◄ 23:2
Kapitel 23
23:4 ►

De Ensamma Budbärarna

3. De Ensamma Budbärarnas tjänster i tid och rymd

23:3.1

De Ensamma Budbärarna är den högsta typen av fulländade och förtroendefulla personligheter är tillgängliga i alla världar för snabb överföring av viktiga och brådskande meddelanden, när det är olämpligt att ty sig till tjänsten för informationsutsändning eller mekanismen för återspegling. De tjänar i en ändlös variation av uppdrag och hjälper de andliga och materiella varelserna i de olika världarna, i synnerhet när tidsfaktorn är inblandad. Av alla klasser som har anvisats till tjänst inom superuniversernas domäner är de de mest mångsidiga personaliserade varelser som kan komma så nära att trotsa tid och rymd.

23:3.2

Universum är välförsett med andar som utnyttjar gravitationen för att förflytta sig; de kan bege sig vart som helst och när som helst—ögonblickligen—men de är inte personer. Vissa andra gravitationsfarare är personliga varelser, så som Gravitationsbudbärare och Transcendentala Upptecknare, men de är inte tillgängliga för superuniversernas och lokaluniversernas administratörer. Världarna vimlar av änglar, människor och andra högst personliga varelser, men de är handikappade av tid och rum. Den högsta möjliga hastigheten för de flesta icke-serafomslutna varelser är 299.790 av er världs kilometer per sekund av er tid; mellanvarelser och vissa andra kan uppnå dubbel hastighet, och gör det ofta—599.580 kilometer per sekund—medan serafer och andra kan genomkorsa rymden med tredubbel hastighet, omkring 899.370 kilometer per sekund. Med undantag för de Ensamma Budbärarna finns det emellertid inga transport- eller budbärarpersonligheter som tjänstgör mellan gravitationsfararnas ögonblickliga hastighet och serafers jämförelsevis låga hastighet.

23:3.3

Ensamma Budbärare anlitas därför vanligen för expediering och tjänst i sådana situationer där det är väsentligt med personlighet för att utföra uppdraget, och då man önskar undvika den tidsförlust som skulle förorsakas av att sända någon annan lätt tillgänglig typ av personlig budbärare. De är de enda definitivt personaliserade varelser som kan synkronisera sig med de kombinerade universella strömmarna i storuniversum. Deras hastighet då de korsar rymden varierar beroende på en stor mångfald av störande inflytanden, men registreringen utvisar att min medarbetande budbärare på sin resa för att utföra detta uppdrag färdades med en hastighet av 1.354.169.220.000 av era kilometer per sekund av er tid.

23:3.4

Det övergår helt min förmåga att förklara för den materiella typen av sinne hur en ande kan vara en verklig person och samtidigt genomkorsa rymden med sådana oerhörda hastigheter. Men just dessa Ensamma Budbärare kommer verkligen till Urantia och beger sig därifrån med dessa ofattbara hastigheter; i själva verket skulle hela den universella administrationens struktur till stor del berövas sitt personliga element om så ej vore fallet.

23:3.5

De Ensamma Budbärarna kan fungera som kommunikationslinjer i nödsituationer överallt i avlägsna rymdregioner, i områden som inte är inneslutna i storuniversums etablerade strömkretsar. Det visar sig att en budbärare som fungerar på detta sätt kan överföra ett budskap eller sända en impuls genom rymden till en annan budbärare på ungefär etthundra ljusårs avstånd, så som astronomerna på Urantia beräknar stjärnavstånd.

23:3.6

Bland de oräkneliga varelser som samarbetar med oss vid skötseln av superuniversumets angelägenheter finns inga viktigare med tanke på praktisk nytta och tidbesparande hjälp. I rymdens universer måste vi räkna med tidens handikapp; därför är de Ensamma Budbärarna till så stor hjälp, då de till följd av sina personliga kommunikationsprivilegier är i någon mån oberoende av rymden och tack vare sina oerhörda färdhastigheter nära nog oberoende av tiden.

23:3.7

Jag kan inte förklara för de dödliga på Urantia hur de Ensamma Budbärarna kan sakna gestalt och trots det ha verklig och definitiv personlighet. Även om de saknar den form som naturligt associeras med personlighet har de en andenärvaro som kan urskiljas av alla högre typer av andevarelser. De Ensamma Budbärarna är den enda klass av varelser som ser ut att ha närapå alla fördelar av en formlös ande i förening med en fulltfjädrad personlighets privilegier. De är sanna personer, och dock utrustade med nästan alla kännetecken på den opersonliga andemanifestationen.

23:3.8

I de sju superuniverserna tenderar vanligen—men inte alltid—allting som ökar en varelses frigörelse från tidens och rymdens handikapp att i motsvarande mån minska personlighetsprivilegierna. De Ensamma Budbärarna är ett undantag från denna allmänna regel. De är i sina aktiviteter nästan obehindrade att använda alla de gränslösa kanalerna för andligt uttryck, gudomlig tjänst, personlig omvårdnad och kosmisk kommunikation. Om ni kunde se dessa mycket speciella varelser i ljuset av min erfarenhet av universumadministration skulle ni förstå hur svårt det vore att koordinera superuniversernas angelägenheter utan deras mångsidiga medverkan.

23:3.9

Oberoende av hur mycket större hela universum kan tänkas bli kommer troligen inga flera Ensamma Budbärare någonsin att skapas. Då universernas antal ökar måste det utvidgade administrationsarbetet i tilltagande grad utföras av andra typer av andeomvårdare och av de varelser som får sitt ursprung i dessa nya skapelser, såsom de som skapas av Härskarsönerna och lokaluniversernas Moderandar.


◄ 23:2
 
23:4 ►