◄ 22:9
Kapitel 22
23:0 ►

Guds treenigade söner

10. De Höga Sönernas Assistenter

22:10.1

De Höga Sönernas Assistenter är den förnämsta gruppen bland de ånyo treenigade sönerna till förhärligade uppstigna varelser från de Dödligas Finalitkår och Paradis-Havonapersonligheter, deras eviga medarbetare. De anvisas tjänst och funktion i superuniverserna som personliga medhjälpare till höga söner i Dagarnas Fornas regeringar. De kunde lämpligen kallas privatsekreterare. De verkar emellanåt som tjänstemän i de höga sönernas speciella kommissioner och andra gruppsammanslutningar. De betjänar Visdomens Fulländare, Gudomliga Rådgivare, Universella Censorer, Mäktiga Budbärare, De med Stor Auktoritet och De utan Namn och Nummer.

22:10.2

Om jag i diskussionen om de Himmelska Beskyddarna förefaller att ha poängterat begränsningarna och handikappen hos dessa två gånger treenigade söner, så låt mig nu i rättvisans namn fästa uppmärksamheten på deras ena mycket starka sida, en egenskap som gör dem nästan ovärderliga för oss. Dessa varelser har själva sin existens att tacka för det faktum att de är personifikationen av ett enda och supremt begrepp. De förkroppsligar som personlighet någon gudomlig idé, något universellt ideal som aldrig tidigare har uttänkts, uttryckts eller treenigats. Och de har senare omfamnats av Treenigheten; sålunda uttrycker och faktiskt förkroppsligar de just den visdom hos den gudomliga Treenigheten som gäller idén och idealet för deras personlighetsexistens. I den mån detta speciella begrepp kan uppenbaras för universerna, förkroppsligar dessa personligheter allt det som förståndet hos någon skapad eller Skapare någonsin skulle kunna uttänka, uttrycka eller exemplifiera. De är denna idé personifierad.

22:10.3

Kan ni inte se att sådana levande koncentrationer av ett enda supremt begrepp av universell realitet är till outsäglig hjälp för dem som har anförtrotts administrationen av superuniverserna?

22:10.4

För inte länge sedan bestämdes jag att leda en kommission på sex—en av varje av de höga sönerna—med uppgift att studera tre problem angående en grupp av nya universer i de södra delarna av Orvonton. Jag blev mycket starkt medveten om värdet av de Höga Sönernas Assistenter när jag hos ledaren för deras klass i Uversa anhöll om temporärt tilldelande av sådana sekreterare till min kommission. Idén som gällde vårt första problem representerades av en av de Höga Sönernas Assistenter i Uversa som genast knöts till vår grupp. Vårt andra problem förkroppsligades av en av de Höga Sönernas Assistenter anvisad till superuniversum nummer tre. Vi fick mycken hjälp från denna källa genom centraluniversumets informationscentral för koordinering och spridning av väsentlig kunskap, men ingenting jämförbart med den hjälp som erbjöds av den faktiska närvaron av en personlighet som är ett begrepp treenigat i suprematet av skapade varelser och treenigat i slutlighet av Gudomen. Beträffande vårt tredje problem avslöjade Paradisets register att en sådan idé aldrig hade blivit treenigad av skapade varelser.

22:10.5

Höga Söners Assistenter är unika och ursprungliga personaliseringar av ofantliga begrepp och oerhörda ideal. Och som sådana kan de från tid efter annan på ett obeskrivbart sätt belysa våra överläggningar. Då jag verkar i något avlägset uppdrag ute i rymdens universer, tänk vad det betyder i fråga om hjälp om jag har lyckan att ha knuten till mitt uppdrag en av de Höga Sönernas Assistenter som är det gudomliga begreppets fullhet beträffande just det problem som jag har blivit sänd att ta itu med och lösa; och jag har upprepade gånger fått erfara just detta. Den enda svårigheten med denna plan är att inget superuniversum kan ha en fullständig uppsättning av dessa treenigade idéer; vi får endast en sjundedel av dessa varelser; därför är det endast i ungefär ett fall av sju som vi har nöjet att ha dessa varelser personligen med oss även då registren utvisar att idén har treenigats.

22:10.6

Vi skulle med stor fördel kunna använda ett mycket större antal av dessa varelser i Uversa. På grund av deras stora värde för superuniversernas administration uppmuntrar vi på alla möjliga sätt pilgrimerna från rymden och även Paradisets invånare att försöka sig på treenigande efter det att de har överfört till varandra de erfarenhetsmässiga realiteter som är väsentliga för att förverkliga dessa skapande äventyr.

22:10.7

Vi har nu i vårt superuniversum ungefär en och en kvarts miljon Höga Söners Assistenter, och de tjänar både i de större och de mindre sektorerna, så som de även verkar i Uversa. De följer ofta med oss på våra uppdrag till de avlägsna universerna. De Höga Sönernas Assistenter är inte stadigvarande bestämda åt någon Son eller till någon kommission. De befinner sig i ständig cirkulation och tjänar var den idé eller det ideal, som de är, bäst kan främja Paradistreenighetens eviga syfte vilkens söner de har blivit.

22:10.8

De är rörande tillgivna, ypperligt lojala, utomordentligt intelligenta, supremt visa—beträffande en enda idé—och överjordiskt ödmjuka. Samtidigt som de kan ge er hela universums lärdom om sin ena idé eller sitt ena ideal är det nära nog patetiskt att observera dem söka kunskap och information om en massa andra frågor, till och med från de uppstigande dödliga.

22:10.9

Och detta är berättelsen om ursprunget, naturen och verksamheten som är utmärkande för vissa av dem som kallas Guds Treenigade Söner, i synnerhet dem som har fått del av Paradistreenighetens gudomliga omfamning och som sedan har anvisats tjänst i superuniverserna för att där hänge sig åt klokt och förståelsefullt samarbete med Dagarnas Fornas administratörer i deras outtröttliga strävan att för de uppstigande dödliga från tiden underlätta framskridandet inåt mot deras omedelbara bestämmelse i Havona och deras slutliga mål i Paradiset.

22:10.10

[Berättat av en Mäktig Budbärare, medlem av uppenbarelsekåren från Orvonton.]


◄ 22:9
 
Kapitel 23 ►
 

Svensk översättning © Urantia-stiftelsen. Eftertryck förbjudes.