◄ 45:5
Kapitel 45
45:7 ►

Administrationen av lokalsystemet

6. Adamernas träning av de uppstigande

45:6.1

De Materiella Sönerna och Döttrarna med sina barn erbjuder en fängslande syn som aldrig undgår att väcka nyfikenheten och engagera alla uppstigande dödligas uppmärksamhet. De är så lika era egna materiella raser av könsvarelser att ni bägge finner mycket av gemensamt intresse att sysselsätta era tankar och uppta era perioder av broderligt umgänge.

45:6.2

Dödliga överlevande använder mycket av sin fritid i systemets huvudstad till att observera och studera dessa högrestående semifysiska könsvarelsers livsvanor och beteende ty dessa Jerusems medborgare är de omedelbara faddrarna och rådgivarna till de dödliga överlevande från den tid då dessa får medborgarskap i högkvartersvärlden tills de avreser till Edentia.

45:6.3

I de sju mansoniavärldarna erbjuds de uppstigande dödliga rikliga möjligheter att kompensera alla sådana erfarenhetsmässiga försakelser som de har fått utstå i den värld där de har sitt ursprung, vare sig dessa brister har berott på ärftliga faktorer, på omgivningen eller på att det köttsliga livsskedet olyckligtvis har fått ett för tidigt slut. Detta är i varje bemärkelse sant utom beträffande de dödligas sexualliv och de anpassningar det medför. Tusentals dödliga når mansoniavärldarna utan att ha fått den speciella nyttan av de lärdomar som ett genomsnittligt sexuellt förhållande på deras födelsesfär medför. Mansoniavärldserfarenheten erbjuder föga möjlighet att kompensera dessa mycket personliga förluster. Sexuell upplevelse i fysisk mening hör till det förgångna för dessa uppstigna, men i nära association med de Materiella Sönerna och Döttrarna, både enskilt och som medlemmar av deras familjer, görs det möjligt för dessa dödliga utan sexualerfarenhet att kompensera de sociala, intellektuella, emotionella och andliga sidorna av sin bristfällighet. Sålunda erbjuds alla de människor, som av omständigheterna eller dåligt omdöme har berövats de fördelar som ett givande sexuellt förhållande i de evolutionära världarna medför, här i systemhuvudstäderna full möjlighet att vinna det dödliga livets väsentliga erfarenheter i nära och kärleksfull samverkan med de överjordiska adamiska sexualvarelserna som är fast bosatta i systemhuvdstäderna.

45:6.4

Ingen överlevande dödlig, mellanvarelse eller seraf må stiga upp till Paradiset, uppnå Fadern och antas till Finalitkåren utan att ha genomgått den storslagna erfarenheten av att ha stått i föräldraförhållande till ett växande barn i någon värld eller genomgått någon annan jämförbar och motsvarande erfarenhet. Förhållandet mellan barn och förälder är grundläggande för en riktig uppfattning om den Universelle Fadern och hans universumbarn. Därför blir en sådan erfarenhet oundgänglig för den erfarenhetsmässiga träningen av alla uppstigande.

45:6.5

De uppstigande mellanvarelserna och de evolutionära seraferna måste skaffa sig denna föräldraerfarenhet i förening med de Materiella Sönerna och Döttrarna i systemhögkvarteren. På detta sätt får dessa icke-reproducerande uppstigande erfarenheten att vara förälder genom att hjälpa Adamerna och Evorna i Jerusem att uppfostra och träna sina efterkommande.

45:6.6

Alla dödliga överlevande som inte har upplevt föräldraskap i de evolutionära världarna måste också skaffa sig denna nödvändiga träning medan de vistas i de Materiella Sönernas hem i Jerusem och som föräldramedarbetare till dessa ädla fäder och mödrar. Detta är sant utom i de fall då dessa dödliga har kunnat kompensera sina brister i systemets barnträdgård belägen i övergångskulturens första värld i Jerusem.

45:6.7

Detta prövotidshem för barn upprätthålls i Satania av vissa morontiapersonligheter i finaliternas värld, där ena hälften av planeten är helgad åt detta arbete med barnuppfostran. Här mottas och återställs vissa barn av överlevande dödliga, sådana som de efterkommande som förlorades i de evolutionära världarna innan de hade fått andlig ställning som individer. Om någondera av dess naturliga föräldrar uppstiger garanterar detta att ett sådant dödligt barn från någon värld på nytt personaliseras på systemets finalitplanet och senare där får visa med ett fritt val huruvida det väljer att följa förälderns väg för de dödligas uppstigning eller ej. Barnen här ser ut som i födelsevärlden utom att könsdifferentieringen saknas. Det finns ingen reproduktion av dödliga efter livserfarenheten i de bebodda världarna.

45:6.8

De studerande i mansoniavärldarna som har ett eller flera barn i prövotidshemmet för barn i finaliternas värld, och som brister i väsentlig föräldraerfarenhet, kan ansöka Melkisedekarna om tillstånd att temporärt bli förflyttade från uppstigningens plikter i mansoniavärldarna till finalitvärlden, där de ges tillfälle att fungera som biträdande föräldrar till sina egna och andra barn. Detta tjänande som omvårdande förälder kan senare räknas till godo i Jerusem som uppfyllelse av hälften av den träning som sådana uppstigande måste genomgå i de Materiella Sönernas och Döttrarnas familjer.

45:6.9

Själva prövotidhemmet för barn övervakas av ett tusen par Materiella Söner och Döttrar, frivilliga från samhället av deras klass i Jerusem. De har omedelbar hjälp av ungefär samma antal frivilliga föräldragrupper av midsoniter som här stannar upp för att utföra denna tjänst på sin väg från midsonitvärlden i Satania till den ouppenbarade bestämmelsen i sina speciella världar som har reserverats för dem bland i Salvingtons finalitsfärer.


◄ 45:5
 
45:7 ►