◄ 19:4
Kapitel 19
19:6 ►

De jämlika varelserna med treenighetsursprung

5. Inspirerade Treenighetsandar

19:5.1

Jag kan berätta mycket litet för er om de Inspirerade Treenighetsandarna, ty de är en av de få helt hemliga klasserna av existerande varelser, hemliga utan tvivel därför att det är omöjligt för dem att helt uppenbara sig ens för dem av oss vilkas ursprung är så nära källan till skapandet av dem. De får sin tillvaro på åtgärd av Paradistreenigheten och kan användas av varje Gudomsmedlem eller av två eller tre av dessa tillsammans. Vi vet inte huruvida det finns ett avslutat eller ständigt växande antal av dessa Andar, men vi är benägna att tro att deras antal inte är fixerat.

19:5.2

Vi förstår inte helt vare sig de Inspirerade Treenighetsandarnas natur eller beteende. De hör möjligen till kategorin överpersonliga andar. De förefaller att fungera över alla kända kretsar och ser ut att verka närapå oberoende av tid och rymd. Men vi vet föga om dem annat än vad vi kan sluta oss till beträffande deras karaktär från naturen av deras aktiviteter, vilkas resultat vi definitivt observerar här och var i universerna.

19:5.3

Under vissa förhållanden kan dessa Inspirerade Andar individualisera sig tillräckligt för att kunna urskiljas av varelser med treenighetsursprung. Jag har sett dem; men det skulle aldrig vara möjligt för de lägre klasserna av himmelska varelser att urskilja någon av dem. Vissa omständigheter uppkommer också från tid till annan vid skötseln av de evolverande universerna, då varje varelse med treenighetsursprung direkt kan anställa dessa Andar för att befrämja sina uppdrag. Vi vet därför att de finns till, och att vi under vissa omständigheter kan påkalla och få deras hjälp och ibland urskilja deras närvaro. Men de är inte en del av den manifesterade och definitivt uppenbarade organisation som ombesörjer skötseln av universerna i tid och rymd innan dessa materiella skapelser har etablerats i ljus och liv. De har ingen klart urskiljbar plats i de evolverande sju superuniversernas nuvarande organisation eller administration. De är en av Paradistreenighetens hemligheter.

19:5.4

Melkisedekarna i Nebadon lär ut att de Inspirerade Treenighetsandarna är bestämda att en gång i den eviga framtiden fungera i stället för de Ensamma Budbärarna, vilkas led sakta men säkert glesnar av att de tillsätts som medarbetare till vissa typer av treenigade söner.

19:5.5

De Inspirerade Andarna är de ensamma Andarna i universernas universum. Som Andar är de mycket lika de Ensamma Budbärarna förutom att de senare är tydliga personligheter. Vi får mycket av vår kunskap om de Inspirerade Andarna från de Ensamma Budbärarna som upptäcker deras närhet tack vare en medfödd känslighet för de Inspirerade Andarnas närvaro; denna känslighet verkar lika ofelbart som en magnetisk nål som visar mot en magnetisk pol. När en Ensam Budbärare befinner sig nära en Inspirerad Treenighetsande är han medveten om en kvalitativ indikation av denna gudomliga närvaro och också om en mycket bestämd kvantitativ registrering som gör det möjligt för honom att faktiskt veta en eller flera Andenärvarons klassificering eller antal.

19:5.6

Jag kan berätta ytterligare ett intressant faktum: När en Ensam Budbärare befinner sig på en planet vars invånare bebos av Tankeriktare, såsom på Urantia, är han medveten om en kvalitativ stimulus i sin reaktionskänslighet för andenärvaro. I sådana fall förekommer ingen kvantitativ stimulus, endast en kvalitativ stimulus. På en planet som Riktare inte kommer till leder kontakt med de infödda inte till någon sådan reaktion. Detta antyder att Tankeriktarna på något sätt är relaterade till eller sammankopplade med Paradistreenighetens Inspirerade Andar. På något sätt kan de möjligen vara associerade med varandra i vissa faser av sitt arbete; men vi vet verkligen inte. De uppkommer båda nära alltings centrum och ursprung, men de hör inte till samma varelseklass. Tankeriktarna härstammar från Fadern ensam; Inspirerade Andar är efterkommande till Paradistreenigheten.

