◄ 37:1
Kapitel 37
37:3 ►

Lokaluniversumets personligheter

2. De Lysande Aftonstjärnorna

37:2.1

Dessa lysande varelser planerades av Melkisedekarna och gavs sedan tillvaro av Skaparsonen och den Skapande Anden. De tjänar i många olika bemärkelser men i huvudsak som förbindelseofficerare för Gabriel, den ledande verkställaren i lokaluniversumet. En eller flera av dessa varelser fungerar som hans representant i huvudstaden i varje konstellation och system i Nebadon.

37:2.2

Som ledande verkställare i Nebadon är Gabriel å tjänstens vägnar ordförande för eller observatör vid de flesta konklaver i Salvington, och så många som ett tusen av dessa sammanträder ofta samtidigt. De Lysande Aftonstjärnorna representerar Gabriel vid dessa tillfällen; han kan inte vara på två ställen samtidigt, och dessa superänglar kompenserar denna begränsning. De utför en motsvarande tjänst för den kår som består av Treenighetens Undervisande Söner.

37:2.3

Fastän Gabriel personligen är sysselsatt med administrativa uppgifter håller han genom de Lysande Aftonstjärnorna kontakt med alla andra faser av livet och angelägenheterna i universumet. De åtföljer honom alltid på hans planetariska färder och reser ofta som hans personliga representanter på speciella uppdrag till de enskilda planeterna. Under sådana uppdrag har de ibland blivit kända som ”Herrens änglar”. De färdas ofta till Uversa för att representera den Klara Morgonstjärnan vid Dagarnas Fornas domstolar och sammankomster, men de reser sällan bortom Orvontons gränser.

37:2.4

De Lysande Aftonstjärnorna är en unik tvådelad klass, av vilka en del har skapats till denna värdighet och andra har nått upp till tjänsten. Nebadonkåren av dessa superänglar uppgår nu till ett antal om 13.641. Det finns 4.832 med skapad värdighet, medan 8.809 är uppstigna andar som har nått upp till detta mål av upphöjd tjänst. Många av dessa uppstigna Aftonstjärnor började sin universumkarriär som serafer; andra har stigit upp från ouppenbarade nivåer av skapat varelseliv. Som ett mål att sträva efter är denna höga kår aldrig stängd för uppstigningskandidater så länge ett universum inte har etablerats i ljus och liv.

37:2.5

Båda typerna av Lysande Aftonstjärnor är med lätthet synliga för morontiapersonligheter och vissa slag av materiella varelser som är högre än de dödliga. De skapade varelserna i denna intressanta och mångkunniga klass besitter en andekraft som kan manifesteras oberoende av deras personliga närvaro.

37:2.6

Ledare för dessa superänglar är Gavalia, den förstfödde av denna klass i Nebadon. Allt sedan Kristus Mikaels återkomst från sin segerrika utgivning på Urantia har Gavalia varit förordnad till omvårdnaden av de uppstigna dödliga, och under de senaste nittonhundra urantiaåren har hans kompanjon Galantia haft sitt högkvarter i Jerusem, där han vistas ungefär hälften av sin tid. Galantia är den första av de uppstigna superänglarna som har uppnått denna höga ställning.

37:2.7

Det finns ingen organisering i grupper eller kompanier av Lysande Aftonstjärnor annat än deras sedvanliga association i par på många uppdrag. De förordnas inte i särskilt stor utsträckning till uppgifter som berör de dödligas uppstigningsskede, men när de kommissioneras därtill fungerar de aldrig ensamma. De arbetar alltid i par—den ena en skapad, den andra en uppstigen Aftonstjärna.

37:2.8

En av de höga plikterna för Aftonstjärnorna är att åtfölja Avonalgåvosönerna på deras planetariska uppdrag, på samma sätt som Gabriel åtföljde Mikael på hans utgivning på Urantia. De två superänglarna som ingår i följet är högt rankade personligheter på sådana uppdrag, och de tjänar som medkommendörer över ärkeänglarna och alla andra som har förordnats till dessa företag. Det är den äldre av dessa superänglakommendörer som vid den för Avonalgåvosonen betydelsefulla tidpunkten och tidsåldern ger honom uppmaningen: ”Sköt om din broders angelägenheter”.

37:2.9

Liknande par av dessa superänglar förordnas till Treenighetens Undervisande Söners planetariska kår som verkar för att etablera den efter utgivningen följande eller gryende andliga tidsåldern på en bebodd planet. På sådana uppdrag tjänar Aftonstjärnorna som förbindelsepersonligheter mellan de dödliga i världen och den Undervisande Sonens osynliga kår.

37:2.10

Aftonstjärnornas världar. Den sjätte gruppen om sju Salvingtonvärldar och deras tillhörande fyrtiotvå satelliter är anvisade till att administreras av de Lysande Aftonstjärnorna. De sju primära världarna leds av den skapade klassen bland dessa superänglar medan de tillhörande satelliterna administreras av uppstigna Aftonstjärnor.

37:2.11

De tre första världarnas satelliter är anvisade för de Undervisande Sönernas och Aftonstjärnornas skolor som ägnar sig åt andepersonligheterna i lokaluniversumet. De tre följande grupperna upptas av liknande gemensamma skolor som ägnar sig åt att träna de uppstigande dödliga. Den sjunde primärvärldens satelliter är reserverade för treeniga överläggningar mellan Undervisande Söner, Aftonstjärnor och finaliter. Under senare tider har dessa superänglar varit nära knutna till Finalitkårens arbete i lokaluniversumet, och de har länge varit associerade med de Undervisande Sönerna. Det finns en förbindelse av enorm styrka och betydelse mellan Aftonstjärnorna och de Gravitationsbudbärare som är knutna till finaliternas arbetsgrupper. Den sjunde världen själv är reserverad för de ouppenbarade ärenden som hänför sig till det framtida förhållande som kommer att råda mellan Undervisande Söner, finaliter och Aftonstjärnor sedan superuniversummanifestationen av Gud den Supremes personlighet har framträtt fullbordad.


◄ 37:1
 
37:3 ►