◄ 25:5
Kapitel 25
25:7 ►

Rymdens budbärarskaror

6. De Himmelska Upptecknarna

25:6.1

Dessa är de registratorer som verkställer alla uppteckningar i två exemplar: en ursprunglig anderegistrering och en semimateriell motsvarighet—vad man kunde kalla en genomslagskopia. Detta kan de göra på grund av sin säregna förmåga att samtidigt behandla både andlig och materiell energi. Himmelska Upptecknare skapas inte som sådana; de är uppstigna serafer från lokaluniverserna. De tas emot, klassificeras och anvisas till sina arbetssfärer av de Ledande Registratorernas råd i de sju superuniversernas högkvarter. Där är också belägna de skolor som tränar de Himmelska Upptecknarna. Skolan i Uversa drivs av Visdomens Fulländare och de Gudomliga Rådgivarna.

25:6.2

Då upptecknarna avancerar i universumtjänsten fortsätter de sitt system av dubbel registrering och gör sålunda alltid sina uppteckningar tillgängliga för alla klasser av varelser, allt från dem som hör till den materiella klassen till ljusets höga andar. Under er övergångserfarenhet, då ni stiger upp från denna materiella värld, kommer ni alltid att kunna konsultera uppteckningarna om, och på annat sätt vara förtrogen med, historien och traditionerna på den sfär där ni är stationerade.

25:6.3

Upptecknarna är en testad och beprövad kår. Det har aldrig kommit till min kännedom att någon Himmelsk Upptecknare skulle ha avvikit, och aldrig har man upptäckt någon förfalskning i deras registreringar. De är underställda en dubbel inspektion på så sätt att deras uppteckningar granskas av deras upphöjda kamrater från Uversa och av de Mäktiga Budbärarna, som intygar riktigheten av de kvasifysiska kopiorna av de ursprungliga anderegistreringarna.

25:6.4

Medan de avancerande upptecknarna som är stationerade på de underordnade registreringssfärerna i Orvontons universer uppgår till biljoner och åter biljoner, är de som har uppnått högre status i Uversa inte fullt åtta miljoner till antalet. Dessa äldre eller graduerade upptecknare är väktare och vidarebefordrare i superuniversumet av de verifierade uppteckningarna från tid och rymd. Deras permanenta högkvarter finns i de cirkelformade boningarna som omger arkivområdet i Uversa. De överlämnar aldrig beskyddet av dessa register till andra; enskilda individer kan vara frånvarande, men aldrig i större antal.

25:6.5

Liksom de supernafer som har blivit Väktare av Registren har de Himmelska Upptecknarnas kår ett permanent uppdrag. Då serafer och supernafer en gång har antagits till dessa tjänster förblir de Himmelska Upptecknare respektive Väktare av Registren till den dag då Gud den Supremes fulla personalisering medför en ny och modifierad förvaltning.

25:6.6

I Uversa kan dessa äldre Himmelska Upptecknare visa registren över allting av kosmisk betydelse i hela Orvonton sedan den avlägset svunna tid då Dagarnas Forna anlände, medan på den eviga Ön Väktarna av Registren vaktar detta rikes arkiv vilket vittnar om händelserna i Paradiset sedan tiden för den Oändlige Andens personifiering.


◄ 25:5
 
25:7 ►