◄ 17:0
Kapitel 17
17:2 ►

De sju grupperna av Suprema Andar

1. De sju Suprema Verkställarna

17:1.1

Härskarandarnas högkvarter för verkställande verksamhet upptar den Oändlige Andens sju paradissatelliter, som kretsar kring den centrala Ön mellan den Evige Sonens strålande sfärer och Havonas innersta krets. Dessa exekutiva sfärer står under ledning av de Suprema Verkställarna, en grupp av sju som treenigades av Fadern, Sonen och Anden i enlighet med de Sju Härskarandarnas specifikationer för varelser av en typ som skulle kunna fungera som deras universella representanter.

17:1.2

Härskarandarna upprätthåller kontakten med de olika delarna av superuniversernas regeringar genom dessa Suprema Verkställare. Det är dessa som till en mycket stor del bestämmer de grundläggande strukturella trenderna i de sju superuniverserna. De är enhetligt och gudomligt fullkomliga, men de har även olikartade personligheter. De har inget överhuvud; varje gång de möts väljer de en som leder detta gemensamma rådsmöte. Från tid till annan reser de till Paradiset för att hålla möte med de Sju Härskarandarna.

17:1.3

De Sju Suprema Verkställarna fungerar som storuniversums administrativa koordinatorer; man kunde säga att de är en styrelse som består av verkställande direktörer för skapelsen efter Havona. De tar inte befattning med Paradisets interna angelägenheter, och de styr sina egna havonaaktiviteters begränsade sfärer genom Kretsarnas Sju Andar. Annars finns det få begränsningar i omfattningen av deras övervakning; de ägnar sig åt styrelsen av fysiska, intellektuella och andliga ting; de ser allt, hör allt, känner allt, till och med vet allt som händer i de sju superuniverserna och i Havona.

17:1.4

Dessa Suprema Verkställare initierar inte verksamhetsprogram och modifierar inte universumförfaranden; de ombesörjer verkställandet av de gudomliga planer som kungörs av de Sju Härskarandarna. Inte heller ingriper de i Dagarnas Fornas styre i superuniverserna eller i Skaparsönernas överhöghet i lokaluniverserna. De är koordinerande verkställarna vars funktion är att genomföra alla vederbörligen förordnade härskares kombinerade verksamhetsprogram i storuniversum.

17:1.5

Varje verkställare, med de hjälpmedel som hör till hans sfär, ägnar sig åt att effektivt administrera ett enda superuniversum. Supreme Verkställaren nummer ett, som fungerar på exekutiv sfär nummer ett, är helt och hållet upptagen med angelägenheterna i superuniversum nummer ett, och så vidare till Supreme Verkställare nummer sju, som arbetar utgående från andens sjunde paradissatellit och ägnar sina energier åt förvaltningen av det sjunde superuniversumet. Namnet på denna sjunde sfär är Orvonton, ty andens paradissatelliter har samma namn som deras motsvarande superuniversum; i själva verket fick superuniverserna sina namn efter dem.

17:1.6

Personalen på det sjunde superuniversumets exekutiva sfär som ägnar sig åt att hålla ordning på angelägenheterna i Orvonton uppgår till ett antal bortom människans fattningsförmåga och omfattar praktiskt taget alla klasser av himmelska intelligenser. Alla transporter av personligheter i superuniversum (förutom Inspirerade Treenighetsandar och Tankeriktare) passerar genom en av dessa sju exekutiva världar på deras universumfärder till och från Paradiset. Här förs också de centrala registren över alla de personer som har skapats av det Tredje Ursprunget och Centret och som tjänstgör inom superuniverserna. Systemet för materiella, morontiella och andliga arkivnoteringar på en av dessa Andens exekutiva världar gör till och med en varelse av min klass häpen.

17:1.7

De Suprema Verkställarnas närmaste underordnade består till största delen av treenigade söner till Paradis-Havona-personligheter och av treenigade efterkommande till förhärligade dödliga graduerade från den tidsålderslånga utbildningen enligt planen för uppstigande i tid och rymd. Dessa treenigade söner anvisas till tjänst hos de Suprema Verkställarna av ledaren för det Suprema Rådet för Paradisets finalitkår.

17:1.8

Varje Suprem Verkställare har två rådgivande ministärer: Den Oändlige Andens barn i varje superuniversums högkvarter väljer bland sig representanter som tjänar tusen år i sin Supreme Verkställares primära rådgivande ministär. För alla ärenden som berör de från tiden uppstigande dödliga finns det en andra ministär, som består av dödliga som har uppnått Paradiset och av treenigade söner till förhärligade dödliga; detta organ väljs av de uppstigande varelser som går mot fulländning och som tillfälligt vistas i de sju superuniversernas högkvarter. Ledarna för alla andra verksamheter utnämns av de Suprema Verkställarna.

17:1.9

Från tid till annan äger stora sammankomster, konklaver, rum på dessa Andens paradissatelliter. Treenigade söner som har anvisats till dessa världar jämte uppstigande som har nått fram till Paradiset samlas med det Tredje Ursprungets och Centrets andepersonligheter för att minnas mödor och segrar som de har upplevt under uppstigningsskedet. De Suprema Verkställarna presiderar alltid över dessa broderliga sammankomster.

17:1.10

En gång per tusen år enligt paradistid lämnar de sju Suprema Verkställarna sina auktoritetssäten och beger sig till Paradiset, där de håller sin tusenårssammankomst för att universellt hälsa på och önska välgång för skapelsens skaror av intelligenta varelser. Denna speciella händelse äger rum i omedelbar närvaro av Majeston, ledaren för alla grupper av återspeglande andar. Och de kan sålunda genom den universella återspeglingens enastående verksamhet kommunicera samtidigt med alla sina medarbetare i storuniversum.


◄ 17:0
 
17:2 ►