◄ Kapitel 43
  Del 2 ▲
Kapitel 45 ►
Kapitel 44

De himmelska artisanerna

De himmelska musikerna  •  De himmelska återgivarna  •  De gudomliga byggarna  •  Tankeupptecknarna  •  Energibehandlarna  •  Formgivarna och utsmyckarna  •  Harmoniarbetarna  •  De dödligas strävan och morontiaframgångar

BLAND goodwillkolonierna i högkvartersvärldarna i universumet och dess olika delar finner man den unika klass av olikartade personligheter som kallas de himmelska artisanerna. Dessa varelser är morontiarikenas och de lägre anderikenas mästerliga konstnärer och artisaner. De är andar och semiandar sysselsatta med morontiautsmyckning och andligt förskönande. Dessa artisaner är utspridda över hela storuniversum—de finns i högkvartersvärldarna i superuniverserna, lokaluniverserna, konstellationerna och systemen samt på alla sfärer som har etablerats i ljus och liv; men deras huvudsakliga verksamhetsområde är i konstellationerna och i synnerhet i de sjuhundra sjuttio världar som omger varje högkvarterssfär.

44:0.2

Fastän deras arbete kan vara nästan ofattbart för det materiella sinnet är det viktigt att förstå att morontia- och andevärldarna inte saknar egna former av ädel konst och överjordisk kultur.

44:0.3

De himmelska artisanerna har inte skapats som sådana; de är en utvald och rekryterad kår av varelser som består av vissa lärarpersonligheter födda i centraluniversumet och av deras volontärelever och som har utvalts bland de uppstigande dödliga och talrika andra himmelska grupper. Den ursprungliga lärarkåren bestående av dessa artisaner förordnades en gång av den Oändlige Anden i samverkan med de Sju Härskarandarna och bestod av sjutusen instruktörer från Havona, ett tusen till var och en av de sju divisionerna av artisaner. Börjande med denna kärntrupp har detta briljanta organ av skickliga arbetare för ande- och morontiauppgifter utvecklat sig under tidernas förlopp.

44:0.4

Vilken morontiapersonlighet eller vilket andeväsen som helst kan vinna inträde i de himmelska artisanernas kår; dvs. varje varelse vars rang ligger under de medfött gudomliga Sönerna. Guds uppstigande söner från de evolutionära sfärerna kan efter sin ankomst till morontiavärldarna söka inträde till artisankåren, och om de är tillräckligt begåvade kan de välja en sådan levnadsbana för en längre eller kortare period. Men ingen kan ansluta sig till de himmelska artisanerna för mindre än en tusenårsperiod, ett tusen år enligt superuniversumtid.

44:0.5

Alla himmelska artisaner registreras i superuniversernas högkvarter men leds av morontiaövervakarna i lokaluniversernas huvudstäder. De förordnas till någon av följande sju större aktivitetsgrupper av morontiaövervakarnas centrala kår som verkar i varje lokaluniversums högkvartersvärld:

44:0.6

1. Himmelska musiker.

44:0.7

2. Himmelska återgivare.

44:0.8

3. Gudomliga byggare.

44:0.9

4. Tankeupptecknare.

44:0.10

5. Energibehandlare.

44:0.11

6. Formgivare och utsmyckare.

44:0.12

7. Harmoniarbetare.

44:0.13

De ursprungliga lärarna i dessa sju grupper härstammade alla från de fulländade världarna i Havona, och i Havona finns mönstren, mönsterstudierna för alla faser och former av andekonstnärlig verksamhet. Fastän det är en jättelik uppgift att försöka överföra dessa konstformer från Havona till världarna i rymden har de himmelska artisanerna förbättrat sin teknik och sitt utförande för varje tidsålder. Som vid alla andra faser i uppstigningsskedet fordras det att de som är mest avancerade på något område ständigt delar med sig av sin överlägsnare kunskap och skicklighet till sina sämre lottade kamrater.

44:0.14

I mansoniavärldarna får ni för första gången se en skymt av dessa transplanterade konstformer, och deras skönhet och er uppskattning av denna skönhet ökar och blir klarare ända tills ni står i andehallarna i Salvington och beskådar dessa inspirerande mästerverk gjorda av anderikenas himmelska artister.

