◄ 22:3
Kapitel 22
22:5 ►

Guds treenigade söner

4. De utan Namn och Nummer

22:4.1

De utan Namn och Nummer bildar den tredje och sista gruppen av Upphöjelsens Treenigade Söner; de är uppstigna själar som har utvecklat förmågan till gudsdyrkan utöver skickligheten hos alla andra söner och döttrar bland de evolutionära folkslagen från tidens och rymdens världar. De har förvärvat sig en andlig uppfattning om den Universelle Faderns eviga ändamål, vilken relativt sett överstiger förståelsen hos de evolutionära varelserna med namn och nummer; därför kallas de De utan Namn och Nummer. Noggrannare översatt skulle deras namn vara ”De ovanför Namn och Nummer”.

22:4.2

Denna klass av söner omfamnas av Paradistreenigheten i grupper om sju tusen. Registren i Uversa visar över etthundra miljoner av dessa söner med förordnande i Orvonton.

22:4.3

Eftersom De utan Namn och Nummer utgör de främsta andliga sinnena från de överlevande folkslagen är de speciellt kvalificerade att sitta till doms och framföra åsikter när en andlig synvinkel är önskvärd och när erfarenhet av uppstigningslivsskedet är väsentlig för en tillräcklig förståelse av de frågor som ingår i problemet som skall bedömas. De är de suprema jurymedlemmarna i Orvonton. Ett dåligt administrerat jurysystem kan i en del världar vara mer eller mindre en karikatyr av rättvisan, men i Uversa och dess filialdomstolar anlitar vi som jurymedlemsdomare dem som representerar den högsta typen av evolverad andlig mentalitet. Rättskipningen är den högsta funktionen i varje form av regering, och de som ombetros att avkunna dom borde väljas bland de mest högtstående och ädla av de mest erfarna och förståelsefulla individerna.

22:4.4

Utväljandet av kandidater till de grupper av Mäktiga Budbärare, De med Stor Auktoritet och De utan Namn och Nummer som skall treenigas sker naturligt och automatiskt. Paradisets urvalsförfaranden är inte i något avseende godtyckliga. Personlig erfarenhet och andliga värden bestämmer personsammansättningen av Uppnåelsens Treenigade Söner. Dessa varelser är jämlika till sin auktoritet och ensartade till sin administrativa ställning, men de besitter var och en individualitet och olika karaktärer; de är inte standardiserade varelser. Alla är olika till sina utmärkande drag, beroende på olikheterna i deras uppstigningsskeden.

22:4.5

Som tillägg till dessa erfarenhetsmässiga kvalifikationer har Uppnåelsens Treenigade Söner blivit treenigade i den gudomliga omfamningen hos Paradisets Gudomar. Som en följd därav fungerar de som jämställda medarbetare till Treenighetens Stationära Söner, ty Treenighetens omfamning tycks verkligen att ur den kommande tidens ström lyfta fram mången icke-realiserad potential hos skapade varelser. Men detta är sant endast för det som gäller den nuvarande universumtidsåldern.

22:4.6

Denna grupp av söner befattar sig huvudsakligen, men inte enbart, med de tjänster som berör uppstigningsskedet för tidens och rymdens dödliga. Om det någonsin råder osäkerhet om en dödlig varelses ståndpunkt, avgörs frågan genom hänvändelse till en uppstigningskommission bestående av en Mäktig Budbärare, en av De med Stor Auktoritet och en av De utan Namn och Nummer.

22:4.7

Ni dödliga som läser detta budskap må kanske själva stiga upp till Paradiset, få ta emot Treenighetens omfamning, i en avlägsen framtida tidsålder knytas till Dagarnas Fornas tjänst i ett av de sju superuniverserna och någon gång anvisas att utvidga sanningens uppenbarelse på någon evolverande bebodd planet, just så som jag nu fungerar på Urantia.


◄ 22:3
 
22:5 ►