◄ 31:0
Kapitel 31
31:2 ►

Finalitkåren

1. De infödda Havoniterna

31:1.1

Många av de infödda havoniterna som tjänar som lärare i centraluniversumets skolor för träningen av pilgrimerna, fäster sig storligen vid de uppstigande dödliga och fängslas än mer av Finalitkårens framtida arbete och bestämmelse. Vid kårens administrativa högkvarter i Paradiset upprätthålls ett register över frivilliga havonabor fört av Grandfandas medarbetare. Idag finner man miljoner och åter miljoner infödda havoniter på denna väntelista. Dessa fulländade varelser som har skapats direkt och gudomligt är till stor hjälp för de Dödligas Finalitkår, och de kommer otvivelaktigt att vara till ännu större nytta i den avlägsna framtiden. De erbjuder dens synvinkel som har fötts i fulländning och gudomlig mättnad. Finaliterna innesluter sålunda båda faserna av erfarenhetsmässig existens: fullkomlig och fullkomnad.

31:1.2

Infödda havoniter måste uppnå en viss erfarenhetsmässig utveckling i förbindelse med evolutionära varelser, vilket skapar mottagningskapacitet för utgivning av ett fragment av den Universelle Faderns ande. De Dödligas Finalitkår har som permanenta medlemmar endast sådana varelser som har fusionerat med det Första Ursprungets och Centrets ande eller som, likt Gravitationsbudbärarna, medfött innesluter denna Gud Faderns ande.

31:1.3

Invånarna i centraluniversumet tas in till kåren i förhållandet en per tusen—ett finalitkompani. Kåren organiseras för tillfällig tjänst i kompanier om ett tusen, varvid de uppstigande varelserna uppgår till 997 med en infödd havonit och en Gravitationsbudbärare. Finaliterna mobiliseras sålunda i kompanier, men finaliteden avlägger de individuellt. Det är en ed med vittomfattande följder och evig betydelse. Den infödda havoniten avlägger samma ed och blir för evigt knuten till kåren.

31:1.4

Havona-rekryterna följer det kompani som de har anvisats till; vart gruppen än far, dit far de. Om ock ni kunde se finaliternas entusiasm i deras nya arbete. Möjligheten att bli upptagen i Finalitkåren är ett av de största spänningsmomenten i Havona; möjligheten att bli finalit är ett av dessa fulländade släktens suprema äventyr.

31:1.5

De infödda havoniterna upptas också, i samma proportion, i Kåren för Gemensamt Treenigade Finaliter i Vicegerington och i Kåren för Transcendentala Finaliter i Paradiset. Medborgarna i Havona anser att dessa tre bestämmelser utgör de suprema målen för deras himmelska karriär tillsammans med deras eventuella upptagande i Havona-finaliternas Kår.


◄ 31:0
 
31:2 ►