Huvudsida
 
Del II ►  
Del I

Centraluniversumet och superuniverserna

{ Kapitel  0   20  |  40  |  60  80  100  |  120  140  160  180 }

Förord

I. Gudom och gudomlighet

II. Gud

III. Det Första Ursprunget och Centret

IV. Universumverkligheten

V. Personlighetsrealiteter

VI. Energi och mönster

VII. Den Suprema Varelsen

VIII. Gud den Sjufaldige

IX. Gud den Ultimate

X. Gud den Absolute

XI. De Tre Absoluten

XII. Treenigheterna

Erkännande

Kapitel 1 - Den Universelle Fadern

1. Faderns namn

2. Guds verklighet

3. Gud är en universell ande

4. Guds mysterium

5. Den Universelle Faderns personlighet

6. Personligheten i universum

7. Det andliga värdet av personlighetsbegreppet

Kapitel 2 - Guds väsen

1. Guds infinitet

2. Faderns eviga fullkomlighet

3. Rättvisa och rättfärdighet

4. Den gudomliga nåden

5. Guds kärlek

6. Guds godhet

7. Gudomlig sanning och skönhet

Kapitel 3 - Guds egenskaper

1. Guds allestädesnärvaro

2. Guds infinita makt

3. Guds universella kunskap

4. Guds gränslöshet

5. Faderns högsta styre

6. Faderns överhöghet

Kapitel 4 - Guds förhållande till universum

1. Faderns attityd gentemot universum

2. Gud och naturen

3. Guds oföränderliga karaktär

4. Att förstå Gud

5. Oriktiga uppfattningar om Gud

Kapitel 5 - Guds förhållande till individen

1. Vägen till Gud

2. Guds närvaro

3. Sann dyrkan

4. Gud i religionen

5. Medvetandet om Gud

6. Personlighetens Gud

Kapitel 6 - Den Evige Sonen

1. Den Evige Sonens identitet

2. Den Evige Sonens väsen

3. Omvårdnad som uttryck för Faderns kärlek

4. Den Evige Sonens egenskaper

5. Begränsningar som gäller den Evige Sonen

6. Andesinnet

7. Den Evige Sonens personlighet

8. Förståelsen av den Evige Sonen

Kapitel 7 - Den Evige Sonens förhållande till universum

1. Andegravitationens strömkrets

2. Den Evige Sonens administration

3. Den Evige Sonens förhållande till individen

4. De gudomliga planerna för fulländning

5. Utgivningens ande

6. Gud Paradissöner

7. Den högsta uppenbarelsen av Fadern

Kapitel 8 - Den Oändlige Anden

1. Handlingens Gud

2. Den Oändlige Andens väsen

3. Andens förhållande till Fadern och Sonen

4. Den gudomliga omvårdnadens ande

5. Guds närvaro

6. Den Oändlige Andens personlighet

Kapitel 9 - Den Oändlige Andens förhållande till universum

1. Det Tredje Ursprungets och Centrets egenskaper

2. Den allestädesnärvarande Anden

3. Den universella behandlaren

4. Det absoluta sinnet

5. Sinnestilldelningen

6. Sinnesgravitationens strömkrets

7. Återspeglingen i universum

8. Den Oändlige Andens personligheter

toppen

Kapitel 10 - Paradistreenigheten

1. Det Första Ursprungets och Centrets självdistribution

2. Gudomens personalisering

3. Gudomens tre personer

4. Gudomens treenighetsförening

5. Treenighetens funktioner

6. Treenighetens Stationära Söner

7. Suprematetens övervakning

8. Treenigheten bortom det finita

Kapitel 11 - Den eviga Paradisön

1. Det gudomliga residenset

2. Den eviga öns beskaffenhet

3. Övre Paradiset

4. Perifera Paradiset

5. Nedre Paradiset

6. Rymdens andning

7. Paradisets rymdfunktioner

8. Paradisgravitationen

9. Det unika Paradiset

Kapitel 12 - Universernas universum

1. Totalauniversums rymdnivåer

2. Det Okvalificerade Absolutets domäner

3. Universell gravitation

4. Rymd och rörelse

5. Rymd och tid

6. Universell övervakning

7. Delen och helheten

8. Materia, sinne och ande

9. Personliga realiteter

Kapitel 13 - Paradisets heliga sfärer

1. Faderns sju heliga världar

2. Förhållandena mellan Faderns världar

3. Den Evige Sonens heliga världar

4. Den Oändlige Andens världar

Kapitel 14 - Det centrala och gudomliga universumet

1. Paradis-Havona-systemet

2. Havonas sammansättning

3. Världarna i Havona

4. Det Centrala Universumets skapade varelser

5. Livet i Havona

6. Syftet med det Centrala Universumet

Kapitel 15 - De sju superuniverserna

1. Superuniversernas rymdnivå

2. Organisationen av superuniverserna

3. Superuniverset Orvonton

4. Nebulosorna—universernas anfäder

5. Rymdkropparnas ursprung

6. Sfärerna i rymden

7. De arkitektoniska sfärerna

8. Kontroll och reglering av energi

9. Superuniversernas strömkretsar

10. Superuniversernas härskare

11. Den rådplägande församlingen

12. De högsta domstolarna

13. Sektorstyrelserna

14. De sju superuniversernas syften

Kapitel 16 - De sju Härskarandarna

1. Förhållande till treenig Gudom