44:0.15

Alla dessa aktiviteter i morontia- och andevärldarna är verkliga. För andevarelser är andevärlden verklighet. För oss är den materiella verkligheten mera overklig. De högre formerna av andar går utan hinder genom vanlig materia. Höga andar reagerar inte för någonting materiellt, med undantag för vissa grundenergier. För materiella varelser är andevärlden mer eller mindre overklig; för andevarelser är den materiella världen nästan helt overklig, endast en skugga av anderealiteternas substans.

44:0.16

Enbart med andesynen kan jag inte förnimma den byggnad där denna berättelse översätts och upptecknas. En Gudomlig Rådgivare från Uversa som råkar stå vid min sida uppfattar ännu mindre av dessa rent materiella skapelser. Vi uppfattar hur dessa materiella strukturer ser ut för er genom att betrakta en andemotsvarighet som våra åtföljande energitransformerare presenterar för vårt sinne. Denna materiella byggnad är egentligen inte verklig för mig, en andevarelse, men den är naturligtvis mycket verklig och mycket användbar för materiella dödliga.

44:0.17

Det finns vissa typer av varelser som har förmågan att urskilja vad som är verkligt både för varelserna i andevärlden och i de materiella världarna. Till denna klass hör de så kallade fjärde varelserna bland Havonaservitalerna och de fjärde varelserna bland medlarna. Änglarna i tid och rymd har också förmågan att urskilja både andevarelser och materiella varelser såsom även de uppstigande dödliga har efter frigörelsen från det köttsliga livet. Efter att ha nått de högre andliga nivåerna kan de uppstigande känna igen materiella, morontiella och andliga realiteter.

44:0.18

Här med mig finns också en Mäktig Budbärare från Uversa, en uppstigen med Riktaren fusionerad före detta dödlig, och han ser er sådana som ni är, och samtidigt ser han den Ensamma Budbäraren, supernafen och andra himmelska varelser som är närvarande. Aldrig under er långa uppstigning förlorar ni förmågan att känna igen era förbindelser från tidigare existenser. Alltid medan ni stiger upp längs livets stege inåt bibehåller ni förmågan att känna igen och umgås med medvarelserna från era tidigare och lägre erfarenhetsnivåer. Varje ny omvandling eller uppståndelse för in ytterligare en grupp av andevarelser i ert synfält utan att på minsta sätt frånta er förmågan att känna igen era vänner och bekanta från tidigare tillstånd.

44:0.19

Allt detta görs möjligt i upplevelsen hos de uppstigande dödliga av den inre Tankeriktarens verksamhet. Genom att Tankeriktarna bevarar kopiorna av erfarenheterna från hela ert liv kan ni vara förvissade om att aldrig förlora någon sann egenskap som ni en gång hade; och dessa Riktare gör hela färden med er, som en del av er, i verkligheten som ni.

44:0.20

Men jag har föga hopp om att för det materiella sinnet kunna beskriva de himmelska artisanernas arbete. Jag är tvungen att ständigt förvanska tanken och förvränga språket i ett försök att för det dödliga sinnet öppna verkligheten i dessa morontiahandlingar och närapå andefenomen. Ert förstånd kan inte fatta och ert språk är otillräckligt för att beskriva dessa semiandeaktiviteters betydelse, värde och inbördes förhållanden. Jag påbörjar detta försök att upplysa människosinnet om dessa realiteter fullt medveten om hur ytterst omöjligt det är för mig att vara särskilt framgångsrik i detta företag.

44:0.21

Jag kan endast försöka skissera en grov parallell mellan de dödligas materiella aktiviteter och de himmelska artisanernas mångahanda funktioner. Om människoraserna på Urantia vore mera avancerade inom konst och andra kulturella färdigheter kunde jag gå ett steg vidare i ett försök att rikta människosinnet från det materiella till det morontiella. Ungefär allt vad jag kan hoppas kunna åstadkomma är att inskärpa att dessa handlingar i morontia- och andevärldarna är verkliga.


 
 
44:1 ►
Urantiaboken