◄ 44:4
Kapitel 44
44:6 ►

De himmelska artisanerna

5. Energibehandlarna

44:5.1

Dessa intressanta och effektiva artisaner har att göra med varje slags energi: fysisk, sinnesmässig och andlig.

44:5.2

1. Den fysiska energins behandlare. Behandlarna av den fysiska energin tjänar under långa tider hos styrkeledarna och är experter på att behandla och kontrollera många faser av fysisk energi. De förstår sig på de tre grundströmmarna och de trettio underordnade energiformerna i superuniverserna. Dessa varelser är till omätbar hjälp för Morontiastyrkans Övervakare i övergångsvärldarna. De är ihärdiga utforskare av Paradisets kosmiska projektioner.

44:5.3

2. Sinnesenergins behandlare. Dessa är experter på kommunikation mellan morontiavarelser och andra typer av förståndsvarelser. Denna form av kommunikation mellan dödliga existerar praktiskt taget inte på Urantia. De är specialister som främjar förmågan hos de uppstigande morontiavarelserna att kommunicera med varandra, och deras arbete omfattar talrika enastående äventyr i intellektförbindelse vilka ligger långt bortom min förmåga att åskådliggöra för det materiella sinnet. Dessa artisaner är ivriga utforskare av den Oändlige Andens sinnesströmmar.

44:5.4

3. Den andliga energins behandlare. Behandlarna av andlig energi är en spännande grupp. Den andliga energin fungerar enligt bestämda lagar, just så som den fysiska energin. Det betyder att ett studium av andekraften leder till hållbara slutsatser och att den kan behandlas exakt liksom man kan de fysiska energierna. Det finns precis lika säkra och tillförlitliga lagar i andevärlden som de som råder i de materiella världarna. Under de senaste miljoner åren har många förbättrade förfaranden för intagandet av andlig energi åstadkommits av dessa utforskare av den Evige Sonens grundlagar som styr tillämpningen av andeenergin i förhållande till morontia- och andra klasser av himmelska varelser överallt i universerna.

44:5.5

4. Sammansättningsbehandlarna. Detta är en äventyrlig grupp av vältränade varelser som ägnar sig åt den funktionella associationen mellan de tre ursprungliga faserna av gudomlig energi manifesterade överallt i universerna som fysiska, sinnesmässiga och andliga energier. De är skarpsinniga personligheter som i verkligheten försöker upptäcka Gud den Supremes universumnärvaro, ty i denna Gudomspersonlighet måste det erfarenhetsmässiga förenandet av all gudomlighet i storuniversum ske. I viss utsträckning har dessa artisaner under senare tider haft någon mån av framgång.

44:5.6

5. Transportrådgivarna. Denna kår av tekniska rådgivare till transportseraferna är synnerligen framstående i att i samverkan med stjärnforskarna utarbeta rutter och i övrigt assistera transportcheferna i rymdens världar. De är sfärernas trafikövervakare och de finns på alla bebodda planeter. Urantia betjänas av en kår om sjuttio transportrådgivare.

44:5.7

6. Förbindelseexperterna. Urantia betjänas likaså av tolv tekniker för interplanetariska och interuniversella förbindelser. Dessa varelser med lång erfarenhet är experter när det gäller kunskapen om lagarna för utsändningar och störningar tillämpade på kommunikationen mellan de olika rikena. Denna kår befattar sig med alla andra former av rymdmeddelanden än de som Gravitationsbudbärarna och de Ensamma Budbärarna framför. På Urantia måste mycket av deras arbete ske över ärkeänglarnas strömkrets.

44:5.8

7. Vilolärarna. Gudomlig vila är förenad med förfarandet för intagning av andlig energi. Morontia- och andeenergin måste fyllas på alldeles lika bestämt som den fysiska energin, men inte av samma orsaker. Jag är nödtvungen att använda grova illustrationer i mina försök att upplysa er; i varje fall måste vi från andevärlden från tid till annan upphöra med våra vanliga aktiviteter och bege oss till lämpliga mötesplatser där vi går in i den gudomliga vilan och sålunda återställer våra sinande energier.

44:5.9

Ni får era första lektioner om dessa saker när ni har nått mansoniavärldarna efter att ni blivit morontiavarelser och börjat få erfarenhet av de förfaranden som används vid andeärenden. Ni har vetskap om den innersta kretsen i Havona och om att pilgrimerna från rymden, sedan de genomkorsat de föregående kretsarna, måste föras in i Paradisets långa och vederkvickande vila. Detta är inte endast ett tekniskt krav för överföringen från livsskedet i tiden till tjänsten i evigheten, utan det är också en nödvändighet, en form av vila som fordras för att ersätta de energiförluster som åtföljer uppstigningserfarenhetens sista steg och för att lagra reserver av andestyrka för nästa skede i den ändlösa karriären.

44:5.10

Dessa energibehandlare fungerar också på hundratals andra sätt, alltför talrika för att katalogiseras, såsom att rådgöra med serafer, keruber och sanober beträffande de effektivaste sätten för intagning av energi och om hur man upprätthåller den gynnsammaste balansen av olikriktade krafter mellan de aktiva keruberna och de passiva sanoberna. På många andra sätt är dessa experter till hjälp för morontia- och andevarelser i deras försök att förstå den gudomliga vilan, som är så väsentlig för det effektiva utnyttjandet av grundenergierna i rymden.


◄ 44:4
 
44:6 ►