◄ 37:5
Kapitel 37
37:7 ►

Lokaluniversumets personligheter

6. Himmelska översynare

37:6.1

Nebadons utbildningssystem administreras gemensamt av Treenighetens Undervisande Söner och Melkisedekarnas lärarkår, men mycket av det arbete som gäller dess upprätthållande och utvecklande utförs av de Himmelska Översynarna. Dessa varelser utgör en rekryterad kår som omfattar alla slag av individer som är knutna till utbildnings- och träningsprogrammet för de uppstigande dödliga. Det finns över tre miljoner av dem i Nebadon, och de är alla frivilliga som genom erfarenhet har kvalificerat sig för att tjäna som utbildningsrådgivare i hela riket. Från sitt högkvarter i Melkisedekarnas världar i Salvington genomströvar de lokaluniversumet som inspektörer av undervisningsmetoderna i Nebadon vilka är avsedda att åstadkomma träning av sinnet och utbildning av anden hos de uppstigande varelserna.

37:6.2

Denna träning av sinnet och utbildning av anden försiggår med början i människornas födelsevärldar upp genom systemets mansoniavärldar och de andra framstegssfärerna associerade med Jerusem, i de sjuttio världar för social anpassning som är knutna till Edentia och på de fyrahundranittio sfärer för framsteg i anden vilka kretsar runt Salvington. I själva universumets högkvarter finns talrika skolor under Melkisedekarna, Universumsönernas högskolor, de serafiska universiteten samt de Undervisande Sönernas och Dagarnas Förenandes skolor. Alla möjliga föranstaltningar vidtas för att göra de olika personligheterna i universumet kvalificerade för allt mera avancerad tjänst och allt bättre funktion. Hela universumet är en enda vittomfattande skola.

37:6.3

De metoder som används i många av de högre skolorna ligger bortom människans uppfattning om konsten att lära ut sanning, men detta är grundtonen i hela utbildningssystemet: karaktär danad av upplyst erfarenhet. Lärarna tillhandahåller upplysningen; platsen i universumet och den uppstignas status erbjuder möjlighet till erfarenhet; det visa utnyttjandet av dessa två bygger upp karaktären.

37:6.4

Grundprincipen i Nebadons utbildningssystem är att anvisa dig en uppgift och därefter erbjuda dig möjlighet att få undervisning i den idealiska och gudomliga metoden att bäst utföra denna uppgift. Du får en bestämd uppgift att utföra, och samtidigt har du tillgång till lärare som är kvalificerade att instruera dig i den bästa metoden att utföra ditt uppdrag. Den gudomliga utbildningsplanen förverkligar ett nära samband mellan arbete och undervisning. Vi lär dig hur man bäst gör det som vi bjuder dig att göra.

37:6.5

Avsikten med all denna träning och erfarenhet är att förbereda er för tillträde till de högre och mera andliga utbildningssfärerna i superuniversumet. Framstegen inom en given värld är individuella, men övergången från en fas till en annan sker vanligen klassvis.

37:6.6

Framskridandet i evigheten innebär inte endast andlig utveckling. Intellektuell tillväxt är också en del av den universella utbildningen. Sinnets erfarenhet breddas i samma takt som den andliga horisonten vidgas. Sinnet och anden erbjuds likadana möjligheter till träning och avancemang. Men i all denna ypperliga träning av sinne och ande är ni för evigt fria från de handikapp som det köttsliga livet medför. Längre behöver ni inte verka som skiljedomare i de konfliktfyllda striderna mellan er andliga och er materiella natur som drar åt olika håll. Till sist kan ni glädja er åt den enade sporren i ett förhärligat sinne som för länge sedan har frigjorts från de primitiva animalistiska strävandena efter materiella ting.

37:6.7

Innan de flesta dödliga från Urantia lämnar universumet Nebadon erbjuds de tillfälle att för en längre eller kortare tid tjäna som medlemmar av de Himmelska Översynarnas kår i Nebadon.


◄ 37:5
 
37:7 ►