◄ 37:4
Kapitel 37
37:6 ►

Lokaluniversumets personligheter

5. Höga Kommissionärer

37:5.1

De Höga Kommissionärerna är med Anden fusionerade uppstigna dödliga; de är inte fusionerade med Riktaren. Ni förstår er ganska väl på uppstigningsskedet i universum för en dödlig kandidat för fusion med Riktaren, vilket är den höga bestämmelse som alla dödliga på Urantia har möjlighet till sedan Kristus Mikaels utgivning. Men detta är inte den uteslutande bestämmelsen för alla dödliga i världar som er under tidsåldrarna före utgivningen, och det finns en annan typ av värld vars invånare aldrig stadigvarande bebos av Tankeriktare. Dessa dödliga förenas aldrig i ett bestående förbund med Mysterieledsagaren som har utgivits från Paradiset; icke desto mindre bebos de tillfälligt av Riktare som tjänar som guider och mönster under det köttsliga livsskedet. Under denna temporära vistelse omhuldar de evolutionen av en odödlig själ precis så som i fråga om de varelser med vilka de önskar bli fusionerade; men när den dödligas liv är slut tar de för evigt farväl av dessa skapade varelser som de temporärt var associerade med.

37:5.2

Överlevande själar av denna klass uppnår odödlighet genom evig fusion med ett individualiserat fragment av anden som härstammar från lokaluniversumets Moderande. De är ingen talrik grupp, åtminstone inte i Nebadon. I mansoniavärldarna möter ni dessa med Anden fusionerade dödliga och umgås med dem, då de stiger upp längs vägen till Paradiset med er så långt som till Salvington, där de stannar. En del av dem kan senare stiga upp till högre universumnivåer, men majoriteten förblir alltid i tjänst i lokaluniversumet; som klass är de inte bestämda att uppnå Paradiset.

37:5.3

Då de inte är fusionerade med Riktaren blir de aldrig finaliter, men de blir slutligen upptagna i Fulländningens Kår i lokaluniversumet. De har i anden åtlytt Faderns befallning ”Var fulländade”.

37:5.4

Sedan de har upptagits i Fulländningens Kår i Nebadon kan de med Anden fusionerade uppstigna ta emot uppdrag som Universummedhjälpare, vilket är en av de vägar som är öppna för dem för fortsatt erfarenhetsmässig tillväxt. På så sätt blir de kandidater för uppdrag i den höga tjänsten att tolka de evolverande skapade varelsernas synpunkter i de materiella världarna för de himmelska myndigheterna i lokaluniversumet.

37:5.5

De Höga Kommissionärerna börjar sin tjänst på planeterna som raskommissionärer. I denna egenskap tolkar de synpunkterna och beskriver behoven hos de olika människoraserna. De är supremt hängivna välgången för de dödliga raser vilkas talesmän de är, och de söker ständigt att för dem utverka barmhärtighet, rättvisa och opartisk behandling i alla förhållanden till andra folk. Raskommissionärerna fungerar i en ändlös rad av planetariska kriser och tjänar som det vältaliga uttrycket för hela grupper av kämpande dödliga.

37:5.6

Efter lång erfarenhet av att lösa problem i bebodda världar uppflyttas dessa raskommissionärer till högre nivåer av verksamhet och de når till slut ställningen som Höga Kommissionärer i lokaluniversumet. Vid senaste registrering antecknades något över en och en halv miljard av dessa Höga Kommissionärer i Nebadon. Dessa varelser är inte finaliter, men de är uppstigna varelser med lång erfarenhet, och de är mycket nyttiga för sin födelsevärld.

37:5.7

Vi finner utan undantag dessa kommissionärer vid alla domstolar, från de lägsta till de högsta. Inte så att de skulle delta i domstolsförhandlingarna, men de verkar som vänner vid domstolen och bistår de presiderande domarna med råd om de tidigare skedena, omgivningen och den inneboende naturen hos dem som domstolsförfarandet berör.

37:5.8

Höga Kommissionärer är knutna till de olika budbärarskarorna i rymden och alltid till de omvårdande andarna i tiden. Man träffar på dem i programmet för olika sammankomster i universum, och dessa samma kommissionärer som känner de dödliga så väl knyts alltid till de uppdrag som Guds Söner utför i rymdens världar.

37:5.9

När än opartiskhet och rättvisa kräver insikt om hur ett övervägt verksamhetsprogram eller förfarande skulle påverka de evolutionära raserna i tiden, finns dessa kommissionärer till hands för att presentera sina rekommendationer; de är alltid närvarande för att tala för dem som inte kan vara närvarande och tala för sig själva.

37:5.10

De med Anden fusionerade dödligas världar. Den åttonde gruppen om sju primära världar med tillhörande satelliter i Salvingtons krets hör uteslutande till de med Anden fusionerade dödliga i Nebadon. De uppstigna med Riktaren fusionerade dödliga har inte att göra med dessa världar, annat än att de har nöjet av många angenäma och fruktbara vistelser som gäster inbjudna av de med Anden fusionerade invånarna.

37:5.11

Om man bortser från de få som uppnår Uversa och Paradiset utgör dessa världar den permanenta boningsorten för de med Anden fusionerade överlevande. En sådan med avsikt planerad begränsning av de dödligas uppstigning är till fördel för lokaluniversumet, då det garanterar kvarhållandet av en permanent utvecklad befolkning vars växande erfarenhet fortsättningsvis höjer den framtida stabiliseringen och diversifieringen av lokaluniversumets administration. Dessa varelser uppnår kanske inte Paradiset, men de förskaffar sig en erfarenhetsmässig visdom i att handskas med problemen i Nebadon vilken helt överstiger allting som de uppstigna med tillfällig vistelse når upp till. Dessa överlevande själar är alltid lika enastående kombinationer av mänskligt och gudomligt, och de kan allt bättre förena synpunkterna från dessa två vitt skilda nivåer och presentera detta dubbla synsätt med ständigt fördjupad visdom.


◄ 37:4
 
37:6 ►