19:5.7

De Inspirerade Andarna hör uppenbarligen inte till den evolutionära planen för de enskilda planeterna eller universerna, och trots det ser de ut att finnas nästan överallt. Även nu medan jag är sysselsatt med att formulera denna redogörelse anger den med mig associerade Ensamma Budbärarens personliga känslighet för närvaron av denna Andeklass att det just i detta ögonblick finns med oss, på mindre än åtta meters avstånd, en Ande av den Inspirerade klassen och att styrkenärvaron är av tredje volymen. Den tredje volymen av styrkenärvaro antyder för oss sannolikheten att tre Inspirerade Andar fungerar i förbindelse med varandra.

19:5.8

Av mer än tolv klasser av varelser associerade med mig vid denna tidpunkt är den Ensamma Budbäraren den enda som är medveten om närvaron av dessa Treenighetens hemlighetsfulla entiteter. Och vidare, fastän vi sålunda är underrättade om dessa gudomliga Andars närhet är vi lika ovetande om deras uppgift. Vi vet verkligen inte huruvida de endast är intresserade iakttagare av vad vi gör, eller om de i själva verket på något för oss okänt sätt bidrar till framgången med vårt företag.

19:5.9

Vi vet att Treenighetens Undervisande Söner ägnar sig åt medveten upplysning av universumvarelser. Jag har kommit till den bestämda uppfattningen att de Inspirerade Treenighetsandarna med övermedvetna förfaranden fungerar också som världarnas lärare. Jag är övertygad om att det finns en väldig mängd väsentlig andlig kunskap, sanning som är oundgänglig för att uppnå en hög andlighet, som inte kan tas emot medvetet; självmedvetandet skulle effektivt äventyra ett säkert mottagande. Om vi har rätt i denna uppfattning, och hela min varelseklass delar den, kan det vara dessa Inspirerade Andars uppgift att överkomma denna svårighet, att överbrygga detta gap i den universella planen för moralisk upplysning och andligt framåtskridande. Vi tänker oss att dessa två typer av lärare med treenighetsursprung åstadkommer någon slags förbindelse mellan sina aktiviteter, men vi vet faktiskt inte.

19:5.10

I superuniversernas träningsvärldar och på de eviga kretsarna i Havona har jag umgåtts med de dödliga som håller på att fulländas—förandligade och uppstigande själar från de evolutionära världarna—men aldrig har de varit medvetna om de Inspirerade Andarna, vilka de Ensamma Budbärarnas upptäcktsförmåga allt emellanåt angav att befinna sig mycket nära oss. Jag har fritt konverserat med alla klasser av Guds Söner, höga som låga, och de är likaså omedvetna om de Inspirerade Treenighetsandarnas uppmaningar. De kan se och ser tillbaka på sina erfarenheter och berättar om händelser som är svåra att förklara om man inte räknar med dessa Andars verksamhet. Men med undantag för Ensamma Budbärare, och ibland varelser med treenighetsursprung, har ingen av den himmelska familjen någonsin varit medveten om de Inspirerade Andarnas närhet.

19:5.11

Jag tror inte att de Inspirerade Treenighetsandarna leker kurragömma med mig. De försöker antagligen lika envetet avslöja sig för mig som jag försöker kommunicera med dem; våra svårigheter och begränsningar måste vara ömsesidiga och medfödda. Jag är övertygad om att det inte finns några godtyckliga hemligheter i universum; därför kommer jag aldrig att upphöra i min strävan att lösa mysteriet med isolationen av dessa Andar som hör till min skapelseklass.

19:5.12

Och av allt detta kan ni dödliga, som just nu tar era första steg på den eviga färden, väl se att ni måste färdas en lång väg innan ni kan göra framsteg av att ”se” och av ”materiell” övertygelse. Ni kommer länge att förlita er på tro och vara beroende av uppenbarelse, om ni hoppas på att framskrida snabbt och säkert.


◄ 19:4
 
19:6 ►