◄ Kapitel 54
  Del 2 ▲
Kapitel 56 ►
Kapitel 55

Ljusets och livets sfärer

Morontiatemplet  •  Död och omvandling  •  De gyllene tidsåldrarna  •  Administrativa omfördelningar  •  Den materiella utvecklingens höjdpunkt  •  Den enskilde dödlige  •  Det första eller planetariska stadiet  •  Det andra eller systemstadiet  •  Det tredje eller konstellationsstadiet  •  Det fjärde eller lokaluniversumets stadium  •  De mindre och större sektorernas stadier  •  Det sjunde eller superuniversumstadiet

LJUSETS och livets tidsålder är den slutliga evolutionära uppnåelsenivån i en värld i tid och rymd. Från den första tiden med primitiva människor har en sådan bebodd värld genomgått de successiva planetariska tidsåldrarna: tidsåldrarna före och efter Planetprinsen, tidsåldern efter Adam, tidsåldern efter Administratörsonen och tidsåldern efter Gåvosonen. Och därefter görs en sådan värld redo för den kulminerande evolutionära uppnåelsenivån, den etablerade ställningen i ljus och liv, genom den omvårdnad som de på varandra följande planetariska missionerna av Treenighetens Undervisande Söner innebär med sina ständigt vidgade uppenbarelser av gudomlig sanning och kosmisk visdom. I dessa strävanden har de Undervisande Sönerna alltid hjälp av de Lysande Aftonstjärnorna, och ibland av Melkisedekarna, för att etablera den sista planetariska tidsåldern.

55:0.2

Detta skede av ljus och liv, som öppnas av de Undervisande Sönerna vid avslutandet av deras sista planetariska mission, fortgår på obestämd tid i de bebodda världarna. Varje framåtskridande stadium inom den etablerade statusen kan av Administratörsönernas juridiska åtgärder åtskiljas till en följd av domperioder; men alla dessa juridiska åtgärder är rent tekniska och ändrar på intet sätt de planetariska händelsernas gång.

55:0.3

Endast de planeter som får sin tillvaro i superuniversumets huvudströmkretsar garanteras en fortgående existens, men så vitt vi vet är dessa världar som är etablerade i ljus och liv bestämda att bestå utigenom de eviga tidsåldrarna i all framtid.

55:0.4

Det finns sju stadier i utvecklingen av ljusets och livets tidsskede i en evolutionär värld, och i detta sammanhang bör man notera att de med Anden fusionerande dödligas världar utvecklas längs samma linjer som de världar som hör till den serie där fusionen sker med Riktaren. Dessa sju stadier av ljus och liv är:

55:0.5

1. Det första eller planetariska stadiet.

55:0.6

2. Det andra eller systemstadiet.

55:0.7

3. Det tredje eller konstellationsstadiet.

55:0.8

4. Det fjärde eller lokaluniversumets stadium.

55:0.9

5. Det femte eller den mindre sektorns stadium.

55:0.10

6. Det sjätte eller den större sektorns stadium.

55:0.11

7. Det sjunde eller superuniversumstadiet.

55:0.12

I slutet av denna berättelse beskrivs dessa stadier av framskridande utveckling enligt deras förhållande till universumets organisation, men de planetariska värdena i varje stadium kan uppnås av varje värld helt oberoende av andra världars utveckling eller av universumadministrationens överplanetariska nivåer.


 
 
55:1 ►
Urantiaboken