◄ 23:1
Kapitel 23
23:3 ►

De Ensamma Budbärarna

2. De Ensamma Budbärarnas Uppdrag

23:2.1

De Ensamma Budbärarna är inte stadigvarande knutna till någon enskild eller grupp av himmelska personligheter. De är alltid i tjänst enligt uppdrag och arbetar då under omedelbar överinsyn av dem som styr områdena de är knutna till. För sig själva har de varken organisation eller styrelse av något slag; de är Ensamma Budbärare.

23:2.2

De Ensamma Budbärarna är förordnade av den Oändlige Anden till följande sju tjänstegrupperingar:

23:2.3

1. Paradistreenighetens Budbärare.

23:2.4

2. Havonakretsarnas Budbärare.

23:2.5

3. Superuniversernas Budbärare.

23:2.6

4. De lokala universernas Budbärare.

23:2.7

5. Utforskare med öppet uppdrag.

23:2.8

6. Ambassadörer och Emissarier med specialuppdrag.

23:2.9

7. Sanningsuppenbarare.

23:2.10

Dessa andebudbärare är i varje avseende utbytbara från en typ av tjänst till en annan; sådana överföringar sker ständigt. Det finns inga skilda klasser av Ensamma Budbärare; de är andligen lika och i varje avseende jämlika. Fastän de i allmänhet betecknas med nummer känner den Oändlige Anden dem med deras personliga namn. De övriga av oss känner dem enligt det namn eller nummer som betecknar deras pågående uppdrag.

23:2.11

1. Paradistreenighetens Budbärare. Jag har inte tillåtelse att uppenbara särskilt mycket om vad det är för arbete som denna grupp av budbärare anvisad till Treenigheten utför. De är Gudomarnas betrodda och hemliga tjänare, och då de har anförtrotts speciella meddelanden som innehåller Gudarnas ouppenbarade planer och framtida ledning vet man inte att de någonsin skulle ha avslöjat en hemlighet eller svikit den tillit som har satts till deras klass. Och allt detta berättas i detta sammanhang, inte för att skryta med deras fulländning, utan snarare för att påpeka att Gudarna kan skapa, och skapar, fulländade varelser.

23:2.12

Förvirringen och oordningen på Urantia betyder inte att Paradisets Härskare vare sig saknar intresse eller förmåga att sköta saker och ting annorlunda. Skaparna har full förmåga att göra Urantia till ett sannskyldigt paradis, men ett sådant Eden skulle inte bidra till att utveckla de starka, ädla och erfarna karaktärer som Gudarna förvisso hamrar ut i er värld mellan nödvändighetens städ och våndans slägga. Era bekymmer och sorger, era prövningar och besvikelser, är precis lika mycket en del av den gudomliga planen på er sfär som den utsökta fulländningen och alltings infinita anpassning till sitt suprema syfte i världarna i det centrala och fulländade universumet.

23:2.13

2. Havonakretsarnas Budbärare. Under hela ert uppstigningsskede kommer ni vagt, men i tilltagande grad att kunna upptäcka de Ensamma Budbärarnas närvaro, men inte förrän ni når fram till Havona känner ni ofelbart igen dem. De första budbärarna som ni möter ansikte mot ansikte är budbärarna på kretsarna i Havona.

23:2.14

De Ensamma Budbärarna har speciella förhållanden till de infödda i världarna i Havona. Dessa budbärare, som är så funktionellt handikappade när de associerar sig med varandra, kan ha, och har, en mycket nära och personlig gemenskap med de infödda i Havona. Men det är helt omöjligt att till människans sinne förmedla en uppfattning om den suprema tillfredsställelse som följer av kontakten mellan dessa gudomligt fulländade varelsers sinnen och sådana nära nog transcendenta personligheters andar.

23:2.15

3. Superuniversernas Budbärare. Dagarnas Forna, dessa personligheter med treenighetsursprung som styr de sju superuniversernas öden, dessa trion av gudomlig makt och administrativ visdom, är rikligt försedda med Ensamma Budbärare. Det är endast genom denna klass av budbärare som de treeniga härskarna i ett superuniversum direkt och personligen kan kommunicera med härskarna i ett annat superuniversum. De Ensamma Budbärarna är den enda tillgängliga typen av andeförståndsvarelser—möjligen med undantag för de Inspirerade Treenighetsandarna—som kan sändas från högkvarteret i ett superuniversum direkt till högkvarteret i ett annat. Alla andra personligheter måste göra sådana färder via Havona och Härskarandarnas exekutiva världar.

23:2.16

Det finns vissa sorters information som inte kan fås fram med vare sig Gravitationsbudbärare, återspegling eller informationsutsändning. Och när Dagarnas Forna vill vara säkra på dessa saker måste de sända en Ensam Budbärare till källan för den kunskapen. Långt före livet fanns på Urantia var den budbärare som nu är i mitt sällskap anvisad till ett uppdrag ut från Uversa till centraluniversumet—och var borta från namnuppropen i Orvonton under närmare en miljon år men återvände i sinom tid med den önskade informationen.

