◄ 43:4
Kapitel 43
43:6 ►

Konstellationerna

5. Edentiafäderna sedan Lucifers uppror

43:5.1

Rotationen mellan de Högsta på Edentia upphörde vid tiden för Lucifers uppror. Vi har nu samma härskare som befann sig i tjänst på den tiden. Vi sluter oss till att något byte av dessa härskare inte kommer att ske förrän Lucifer och hans kompanjoner har blivit slutligt undanskaffade.

43:5.2

Konstellationens styrelse har emellertid utvidgats så att den omfattar tolv Söner av Vorondadekarnas klass. Dessa tolv är följande:

43:5.3

1. Konstellationsfadern. Den nuvarande Högste härskaren i Norlatiadek är nummer 617.318 i Vorondadekarnas serie i Nebadon. Han tjänade i många konstellationer i vårt lokaluniversum innan han tog sig an sina plikter på Edentia.

43:5.4

2. Den äldre Högste medarbetaren.

43:5.5

3. Den yngre Högste medarbetaren.

43:5.6

4. Den Högste rådgivaren, Mikaels personliga representant sedan han har uppnått ställningen som Mästarson.

43:5.7

5. Den Högste verkställaren, Gabriels personliga representant stationerad på Edentia allt sedan Lucifers uppror.

43:5.8

6. Den Högste ledaren för de planetariska observatörerna, ledaren för Vorondadekobservatörerna som är stationerade i de isolerade världarna i Satania.

43:5.9

7. Den Högste skiljedomaren, Vorondadeksonen som har ombetrotts uppgiften att reglera alla svårigheter som är en följd av upproret inom konstellationen.

43:5.10

8. Den Högste nödfallsadministratören, Vorondadeksonen som har i uppgift att anpassa nödfallsbestämmelserna, utfärdade av den lagstiftande församlingen i Norlatiadek, till de av upproret isolerade världarna i Satania.

43:5.11

9. Den Högste medlaren, Vorondadeksonen som har förordnats att harmonisera de speciella av utgivningen förorsakade regleringarna på Urantia med konstellationens rutinadministration. Förekomsten av vissa ärkeängla-aktiviteter och talrika andra former av oregelbunden omvårdnadsverksamhet på Urantia, samt de Lysande Aftonstjärnornas speciella aktiviteter i Jerusem gör denne Sons verksamhet nödvändig.

43:5.12

10. Den Högste domaradvokaten, ordföranden för nödfallsdomstolen som ägnar sig åt att reglera de speciella problem i Norlatiadek som kommer sig av förvirringen till följd av upproret i Satania.

43:5.13

11. Den Högste förbindelseofficeren, Vorondadeksonen som har knutits till Edentias härskare men förordnats som speciell rådgivare hos Dagarnas Trogna beträffande det bästa sättet att följa vid skötseln av problem som hänför sig till uppror och de skapades illojalitet.

43:5.14

12. Den Högste ledaren, ordföranden för nödfallsrådet på Edentia. Alla personligheter som har förordnats till Norlatiadek på grund av omvälvningen i Satania bildar nödfallsrådet, och dess ordförande är en Vorondadekson med speciellt stor erfarenhet.

43:5.15

Häri ingår inte de talrika Vorondadekar, sändebud från konstellationerna i Nebadon och andra, som även är bosatta på Edentia.

43:5.16

Allt sedan Lucifers uppror har Edentiafäderna haft en speciell omsorg om Urantia och de andra isolerade världarna i Satania. Långt tillbaka i tiden insåg profeten Konstellationsfädernas styrande hand i nationernas angelägenheter. ”När den Högste fördelade till nationerna deras arvslott, när han åtskiljde Adams söner, då utstakade han gränserna för folken.”

43:5.17

Varje värld som har isolerats eller försatts i karantän har en Vorondadekson som observatör. Han deltar inte i den planetariska administrationen utom då han beordras av Konstellationsfadern att intervenera i nationernas angelägenheter. I själva verket är det just denne Högste observatör som ”råder över människors riken”. Urantia är en av Norlatiadeks isolerade världar, och en Vorondadekobservatör har varit stationerad på planeten allt sedan Caligastias förräderi. När Makiventa Melkisedek verkade i semimateriell gestalt på Urantia visade han respektfull vördnad för den Högste observatören som då var i tjänst, ty det är skrivet: ”Och Melkisedek, konungen i Salem, var präst åt den Högste”. Melkisedek uppenbarade denne Högste observatörs förhållanden för Abraham när han sade: ”Och välsignad vare den Högste, som har givit dina fiender i din hand”.


◄ 43:4
 
43:6 ►