◄ 39:1
Kapitel 39
39:3 ►

De serafiska skarorna

2. Högre serafer

39:2.1

De högre seraferna kallas inte så därför att de i något avseende vore kvalitativt högrestående än andra klasser av änglar, utan därför att de ansvarar för de högre aktiviteterna i ett lokaluniversum. Väldigt många i de två första grupperna av denna serafiska kår är serafer som har nått upp till denna ställning, änglar som har tjänat i alla träningsfaser och återvänt till ett förhärligat uppdrag som ledare för sina gelikar inom sfärerna för sina tidigare aktiviteter. Då Nebadon är ett ungt universum finns det inte många serafer av denna klass.

39:2.2

De högre seraferna fungerar i följande sju grupper:

39:2.3

1. Informationsinsamlingskåren. Dessa serafer hör till Gabriels, den Klara Morgonstjärnans personliga stab. De genomkorsar lokaluniversumet för att samla information från världarna till hans vägledning vid rådsmötena i Nebadon. De är informationsinsamlingskåren bland de mäktiga härskarorna som leds av Gabriel i hans egenskap av Mästarsonens viceregent. Dessa serafer är inte direkt knutna till vare sig systemen eller konstellationerna, och informationen från dem strömmar in direkt till Salvington längs en obruten, direkt och oavhängig strömkrets.

39:2.4

Informationsinsamlingskårerna i de olika lokaluniverserna kan kommunicera med varandra och gör det, men endast inom ett givet superuniversum. Det finns en olikhet i energin som effektivt skiljer de olika superstyrelsernas angelägenheter och åtgärder från varandra. Ett superuniversum kan vanligen kommunicera med ett annat superuniversum endast genom åtgärder och inrättningar i Paradisets informationscentral.

39:2.5

2. Barmhärtighetens röst. Barmhärtighet är grundtonen i serafernas tjänst och änglarnas omvårdnad. Det är därför naturligt att det finns en änglakår som på ett speciellt sätt ger uttryck åt barmhärtighet. Dessa serafer är verkliga barmhärtighetsomvårdare i lokaluniverserna. De är inspirerade ledare som främjar människors och änglars högre impulser och heligare känslor. Ledarna för dessa legioner är nu alltid fulländade serafer som också har graduerats som ödesväktare för de dödliga; dvs. varje änglapar har lett åtminstone en själ med ursprung i djurriket under det köttsliga livet samt därefter gått igenom kretsarna i Serafington och upptagits i de Fulländade Serafernas Kår.

39:2.6

3. Andekoordinatorer. Den tredje gruppen av högre serafer har sin bas i Salvington men verkar i lokaluniversumet varhelst de kan vara till nytta. Fastän deras uppgifter är väsentligen andliga och därför ligger bortom vad det mänskliga sinnet egentligen kan förstå, förstår ni er kanske på något av deras verksamhet till förmån för de dödliga om det förklaras att dessa änglar är anförtrodda uppgiften att förbereda de uppstigna som vistas i Salvington för deras sista övergång i lokaluniversumet—från den högsta morontianivån till ställningen som nyfödda andevarelser. Så som sinnesplanerarna i morontiavärldarna hjälper de överlevande varelserna att anpassa sig till och effektivt ta i bruk de möjligheter som morontiasinnet erbjuder, så instruerar dessa serafer de morontiagraduerade i Salvington beträffande de nyligen uppnådda möjligheter som ligger i andesinnet. De tjänar de uppstigna dödliga även på många andra sätt.

39:2.7

4. Biträdande lärare. De biträdande lärarna är medhjälpare och medarbetare till sina serafkollegor, undervisningsrådgivarna. De är också individuellt knutna till de omfattande utbildningsprojekten i lokaluniversumet, i synnerhet till det sjufaldiga träningsprogrammet som fungerar i lokalsystemens mansoniavärldar. En storartad kår av denna serafklass verkar på Urantia för att fostra och främja sanning och rättfärdighet.

39:2.8

5. Transportörerna. Alla grupper av omvårdande andar har sin transportkår som ägnar sig åt verksamheten att transportera de personligheter som inte själva kan färdas från en sfär till en annan. Den femte gruppen bland de högre seraferna har sitt högkvarter i Salvington och tjänar som rymdfarare till och från högkvarteret i lokaluniversumet. Liksom inom andra underavdelningar bland de högre seraferna skapades en del sådana de är medan andra har stigit upp från de lägre eller mindre begåvade grupperna.

39:2.9

Serafernas ”energiomfång” är helt tillräckligt för vad som fordras inom lokaluniversumet och även inom superuniversumet, men de skulle aldrig kunna utstå energikraven förenade med en så lång resa som den från Uversa till Havona. En sådan uttröttande resa fordrar speciella krafter av en första gradens sekonaf med transportförmåga. Transportörerna tar in energi för flygningen under resan och återhämtar sin personliga styrka vid resans slut.

