◄ 39:2
Kapitel 39
39:4 ►

De serafiska skarorna

3. Övervakande serafer

39:3.1

Denna mångsidiga klass av universumets änglar är förordnad till tjänst uteslutande i konstellationerna. Dessa dugliga omvårdare har sitt högkvarter i konstellationernas huvudstäder men verkar överallt i Nebadon till förmån för de riken som de har förordnats till.

39:3.2

1. Övervakande assistenter. Den första klassen bland de övervakande seraferna är förordnad till Konstellationsfädernas kollektiva arbete, och de är de Allra Högstas ständigt effektiva medhjälpare. Dessa serafer är i första hand sysselsatta med förenandet och stabiliserandet av en hel konstellation.

39:3.3

2. Lagens förhandsberäknare. Rättvisans intellektuella grund är lagen, och i ett lokaluniversum har lagen sitt ursprung i konstellationernas lagstiftande församlingar. Dessa rådplägande organ kodifierar och kungör formellt de grundläggande lagarna i Nebadon, lagar som är avsedda att tillåta största möjliga koordinering av en hel konstellation i överensstämmelse med den fasta principen om icke-inblandning i personliga varelsers fria vilja inom moralens område. De övervakande seraferna i andra klassen har som uppgift att för konstellationens lagstiftare göra en förhandsberäkning om hur en föreslagen lagstiftningsåtgärd skulle påverka livet för varelser med fri vilja. De är väl kvalificerade för denna tjänst tack vare sin långa erfarenhet i lokalsystemen och i de bebodda världarna. Dessa serafer strävar inte efter några speciella förmåner för den ena eller andra gruppen, men de framträder inför de himmelska lagstiftarna för att tala för dem som inte kan vara närvarande och tala för sig själva. Även den dödliga människan kan bidra till universumlagens utveckling, ty dessa serafer framför troget och fullständigt, inte nödvändigtvis människans övergående och medvetna önskningar, utan snarare den inre människans sanna längtan, den evolverande morontiasjälen hos den materiella dödliga i rymdens världar.

39:3.4

3. Sociala arkitekter. Från de enskilda planeterna upp genom de morontiella träningsvärldarna arbetar dessa serafer för att förbättra alla uppriktiga sociala kontakter och främja de skapade varelsernas sociala evolution i universumet. Dessa är änglar som strävar efter att frigöra alla förbindelser mellan intelligenta varelser från all konstgjordhet samtidigt som de försöker underlätta de ömsesidiga förbindelserna mellan viljevarelser på basis av verklig självförståelse och äkta ömsesidig uppskattning.

39:3.5

De sociala arkitekterna gör allt inom sitt område och sin makt för att föra samman lämpliga individer för att bilda effektiva och angenäma arbetsgrupper på jorden; och ibland har sådana grupper funnit sig återförenade i mansoniavärldarna för fortsatt fruktbringande tjänst. Dessa serafer uppnår inte alltid sina mål; inte alltid kan de föra samman dem som skulle bilda den mest idealiska gruppen för att uppnå ett givet ändamål eller utföra en viss uppgift; under sådana förhållanden måste de använda de bästa bland det material som står till förfogande.

39:3.6

Dessa änglar fortsätter sin verksamhet i mansoniavärldarna och de högre morontiavärldarna. De har omsorg om varje projekt som gäller framåtskridande i morontiavärldarna och som berör tre eller flera personer. När det gäller två varelser anses de fungera på basis av parbildning, ömsesidigt kompletterande av varandra eller partnerskap, men när tre eller flera grupperar sig för tjänst utgör de ett socialt problem och faller därför inom de sociala arkitekternas behörighetsområde. Dessa effektiva serafer är organiserade i sjuttio avdelningar i Edentia, och dessa avdelningar verkar i morontiaframåtskridandets sjuttio världar som kretsar runt högkvarterssfären.

39:3.7

4. Etiska sensibiliserare. Det är dessa serafers uppgift att fostra och främja tillväxten i de skapade varelsernas värdesättning av moralen i mellanpersonliga förhållanden, ty däri ligger fröet till och hemligheten med den fortgående och ändamålsenliga utvecklingen av samhället och förvaltningen, den mänskliga eller den övermänskliga. Dessa förbättrare av den etiska värdesättningen verkar varhelst och överallt där de kan stå till tjänst, som frivilliga rådgivare till planethärskarna och som utbyteslärare i systemens träningsvärldar. Ni kommer emellertid inte in under deras fullständiga ledning förrän ni når fram till broderskapsskolorna i Edentia, där de skärper er uppskattning av dessa samma broderskapets sanningar som ni just då så allvarligt utforskar genom den aktuala erfarenheten att leva tillsammans med univitatierna i Edentias sociala laboratorier, de sjuttio satelliterna kring huvudsfären i Norlatiadek.

39:3.8

5. Transportörerna. Den femte gruppen av övervakande serafer verkar som personlighetstransportörer, och för varelser till och från konstellationernas högkvarter. Under färden från en sfär till en annan är dessa transportserafer fullt medvetna om sin hastighet, sin riktning och sitt astronomiska läge. De färdas inte genom rymden som en livlös projektil. De kan passera nära varandra under rymdfärden utan minsta risk för kollision. De är fullt kapabla att variera färdhastigheten och att ändra flygriktningen, ja även att ändra bestämmelseorten om deras ledare så skulle instruera dem vid någon rymdkorsning av universumets strömkretsar för informationsinsamling.

39:3.9

Dessa färdpersonligheter är så organiserade att de samtidigt kan utnyttja alla tre universellt fördelade energilinjer, som var och en har en obehindrad rymdhastighet om 299.725 kilometer per sekund. Dessa transportörer kan sålunda lägga energins hastighet till styrkans hastighet tills de på sina långa resor uppnår en medelhastighet som varierar mellan 893.000 och 899.400 era kilometer per sekund er tid. Hastigheten påverkas av närbelägen materias massa och avstånd och av universumstyrkans kraft och riktning i närbelägna huvudströmkretsar. Det finns talrika typer av varelser liknande seraferna, som kan färdas genom rymden och som även kan transportera andra på rätt sätt förberedda varelser.

39:3.10

6. Upptecknarna. Den sjätte klassen av övervakande serafer verkar som speciella upptecknare av konstellationsangelägenheter. En stor och effektiv kår fungerar i Edentia, högkvarteret i konstellationen Norlatiadek, till vilket ert system och er planet hör.

39:3.11

7. Reserverna. Allmänna reserver av övervakande serafer är förlagda till konstellationernas högkvarter. Dess änglareservister är på intet sätt sysslolösa; många tjänar som budbärarmedhjälpare till konstellationens härskare; andra är knutna till reserverna av oförordnade Vorondadekar i Salvington; vidare kan andra vara knutna till Vorondadeksöner på specialuppdrag, såsom till Vorondadekobservatören, och ibland till den Högste regenten, på Urantia.


◄ 39:2
 
39:4 ►