Skapande Ande upp planerna för och gav existens åt den andra stora och olikartade klassen av universumsöner, Vorondadekarna. De är mera allmänt kända som konstellationsfäder, ty en Son av denna klass finns alltid som ledare för konstellationsstyrelsen i varje lokaluniversum.

35:5.2

Antalet Vorondadekar varierar i varje lokaluniversum, och det registrerade antalet i Nebadon är jämnt en miljon. Dessa Söner saknar likt sina jämlika, Melkisedekarna, förmågan att föröka sig. Det finns ingen känd metod med vilken de kunde öka sitt antal.

35:5.3

I många avseenden är dessa Söner en självstyrande enhet; som individer och som grupper och även som en helhet är de i stor utsträckning självbestämmande, ungefär så som Melkisedekarna, men Vorondadekarnas aktiviteter är inte lika vittomfattande. De är inte jämbördiga med sina Melkisedek-bröder i lysande mångsidighet, men de är rentav mera tillförlitliga och effektiva som härskare och framsynta administratörer. Inte heller är de helt administrativa jämlikar med sina underordnade de lanonandekiska Systemhärskarna, men de överträffar alla klasser av universumsöner i fråga om syftets stabilitet och omdömets gudomlighet.

35:5.4

Fastän denna klass av Söners beslut och avgöranden alltid är i enlighet med de gudomliga Sönernas ande och i harmoni med Skaparsonens verksamhetsprinciper har de, för fel som de har gjort, blivit kallade inför Skaparsonen, och när det gäller detaljer i något förfarande har deras beslut ibland upphävts vid hänvändelse till högre domstolar i universumet. Men sällan gör sig dessa Söner skyldiga till fel, och de har aldrig gjort uppror; aldrig i hela Nebadons historia har en Vorondadek befunnits visa förakt för universumets styrelse.

35:5.5

Vorondadekarnas tjänst i lokaluniverserna är omfattande och varierande. De verkar som ambassadörer i andra universer och som konsuler representerande konstellationer inom deras födelseuniversum. Bland alla klasser av söner i lokaluniversumet anförtros de oftast full delegering av suveräna maktbefogenheter att utövas i kritiska situationer i universumet.

35:5.6

I de världar som är avskilda i andligt mörker, på de sfärer som genom uppror och försummelse har råkat ut för planetarisk isolering, finns vanligen en Vorondadek närvarande för observation i avvaktan på att det normala läget återställs. I vissa krissituationer skulle denne Högste observatör kunna utöva absolut och godtycklig auktoritet över varje himmelsk varelse som har förordnats till den planeten. Av Salvingtons register framgår att Vorondadekarna ibland har utövat denna auktoritet i egenskap av Högsta regenter på sådana planeter. Och detta har hänt även i sådana bebodda världar som inte har berörts av uppror.

35:5.7

Ofta sitter en kår av tolv eller flera Vorondadeksöner till doms som en högre domstol för besvär och vädjan i speciella fall som berör en planets eller ett systems ställning. Men i större utsträckning rör deras arbete de lagstiftande funktioner som naturligt hör till konstellationsstyrelserna. Som ett resultat av alla dessa sina tjänster har Vorondadeksönerna blivit lokaluniversernas historiker; de är personligen bekanta med alla de politiska striderna och sociala omvälvningarna i de bebodda världarna.


◄ 35:4
 
35:6 ►