39:2.10

Inte heller i Salvington har de dödliga personliga transitgestalter. De uppstigande måste lita till seraftransport för att färdas vidare från en värld till en annan ända tills den sista sömnens vila på den innersta kretsen i Havona och uppvaknandet till evigheten i Paradiset är över. Efter detta är ni inte beroende av änglar för transport från ett universum till ett annat.

39:2.11

Förloppet vid serafomslutningen är inte olikt upplevelsen av döden eller sömnen, utom att det finns ett automatiskt tidselement i färdslummern. Du är medvetet omedveten under den serafiska vilan. Men Tankeriktaren är helt och fullt medveten, i själva verket ovanligt effektiv eftersom du inte kan avvisa, motstå eller annars hindra dess skapande och omformande arbete.

39:2.12

När du är serafomsluten faller du i sömn för en bestämd tid och vaknar upp i angivet ögonblick. En resas längd under övergångssömn är utan betydelse. Du är inte direkt medveten om tidens gång. Det är som om du föll i sömn i ett fortskaffningsmedel i en stad och efter att ha vilat fridfullt slumrande hela natten vaknade upp i en annan avlägsen metropol. Du reste medan du slumrade. Och på samma sätt flyger du genom rymden, serafomsluten, medan du vilar—sover. Övergångssömnen åstadkoms av förbindelsen mellan Riktarna och seraftransportörerna.

39:2.13

Änglarna kan inte transportera förbränningskroppar—kött och blod—sådana som ni nu har, men de kan transportera alla andra, från de lägsta morontia- till de högre andekropparna. De fungerar inte i samband med den naturliga döden. När du avslutar ditt jordiska livsskede förblir din kropp på denna planet. Din Tankeriktare fortskrider till Faderns hägn, och dessa änglar berörs inte direkt av det senare sammanfogandet på nytt av din personlighet i den mansoniavärld där du identifieras. Där är din nya kropp en morontiagestalt, en som kan serafomslutas. Du ”sår en dödlig kropp” i graven; du ”skördar en morontiagestalt” i mansoniavärldarna.

39:2.14

6. Upptecknarna. Dessa personligheter sysslar speciellt med mottagandet, registrerandet och vidarebefordrandet av uppgifterna från Salvington och dess associerade världar. De tjänar också som speciella upptecknare för bofasta grupper av superuniversum- och högre personligheter samt som funktionärer vid domstolarna i Salvington och som sekreterare för dessas ordförande.

39:2.15

Informationsutsändarna—mottagarna och avsändarna—är en specialiserad underavdelning till de serafiska upptecknarna, och de ägnar sig åt att avsända uppgifter och sprida väsentlig information. Deras arbete är högt klassat och så mångdubbelt kopplat till strömkretsarna att 144.000 meddelanden samtidigt kan färdas längs samma energilinjer. De tillämpar de supernafiska ledande upptecknarnas högre ideografiska teknik och upprätthåller med dessa gemensamma symboler ömsesidig kontakt med både informationskoordinatorerna bland tredje gradens supernafer och med de förhärligade informationskoordinatorerna från de Fullbordade Serafernas Kår.

39:2.16

Den högre klassens serafiska upptecknare får sålunda till stånd en nära förbindelse med informationsinsamlingskåren i sin egen klass och med alla underordnade upptecknare, medan informationsutsändningarna gör det möjligt för dem att stå i ständig förbindelse med de högre upptecknarna i superuniversumet och genom denna kanal med upptecknarna i Havona och kunskapens väktare i Paradiset. Många av den högre klassens upptecknare är serafer som har stigit upp från liknande uppgifter i lägre delar av universumet.

39:2.17

7. Reserverna. Omfattande reserver av alla typer av högre serafer hålls i Salvington, och de är ögonblickligen tillgängliga för att sändas till de mest avlägsna världar i Nebadon enligt rekvisition av uppdragsledarna eller på anhållan av universumets administratörer. Reserverna av högre serafer står även till tjänst med budbärarmedhjälpare på anmodan av ledaren för de Lysande Aftonstjärnorna som är anförtrodd omsorgen om och avsändandet av alla personliga meddelanden. Ett lokaluniversum är fullt utrustat med tillräckliga medel för kommunikation mellan olika delar, men det finns alltid resterande budskap som måste överföras av personliga budbärare.

39:2.18

Basreserverna för hela lokaluniversumet är förlagda till serafvärldarna i Salvington. Denna kår inkluderar alla typer av alla änglagrupper.


◄ 39:1
 
39:3 ►