◄ 37:8
Kapitel 37
37:10 ►

Lokaluniversumets personligheter

9. Lokaluniversumets stadigvarande medborgare

37:9.1

Såsom superuniverserna och centraluniversumet har också lokaluniversumet sina klasser av stadigvarande medborgare. Dessa inkluderar följande skapade typer:

37:9.2

1. Susatier.

37:9.3

2. Univitatier.

37:9.4

3. Materiella Söner.

37:9.5

4. Mellanvarelser.

37:9.6

Dessa den lokala skapelsens infödda varelser utgör tillsammans med de uppstigande som har fusionerat med Anden samt med spirongerna (som klassificeras annorlunda) en relativt stadigvarande medborgargrupp. I stort sett hör dessa varelseklasser varken till de uppstigande eller nedstigande varelserna. De är alla erfarenhetsmässiga skapade varelser, men deras vidgande erfarenhet står fortsättningsvis till förfogande för det universum som representerar deras uppkomstnivå. Fastän detta inte är helt sant beträffande de adamiska sönerna och mellanvarelserna är det relativt sant för dessa klasser.

37:9.7

Susatierna. Dessa underbara varelser bor och verkar som stadigvarande medborgare i Salvington, högkvarteret i detta lokaluniversum. De är lysande efterkommande till Skaparsonen och den Skapande Anden och är nära associerade med de uppstigna medborgarna i lokaluniversumet, de med Anden fusionerade dödliga i Fulländningens kår i Nebadon.

37:9.8

Univitatierna. Var och en av de hundra konstellationernas högkvartersklungor av arkitektoniska sfärer åtnjuter den ständiga omvårdnaden av en där bosatt klass av varelser kända som univitatierna. Dessa barn till Skaparsonen och den Skapande Anden utgör den stadigvarande befolkningen i konstellationernas högkvartersvärldar. De är icke-reproducerande varelser och existerar på ett livsplan ungefär halvvägs mellan de Materiella Sönernas semimateriella status vilka har sitt hemvist i systemhögkvarteren och det mera klart andliga planet hos de med Anden fusionerade dödliga och susatierna i Salvington; univitatierna är ändå inte morontiavarelser. De utför för de uppstigande dödliga under dessas genomgång av konstellationssfärerna det samma som de infödda i Havona bidrar med för pilgrimandarna som färdas genom den centrala skapelsen.

37:9.9

Guds Materiella Söner. När den skapande förbindelsen mellan Skaparsonen och den Oändlige Andens universumrepresentant, Universumets Moderande, har fullbordat sitt cykliska förlopp, när inga flera efterkommande med deras kombinerade väsen framkommer, då personaliserar Skaparsonen i tvåfaldig form sin sista varelsetanke och bekräftar sålunda slutligen sitt eget ursprungliga tvåfaldiga ursprung. I och av sig själv skapar han då de vackra och ädla Sönerna och Döttrarna i den materiella klassen av universumsöner. Detta är ursprunget till den ursprungliga Adam och Eva i varje lokalsystem i Nebadon. De är en reproducerande klass av söner och skapas som manliga och kvinnliga. Deras efterkommande fungerar som systemhuvudstadens relativt stadigvarande medborgare, fastän en del av dem förordnas till planetariska Adamer.

37:9.10

Under ett planetariskt uppdrag förordnas den Materielle Sonen och Dottern att lägga grunden till den adamiska rasen i den världen, en ras som är avsedd att till slut blandas med de dödliga invånarna på den sfären. Planetariska Adamer är både nedstigande och uppstigande Söner, men vi klassar dem vanligen som uppstigande.

37:9.11

Mellanvarelserna. Under de tidigaste skedena i de flesta bebodda världar finns vissa övermänskliga men materialiserade varelser där på uppdrag, men de avlägsnar sig vanligen då de planetariska Adamerna har anlänt. Dessa varelsers åtgärder och de Materiella Sönernas strävanden som syftar till att förbättra de evolutionära raserna resulterar ofta i uppkomsten av ett begränsat antal varelser som är svåra att klassificera. Dessa unika varelser existerar ofta mittemellan de Materiella Sönerna och de evolutionära varelserna; därav deras beteckning mellanvarelser. I jämförelse med andra varelser är dessa mellanvarelser de evolutionära världarnas stadigvarande medborgare. Från de tidiga tider då Planetprinsen anländer ända till den långt avlägsna tid då planeten etableras i ljus och liv är de den enda grupp av intelligenta varelser som ständigt befinner sig på sfären. På Urantia är mellanvarelseomvårdarna i själva verket planetens verkliga väktare; de är praktiskt taget Urantias medborgare. De dödliga utgör för visso de fysiska och materiella invånarna i en evolutionär värld, men ni är alla så kortlivade; ni vistas en så kort tid på er födelseplanet. Ni föds, lever, dör och går sedan vidare till andra världar av evolutionärt framåtskridande. Även de övermänskliga varelser som tjänar på planeterna som himmelska omvårdare är tillfälligt förordnade; få av dem är länge knutna till en given sfär. Mellanvarelserna medför emellertid kontinuitet i den planetariska administrationen i en situation där de himmelska omvårdarna hela tiden efterträds av nya och de dödliga invånarna ständigt byts. Under alla dessa oupphörliga förändringar och ombyten, förblir mellanvarelserna på planeten och utför sitt arbete utan avbrott.

37:9.12

På samma sätt har alla avdelningar inom lokaluniversernas och superuniversernas administrativa organisation sin mer eller mindre stadigvarande befolkning, invånare som har medborgarstatus. Så som Urantia har sina mellanvarelser har Jerusem, er systemhuvudstad, de Materiella Sönerna och Döttrarna; Edentia, ert konstellationshögkvarter, har univitatierna, medan medborgarna i Salvington är av två slag, de skapade susatierna och de evolverade med Ande fusionerade dödliga. De administrativa världarna i superuniversernas mindre och större sektorer har inte stadigvarande medborgare. Högkvarterssfärerna i Uversa omhuldas emellertid fortgående av en förvånadsvärd grupp av varelser som kallas abandonter, som har skapats av de ouppenbarade representanterna för Dagarnas Forna och de sju Återspeglande Andarna bosatta i Orvontons huvudstad. Dessa bofasta medborgare i Uversa administrerar för närvarande rutinangelägenheterna i sin värld under omedelbart överinseende av de med Sonen fusionerade dödligas kår i Uversa. Även Havona har sina infödda varelser, och den centrala Ljusets och Livets Ö är hemmet för olika grupper av Paradismedborgare.


◄ 37:8
 
37:10 ►