23:2.17

Det finns ingen gräns för de Ensamma Budbärarnas tjänst i superuniverserna; de kan fungera som verkställare av de höga tribunalernas domar eller som insamlare av information för rikets bästa. Av alla superskapelser är Orvonton den som de helst tjänar i, emedan behovet här är störst och möjligheterna till en heroisk insats mångfaldiga. De mera nödställda världarna ger oss alla tillfredsställelsen av en mera fullödig verksamhet.

23:2.18

4. De lokala universernas Budbärare. Beträffande verksamheten i ett lokaluniversum finns det ingen gräns för de Ensamma Budbärarnas handlande. De är trogna uppenbarare av motiven och avsikten som lokaluniversumets Moderande har, fastän de är helt underställda den regerande Mästarsonen. Och detta gäller för alla budbärare som verkar i ett lokaluniversum, vare sig de färdas ut direkt från universumhögkvarteret eller tillfälligt fungerar i förbindelse med Konstellationsfäder, Systemhärskare eller Planetprinsar. Innan all makt har koncentrerats i händerna på en Skaparson i samband med hans upphöjelse till suverän härskare i sitt universum, fungerar dessa budbärare i lokaluniversumet under Dagarnas Fornas allmänna ledning och ansvarar omedelbart inför dessas lokala representant, Dagarnas Förenande.

23:2.19

5. Utforskare med öppet uppdrag. När de Ensamma Budbärarnas reservkår blir överbemannad utfärdar en av de Sju Suprema Styrkeledarna ett upprop om frivilliga för forskningsresor; och det råder aldrig brist på frivilliga, ty de fröjdas över att bli sända som fria och obehindrade utforskare, att uppleva spänningen i att finna de kärnenheter av nya världar och universer som håller på att bildas.

23:2.20

De far iväg för att undersöka de ledtrådar som rymdens utgrundare inom verksamhetsområdena har gett dem. Otvivelaktigt känner Paradisets Gudomar till existensen av dessa oupptäckta energisystem i rymden, men de avslöjar aldrig sådan information. Om de Ensamma Budbärarna inte utforskade och kartlade dessa energicentra som nyligen börjat bildas, skulle dessa fenomen länge förbli obemärkta även för förståndsvarelserna i närbelägna världarna. De Ensamma Budbärarna är som klass starkt känsliga för gravitation; följaktligen kan de ibland upptäcka den sannolika närvaron av mycket små mörka planeter, just de världar som bäst lämpar sig för livsexperiment.

23:2.21

Dessa budbärare och utforskare med öppet uppdrag patrullerar totaluniversum. De är ständigt ute på upptäcktsfärder till de okartlagda regionerna i hela yttre rymden. Väldigt mycket av den information vi har om händelser i yttre rymdens riken är tack vare de Ensamma Budbärarnas utforskningar, då de ofta arbetar och studerar tillsammans med de himmelska astronomerna.

23:2.22

6. Ambassadörer och Emissarier med specialuppdrag. Lokaluniverser inom samma superuniversum utbyter sedvanligen ambassadörer som är valda bland de infödda klassernas söner. Men för att undvika tidsspillan ombes Ensamma Budbärare ofta att resa som ambassadörer från en lokal skapelse till en annan, att representera och tolka ett rike för ett annat. Till exempel när man upptäcker en värld som nyligen har blivit bebodd kan det visa sig att den är så avlägsen i rymden, att det skulle ta lång tid för en änglaomsluten ambassadör att nå detta avlägsna universum. En serafomsluten varelse kan omöjligen överskrida hastigheten 899.370 urantiakilometer per sekund urantiatid. Massiva stjärnor, tvärströmmar, omvägar såväl som tangerande gravitationsfält tenderar alla att sänka hastigheten, så att hastigheten på en lång färd blir i medeltal omkring 885.000 kilometer per sekund.

23:2.23

När det framgår att det skulle ta hundratals år för en infödd ambassadör att nå fram till ett avlägset lokaluniversum ombeds en Ensam Budbärare ofta att förflytta sig dit omedelbart för att verka som tillfällig ambassadör. Ensamma Budbärare kan färdas på mycket kort tid, inte oberoende av tid och rymd som Gravitationsbudbärarna, men nästan. Under andra omständigheter tjänar de också som emissarier med specialuppdrag.

23:2.24

7. Sanningsuppenbarare. De Ensamma Budbärarna anser uppdraget att uppenbara sanning som det högsta förtroendet för deras klass. Och de fungerar då och då i denna bemärkelse, från superuniverserna till de enskilda planeterna i rymden. De knyts ofta till kommissioner som sänds för att utvidga sanningens uppenbarelse i världar och lokalsystem.


◄ 23:1
 
23:3 ►