◄ 45:3
Kapitel 45
45:5 ►

Administrationen av lokalsystemet

4. De tjugofyra rådgivarna

45:4.1

I centrum av änglarnas sju bostadscirklar i Jerusem finns högkvarteret för det rådgivande organet för Urantia, de tjugofyra rådgivarna. Johannes Uppenbararen kallade dem de tjugofyra äldste: ”Och runt omkring tronen fanns tjugofyra andra troner, och på de tronerna satt tjugofyra äldste, klädda i vita kläder.” Tronen i mitten av denna grupp är den presiderande ärkeängelns domarsäte, tronen för uppståndelseuppropet av barmhärtighet och rättvisa, den enda i hela Satania. Detta domarsäte har alltid funnits i Jerusem, men de omgivande tjugofyra sätena placerades ut för endast ett tusen nio hundra år sedan, en kort tid efter det att Mikael hade upphöjts till full suveränitet i Nebadon. Dessa tjugofyra rådgivare är hans personliga representanter i Jerusem, och de har befogenhet att representera Härskarsonen i alla ärenden som gäller namnuppropen i Satania och i många andra faser av planen för de dödligas uppstigning i de isolerade världarna i systemet. De är representanter som har utvalts att verkställa Gabriels speciella direktiv och Mikaels ovanliga uppdrag.

45:4.2

Dessa tjugofyra rådgivare har rekryterats från de åtta raserna på Urantia, och de sista i denna grupp tillsattes vid tiden för Mikaels namnupprop till uppståndelse för ett tusen nio hundra år sedan. Detta rådgivande organ för Urantia består av följande medlemmar:

45:4.3

1. Onagar, mästarsinnet under tidsåldern före Planetprinsen; han ledde sina samtida i dyrkan av ”Andans Givare”.

45:4.4

2. Mansant, den store läraren under tidsåldern efter Planetprinsens ankomst till Urantia; han riktade sina samtida mot vördandet av ”Det Stora Ljuset”.

45:4.5

3. Onamonalonton, en i tiden långt avlägsen ledare för de röda människorna och den som ledde denna ras från att dyrka många gudar till att vörda ”Den Stora Anden”.

45:4.6

4. Orlandof, en av de blå människornas hövdingar och deras ledare då det gällde att erkänna ”Den Supreme Hövdingens” gudomlighet.

45:4.7

5. Porshunta, den utdöda orangefärgade rasens orakel och ledaren för sitt folk i dyrkandet av ”Den Store Läraren”.

45:4.8

6. Singlangton, den förste bland de gula människorna som lärde och ledde sitt folk att dyrka den ”Ena Sanningen” i stället för många. För tusentals år sedan visste de gula människorna att Gud är en.

45:4.9

7. Fantad, den som befriade de gröna människorna från mörkret och deras ledare i dyrkandet av ”Den Enda Källan till Livet”.

45:4.10

8. Orvonon, upplysaren av de indigofärgade raserna och deras ledare i tjänandet av ”Gudarnas Gud” en gång i tiden.

45:4.11

9. Adam, den misskrediterade men återupprättade planetariske fadern för Urantia, en av Guds Materiella Söner som förvisades till en bland de köttsliga dödliga, men som överlevde och senare på order av Mikael upphöjdes till denna position.

45:4.12

10. Eva, moder till den violetta rasen på Urantia; hon led straffet för sitt felande tillsammans med sin make men återupprättades också med honom och förordnades att tjäna med denna grupp av dödliga överlevande.

45:4.13

11. Enok, den förste bland de dödliga på Urantia som fusionerade med Tankeriktaren under sitt köttsliga liv som dödlig.

45:4.14

12. Mose, befriaren av en återstod av den i folkhavet drunknade violetta rasen och den som på nytt införde dyrkan av den Universelle Fadern under namnet ”Israels Gud”.

45:4.15

13. Elia, en överförd själ som hade haft lysande andlig framgång under tidsåldern efter den Materielle Sonens ankomst.

45:4.16

14. Makiventa Melkisedek, den ende Sonen i denna klass som utgav sig till människosläktena på Urantia. Fastän han fortfarande räknas som en Melkisedek har han blivit ”för evig tid de Högstas präst” och för evigt antagit uppdraget att tjäna som en uppstigande dödlig, efter att ha vistats på Urantia i en dödligs köttsliga gestalt i Salem under Abrahams dagar. Denne Melkisedek har nyligen utnämnts till Urantias ställföreträdande Planetprins med högkvarter i Jerusem och behörighet att handla i stället för Mikael, som i själva verket är Planetprins för den värld där han i människogestalt upplevde sin sista utgivning. Trots detta övervakas Urantia fortfarande av på varandra följande och på planeten bosatta generalguvernörer, som är medlemmar av de tjugofyras råd.

45:4.17

15. Johannes Döparen, förelöparen för Mikaels mission på Urantia och i köttsligt avseende avlägsen kusin till Människosonen.

45:4.18

16. 1-2-3 den Första, ledaren för de lojala mellanvarelserna i tjänst hos Gabriel vid tiden för Caligastias bedrägeri, upphöjd till denna position av Mikael snart efter att denne hade uppnått ovillkorlig suveränitet.

45:4.19

Dessa utvalda personligheter är på anmodan av Gabriel tills vidare undantagna från uppstigningsregimen, och vi har ingen aning om hur länge de kan tänkas tjäna i denna bemärkelse.

45:4.20

Sätena nummer 17, 18, 19 och 20 är inte permanent besatta. De fylls temporärt enligt enhälligt samtycke av de sexton permanenta medlemmarna och hålls öppna för att senare anvisas till uppstigande dödliga från den nuvarande tidsåldern efter Sonens utgivning på Urantia.

45:4.21

Nummer 21, 22, 23 och 24 fylls likaså temporärt, medan de hålls i reserv för de stora lärarna från andra och senare tidsåldrar som otvivelaktigt kommer att följa på innevarande tidsålder. Administratörsönernas, de Undervisande Sönernas samt ljusets och livets tidsskeden kan emotses på Urantia, oberoende av gudomliga Söners oväntade besök, som kan inträffa eller utebli.


◄ 45:3
 
45:5 ►