2. Förhållande till den Oändlige Anden

3. Härskarandarnas identitet och olikhet

4. Härskarandarnas egenskaper och funktioner

5. Förhållande till skapade varelser

6. Det kosmiska sinnet

7. Moral, dygd och personlighet

8. Urantiapersonlighet

9. Människomedvetandets realitet

Kapitel 17 - De sju grupperna av Suprema Andar

1. De sju Suprema Verkställarna

2. Majeston—Ledare för Återspeglingen

3. De Återspeglande Andarna

4. Återspeglingsmedhjälparna

5. Kretsarnas sju Andar

6. De lokala universernas Skapande Andar

7. De biträdande sinnesandarna

8. De Suprema Andarnas funktioner

Kapitel 18 - De suprema treenighetspersonligheterna

1. Suprematetens Treenigade Hemligheter

2. Dagarnas Eviga

3. Dagarnas Forna

4. Dagarnas Fulländade

5. Dagarnas Sentida

6. Dagarnas Förenade

7. Dagarnas Trogna

Kapitel 19 - De jämlika varelserna med treenighetsursprung

1. Treenighetens Undervisande Söner

2. Visdomens Fulländare

3. De Gudomliga Rådgivarna

4. De Universella Censorerna

5. Inspirerade Treenighetsandar

6. Infödda Havoniter

7. Medborgarna i Paradiset

toppen

Kapitel 20 - Guds Paradissöner

1. Guds nedstigande Söner

2. Administratorsönerna

3. Juridiska åtgärder

4. Administrativa uppdrag

5. Utgivningen av Guds Paradissöner

6. Utgivningarna i dödlig gestalt

7. Treenighetens Undervisande Söner

8. Daynalernas tjänst i de lokala universerna

9. Daynalernas planetariska tjänst

10. Paradissönernas förenade verksamhet

Kapitel 21 - Paradisets Skaparsöner

1. Skaparsönernas ursprung och natur

2. De lokala universernas Skapare

3. De lokala universernas suveränitet

4. Mikaelernas utgivningar

5. Mästarsönernas förhållande till universumet

6. Mästarmikaelernas ödesbestämmelse

Kapitel 22 - Guds treenigade söner

1. De av Treenigheten omfamnade Sönerna

2. De Mäktiga Budbärarna

3. De med Stor Auktoritet

4. De utan Namn och Nummer

5. De Treenigade Väktarna

6. De Treenigade Ambassadörerna

7. Förfarandet vid treenigande

8. De av de skapade treenigade Sönerna

9. De Himmelska Beskyddarna

10. De Höga Sönernas Assistenter

Kapitel 23 - De Ensamma Budbärarna

1. De Ensamma Budbärarnas Natur och Ursprung

2. De Ensamma Budbärarnas Uppdrag

3. De Ensamma Budbärarnas tjänster i tid och rymd

4. De Ensamma Budbärarnas specialverksamhet

Kapitel 24 - Den Oändlige Andens högre personligheter

1. Universernas Strömkretsövervakare

2. Folkräkningens Ledare

3. Den Oändlige Andens personliga biträden

4. De Biträdande Inspektörerna

5. De Förordnade Vakterna

6. De Graduerades Guider

7. Uppkomsten av de Graduerades Guider

Kapitel 25 - Rymdens budbärarskaror

1. Havonaservitalerna

2. De Universella Medlare

3. Medlarnas vittomfattande tjänst

4. Tekniska Rådgivare

5. Väktare av Paradisets Register

6. De Himmelska Upptecknarna

7. Morontiaföljeslagarna

8. Paradisföljeslagarna

Kapitel 26 - Det centrala universumets omvårdande andar

1. De Omvårdande Andarna

2. De Mäktiga Supernaferna

3. Tredje gradens Supernafer

4. Andra gradens Supernafer

5. Pilgrimernas hjälpare

6. Suprematetens Guider

7. Treenighetens Guider

8. Sonens Finnare

9. Faderns Guider

10. Rådgivarna och Handledarna

11. Vilans Kolmplement

Kapitel 27 - Första gradens Supernafer och deras verksamhet

1. Vilans Instiftare

2. Uppdragscheferna

3. Etikens Uttolkare

4. Etikettshandledarna

5. Kunskapens Bevarare

6. Filosofins Mästare

7. Gudsdyrkarledarna

Kapitel 28 - De omvårdande andarna i superuniverserna

1. Tertiaferna

2. Omniaferna

3. Sekonaferna

4. Första gradens Sekonafer

5. Andra gradens Sekonafer

6. Tredje gradens Sekonafer

7. Sekonafernas omvårdnadsverksamhet

Kapitel 29 - Styrkeledarna i universum

1. De Sju Suprema Styrkeledarna

2. De Suprema Styrkecentren

3. Styrkecentrens domän

4. De Ledande Fysiska Övervakarna

5. De Ledande Kraftorganisatörerna

toppen

Kapitel 30 - Personligheterna i storuniversum

1. Paradisets klassifikation av levande varelser

2. Personlighetsregistret i Uversa

3. Goodwillkolonierna

4. De Uppstigande Dödliga

Kapitel 31 - Finalitkåren

1. De infödda Havoniterna

2. Gravitationsbudbärarna

3. Förhärligade dödliga

4. Adopterade serafer

5. Förhärligade Materiella Söner

6. Förhärligade mellanvarelser

7. Ljusets evangelister

8. Transcendentalerna

9. Totaluniversums Arkitekter

10. Det ultimata äventyret

  Huvudsida
Toppen
Del II ►  
{ Kapitel  0   20  |  40  |  60  80  100  |  120  140  160  180 }